Кредити

Фирмени кредити

Кредитът е предназначен за покриване на оборотни нужди на земеделски стопани или търговски предприятия, занимаващи се с производство на земеделска продукция и селскостопански дейности. Предимства: Оборотни средства за покриване на текущи разходи до получаване на преки доплащания (субсидии) Минимално месечно плащане – натрупаната месечна лихва Лихвен процент от 7,85% Без такса за предсрочно погасяване със средства от постъпили субсидии Валута: левове Размер: до 95% от общия размер на заявените за получаване преки доплащания (субсидии) за отделния земеделски производител, максимум 200 000 лева Лихвен процент: 7,85% Възможни обезпечения: залог на субсидии по Схемата за единно плащане на площ ипотека/особен залог. Съдлъжници по кредита са собствениците на фирмата. Начин на погасяване: минимално плащане на натрупаната месечна лихва.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Кандидатствате за кредитен лимит, който използвате както за кредити за оборотни нужди (кредитни линии), така и за банкови гаранции/акредитиви. Без допълнителни усложнени административни процедури, такси и срокове. Предимства: Една такса за разглеждане Дългосрочен лимит за банкова гаранция Спестявате време за кандидатстване за банкови гаранции, обезпечени с различни от парични средства Получавате по-висока гъвкавост при по-ниска цена за управление на одобрения му лимит Валута: левове и евро Размер: до 800 000 лева. Срок: 20 години, с ежегодно преразглеждане Лихвен процент: в зависимост от финансовия профил на кредитоискателя Възможни обезпечения: поръчителство от юридическо/и и/или физическо/и лице/а; залог върху недвижимо или движимо имущество; други обезпечения, допустими по закон. Начин на погасяване: натрупаната месечна лихва. Минимално плащане: за банкови гаранции се прилагат таксите съгласно тарифата на банката.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Разширете и модернизирайте Вашия бизнес Реализирайте Вашите инвестиционни проекти Оптимизирайте производствените разходи Увеличете производствения капацитет Подобрете качеството на Вашия продукт Валута: левове и евро. Размер: до 200 000 лева/100 000 евро. Срок: до 10 години. Лихвен процент: в зависимост от финансовия профил на клиента Гратисен период: до 6 месеца. Възможни обезпечения: поръчителство от юридическо/и и/или физическо/и лице/а; залог върху недвижимо или движимо имущество; други обезпечения, допустими по закон. Разходооправдателни документи: за минимум 50% от размера на кредита Начин на погасяване: равни (анюитетни) вноски. Такси и комисиони: съгласно тарифата на банката за клиенти - юридически лица.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Разширете и модернизирайте Вашия бизнес Реализирайте Вашите инвестиционни проекти Създайте „дом“ за Вашия бизнес Валута: левове и евро Размер: до 800 000 лева/400 000 евро Срок: до 20 години/ Лихвен процент: в зависимост от финансовия профил на клиента Гратисен период: до 6 месеца. Възможни обезпечения: поръчителство от юридическо/и и/ или физическо/и лице/а; залог върху движимо имущество; ипотека на недвижимо имущество; други обезпечения, допустими по закон. Начин на погасяване: равни (анюитетни) месечни и тримесечни вноски Такси и комисиони: съгласно тарифата на банката за клиенти - юридически лица.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Чрез кредита за оборотни средства на Търговска банка Д АД, Вие имате възможност да използвате кредитна линия с револвиращ лимит, кредит-овърдрафт или кредит с предварително одобрен погасителен план. Максималният срок на кредита е 60 месеца. Основни предимства: Минимален брой необходими документи; Възможност за частично или пълно погасяване по всяко време, с което се оптимизират лихвените разходи; Отпускане в различни видове валути, с цел улесняване на износа и вноса;

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Инвестиционните кредити са дългосрочни финансови инструменти, които дават възможност за по - сигурно планиране. Инвестиционните кредити се използват за финансиране на корпоративни проекти, закупуване на дълготрайни активи, недвижими имоти, строителство. Погасителните вноски са предварително уговорени в договора за целия период на кредита. Максималният срок е 120 месеца, включително гратисния период, който е между 6 и 12 месеца. Извънредните, частични или цялостни погашения са осъществими по всяко време след заплащане на предварително договорените такси.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Търговска банка Д АД Ви предоставя възможност за използване на многоцелеви кредитни лимити, в рамките на които може да се усвояват оборотни средства, инвестиционно финансиране, издаване на гаранции и акредитиви във всякакви комбинации в зависимост от нуждите на клиента.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Откупуване на акредитив: УниКредит Булбанк предлага откупуване на вземанията на продавача при акредитиви с отложено плащане, по своя преценка и при определени условия. Банкови гаранции: По нареждане на клиента УниКредит Булбанк издава следните видове банкови гаранции: за плащане; за участие в търг/процедура; за добро изпълнение; за връщане на аванс; за гаранционно обслужване; за митнически цели; други според специфичните нужди на конкретния клиент. Документарни и чисти инкаса: Формата на плащане с документарни и чисти инкаса се прилага, най-често, когато между българска фирма и външнотърговския й партньор съществува висока степен на доверие. Те дават следните предимства: по-ниски разходи за всички участници в сравнение с тези по документарен акредитив по-висока степен на сигурност на вносителите за плащанията, в сравнение с авансовия превод при постигната договореност с износителя - възможност за краткосрочно търговско финансиране чрез акцептиране на теглена срещу клиента трата с отложен падеж.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Предмет: Средносрочно и дългосрочно инвестиционно кредитиране; Проектно финансиране за технологично обновление; Проекти по структурните фондове на ЕС; Краткосрочно предекспортно финансиране. Валута – лева; Размер на кредита – до 2 000 000; Срок – максимален срок 10 години; Гратисен период – до 3 години; Лихвен процент – 8% фиксиран; Комисионна за обработка и управление - до 0.7% годишно.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Банка ДСК предлага кредити на производители и търговци на зърно, обезпечени със складови записи по реда на Закона за търговия и съхранение със зърно. Кредитите са за оборотни средства със срок до 12 месеца и се отпускат на корпоративни клиенти и малки и средни предприятия с бизнес и финансова история. Кредитоискателите имат възможност да избират вида на кредита – стандартен, кредитна линия, револвиращ кредит и овърдрафт. Размерът на кредита е до 75% от сконтираната стойност на вложеното в лицензиран публичен склад зърно – пшеница, царевица, слънчоглед. Банката приема складови записи от публични складове по одобрен от нея списък. Финансирането срещу складови записи дава възможност на производителите и търговците на зърно да осигурят своевременно необходимите им оборотни средства и да постигнат по-изгодни пазарни цени на вложеното зърно. Обезпечения: Банка ДСК приема по кредитните сделки всички допустими от законодателството обезпечения при спазване на изискванията за: достатъчност – стойността да покрива цялото вземане ликвидност – възможност за реализация в кратки срокове по цена, близка до приетата от Банката изключителност – липса на тежести в полза на други кредитори. Обезпеченията се оценяват от лицензирани оценители или от компетентни експерти на Банката. Приетата пазарна цена се сконтира в зависимост от вида на обезпечението и неговата ликвидност. Обезпеченията могат да бъдат собственост на кредитоискателя /наредителя/ или на трети лица. Приетите обезпечения се застраховат в полза на Банка ДСК. Договорите за застраховка се подновяват до окончателното издължаване на кредита.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове