Кредити

Фирмени кредити

Предложенията ни за ДОБЪР БИЗНЕС на ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ включват: Кредити за проекти по ПРСР с гаранции от НГФ и рефинансиране от ДФЗ Кредити за проекти сектор Рибарство ИАРА с гаранции от НГФ Кредитиране срещу субсидии и преди издаване на удостоверение Кредити за закупуване на земя Кредити за семена и препарати Целеви кредити за оборотни средства Инвестиционни кредити за модернизиране на земеделските техника и стопанства Финансиране на проекти по Оперативна Програма за Развитие на селските райони Лизинг за нова и употребявана селскостопанска техника

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

Модернизирайте компанията си! Инвестирайте в оборудване, механизация, софтуер и недвижими имоти. Осигурете си инвестиционни средства за дългосрочен растеж на Вашата компания.

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

Документарният акредитив е една от най-широко използваните форми за разплащане в международната търговия (а все повече и при сделки в страната), както поради високата си степен на сигурност за всички участници в търговската сделка, така и поради съществуващия международен регламент. Разплащанията посредством документарни акредитиви: минимизират търговския риск от едностранно анулиране на договора в рамките на акредитивния срок; дават сигурност за плащане срещу редовни документи по акредитива, дори в случай на неплатежоспособност и некоректност на контрагента; дават възможност на комисионери/посредници за реализация на търговска сделка чрез прехвърлянето на акредитивите или цесия в полза на; производителя. дават увереност на вносителите, че плащането ще бъде извършено само в опредените от тях в акредитивните документи условия и срокове.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Прибавянето на потвърждение към документарен акредитив представлява поемане на самостоятелен ангажимент към клиента за плащане от страна на УниКредит Булбанк, в допълнение на този от банката-издател. Въз основа на искане на свои първокласни кореспонденти, УниКредит Булбанк потвърждава документарни акредитиви по своя преценка и при определени условия.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Микро, малки и средни са предприятия с годишни приходи от продажби по-малки от 97,5 млн. лева и по-малко от 250 души персонал. Предприятията не следва да работят основно или да развиват дейност в следните сектори: първична обработка на земеделски продукти, рибарство и аквакултури, въгледобив, операции с недвижими имоти, хазартни дейности, производство на оръжие и амуниции. Всички останали такси са съгласно действащата Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти на ОББ. Предоставеното финансиране по инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия”, инициативата (JEREMIE), се осъществява посредством Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Финансирайте разплащанията си с доставчици, сезонни покупки на стоки, материали, суровини и друга текуща необходимост от оборотен капитал. Управлявайте паричните потоци с гъвкавата възможност да теглите и погасявате суми, според нуждите Ви.

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

КРЕДИТИРАНЕ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ Издаване на банкови гаранции за авансови плащания от Разплащателна агенция. Междинно финансиране за изпълнение на проекта до получаване на гранта или за целия срок на проекта.

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

Кредит „Стартиращ бизнес“ за инвестиции Размер на кредита – между 1 500 евро и 50 000 евро; Валута – евро/лева; Цел на кредита – придобиване на дълготрайни активи; Минимално собствено участие –10 % без ДДС Бенефициенти – стартиращи микро и малки предпирятия; занаятчии, регистрирани съгласно Закона за занаятите; земеделски производители; самонаети лица Лихвен процент – 6% фиксиран за срока на кредита; Срок на погасяване – от 12 до 60 месеца, в това число – 12 месеца гратисен период по главницата; Обезпечение – особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот;

Българска Банка за Развитиеwww.bbr.bg »

Кредит „Развитие“ за инвестиции Размер на кредита – между 1 500 евро и 100 000 евро; Валута – евро/лева; Цел на кредита – придобиване на дълготрайни активи; Минимално собствено участие –10 % без ДДС Бенефициенти – микро и малки предпирятия; занаятчии, регистрирани съгласно Закона за занаятите; земеделски производители; самонаети лица Лихвен процент – 6% фиксиран за срока на кредита; Срок на погасяване – от 12 до 60 месеца, в това число – 12 месеца гратисен период по главницата; Обезпечение – особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот; Кредит „Развитие“ за оборотни средства Размер на кредита – между 1 500 евро и 50 000 евро; Валута – евро/лева; Цел на кредита – оборотни средства; Бенефициенти – микро и малки предпирятия; занаятчии, регистрирани съгласно Закона за занаятите; земеделски производители; самонаети лица Лихвен процент – 7% фиксиран за срока на кредита; Срок на погасяване – от 3 до 24 месеца; Възможност за индивидуален погасителен план Обезпечение – особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот;

Българска Банка за Развитиеwww.bbr.bg »

Местни физически и юридически лица, (в т.ч. и кооперации, без жилищно-строителните кооперации), представляващи търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и лица по чл. 2 от ТЗ (физически лица, занимаващи се със селскостопанска дейност; занаятчии, лица, упражняващи свободна професия и др. За клиенти на банката минимум една година. Цел на кредита - за посрещане на възникващите текущи бизнес нужди. Параметри на кредитите: Размер до 25% от официално декларираните нетни приходи от продажби за последната завършена финансова година или до 15% от реализираните нетни кредитни обороти по разплащателните сметки на клиента за последните 12 месеца или до 15% от извършените плащания с банкови карти на POS-терминал/и за последните 12 месеца но не повече от 30 000 BGN Валута по избор – лева и в евро Срок до 1 година с възможност за удължаване Лихвени условия: в евро - формира се на база едномесечен EURIBOR+надбавка; в лева - формира се на база едномесечен SOFIBOR+надбавка. Можете да ги ползвате под формата на: Овърдрафт или Кредитен лимит за банкови гаранции.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове