Кредити

Фирмени кредити

Кредитите за оборотни средства представляват финансиране, ориентирано към специфични оборотни нужди, което може да бъде структурирано по много различни начини. Най-често се предлагат две основни категории: краткосрочни заеми и овърдрафти. Краткосрочните заеми обикновено биват предлагани с падеж от три, шест, девет или дванадесет месеца. Някои основни видове краткосрочни кредити са: финансиране на вземания, финансиране на ДДС, предекспортно финансиране, финансиране за материални запаси или закупуване на материали. Вътрешното и експортното финансиране на вземания е най-често използваният вид кредит за оборотни средства. Всички кредити за оборотни средства могат да бъдат структурирани според специфичните изисквания на клиента, като обезпеченията по тях могат да варират от писмо за подкрепа до пълно прехвърляне на вземанията. Овърдрафтите представляват напълно гъвкави структури за финансиране, които позволяват усвояване без предварително заявление, като по този начин дават възможност на клиента да усвоява средства срещу одобрен лимит по текуща сметка.

Сити Българияcitibank »

Съвместна програма на Обединена Българска Банка и Българската Банка за Развитие за оборотно финансиране на земеделски производители при преференциални условия. Кредитополучатели физически или юридически лица, регистрирани в Регистъра на земеделските производители към Министерството на земеделието и храните Вид кредит оборотен кредит Валута лева Лихва до 7.5% годишна лихва Такси такса обработка и управление 0.7% годишно Размер максимална експозиция до 500 хил. лева (за клиент и/или свързани лица) Срок на кредита до 18 месеца Обезпечение недвижим имот, машини, транспортни средства, стоки, вземания, парични средства - 150% от размера на кредита

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Програма с Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) и ОББ Сума до 80% от вземането по фактуриран и осъществен износ, в рамките на лимита на представената застрахователна полица от БАЕЗ със застраховка на търговския риск на чуждестранния клиент Валута евро или щатски долари Кредитополучатели фирми, износители Цел на кредита финансиране фактуриран и осъществен износ с отсрочено плащане по доставката Срок на кредита до 1 година Погасяване С плащанията на външния контрагент Лихва Базисен Лихвен Процент на ОББ (в евро и щатски долари) + надбавка, според оценката на риска Обезпечение -Залог върху вземане по разплащателната сметка на клиента за сумата на договорения кредитен лимит - Прехвърлена в полза на Банката застрахователна полица издадена от БАЕЗ

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Условия Срок за издължаване В зависимост от вида на инвестиционния проект, кредитите се поделят на: Средносрочни – със срок на погасяване до 5 години; Дългосрочни – със срок на погасяване над 5 години. Лихви Лихвените проценти се определят в рависимост от риска на кредита, размера на кредита и вида на валутата. Обезпечения Приемат се всички законосъобразни обезпечения.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Корпоративните клиенти могат да разчитат на ING Банк да им предостави кредита, който най-добре ще отговори на техните нужди. Възможностите са неограничени - от овърдрафт по текуща сметка до срочен заем за финансиране закупуването на ново оборудване, от издаване на условни задължения до проектно финансиране. Банката следва стриктна политика и процедура на кредитиране и внимателно избира своите кредитополучатели. Ние предлагаме широка гама от кредитни продукти, както следва: Финансиране на внос и износ, включително и на сделки с участието на Българска агенция за експортно застраховане; Финансиране за оборотни средства; Проектно финансиране и структурирани сделки; Авизиране и потвърждение на експортни акредитиви; Откриване на импортни акредитиви; Издаване на банкови гаранции - за участие в търг, връщане на аванс и добро изпълнение, гаранции за плащане, митнически гаранции; Ако Вашата фирма работи успешно през последните три години и има нужда от изброените продукти за своя растеж, не се колебайте да се свържете с нас.

ING Банкwww.ing.bg »

Предназначение: Оборотни средства – финансиране на ДДС Целева група: Юридически лица - бенефициенти на одобрени проекти по еврофондовете Валута: Лева Лихви и такси: По договаряне Размер: В зависимост от проекта Срок на кредита: До 12 месеца Гратисен период: По договаряне Погасяване: С постъпване на средства от възстановяване на ДДС.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Банката кредитира инвестиционните проекти по програмите "Растениевъдство", "Животновъдство" и "Закупуване на селскостопанска техника", при условие, че проектът е одобрен от ДФ "Земеделие" и кредитоискателят отговаря на условията за кредитиране на Банката. Размерът на кредита, сроковете на погасяване и гратисният период се определят от ДФ "Земеделие". Лихви Годишен лихвен процент – 9%. Обезпечения За обезпечение Банката изисква освен предмета на инвестицията и допълнителни активи.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

DS-Concept Factoring (DS) предлага пълната гама от международни факторинг услуги,включващи в себе си: финансиране на вземания, събиране на вземания и кредитно застраховане. Дружеството ни предлага интелигентни финансови решения на експортнооринтираните фирми с помощта, на които проблемите се превръщат в бизнес възможности.

DS-Concept Factoring GmbHwww.ds-concept.net »

Предназначение Продуктът „Млекопроизводител” е предназначен за физически и юридически лица - Земеделски производители, стопанисващи животновъдни обекти за отглеждане на говеда (крави) и биволи, и отговарящи на следните условия: Фермата на кредитоискателя за отглеждане на говеда и биволи е регистрирана по реда на чл.51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност Фермата на Кредитоискателя е вписана в Публичния регистър на Министерството на земеделието и храните в първа или втора група Кредитоискателят притежава индивидуална млечна квота за доставки и/или директни продажби, разпределена от Министъра на земеделието и храните Кредитоискателят притежава индивидуална млечна квота за доставки и/или директни продажби, разпределена от Министъра на земеделието и храните Кредитоискателят е с добра кредитна репутация Кредитоискателят няма изискуеми публични задължения Цел на кредита Финансиране на оборотни средства за закупуването на фуражи, фуражни добавки, ветеринаромедицински продукти /ваксини, лекарствени средства/, препарати за хигиена и дезинфекция, разходи за ветеринарен контрол /надзор/, както и за закупуване на горива, минерални торове, препарати за растителна защита, горивно-смазочни материали, резервни части за селско-стопански машини, разходи за ремонт и поддръжка на машини и др. краткотрайни материални активи /работни облекла, санитарни облекла и др./.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Цел на кредита Краткосрочен кредит за финансиране на текущите разходи за обичайна дейност на земеделски производители, които ще бъдат подпомагани (субсидирани) чрез ДФ «Земеделие» по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика и Общата рибарска политика на Европейския съюз Размер До 100% от общия размер на очакваното подпомагане съгласно издадено от Фонда Удостоверение по образец Собствено участие Не се изисква Усвояване Eднократно или на траншове съобразно договорен план за усвояване Срок на кредита До 30-ти юни на годината, следваща подаването на заявление за подпомагане от кредитополучателя пред ДФ «Земеделие» Издължаване Еднократно или съгласно установения план за изплащане на подпомагането Лихвени условия Кредитите се олихвяват съгласно лихвения модел, установен в Общите условия, при които УниКредит Булбанк предоставя кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност Такси и комисиони Съгласно конкретно указаните членове и забележки към Тарифата за таксите и комисионите на УниКредит Булбанк АД за юридически лица и еднолични търговци

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове