Кредити

Фирмени кредити

Бизнес овърдрафтът представлява кредит, отпуснат по Вашата разплащателна сметка, който Ви дава възможност да разполагате с по-голяма наличност по сметката си. Погасяването на овърдрафта се извършва автоматично при постъпване на суми по разплащателната Ви сметка. Mоже да усвоите пълния договорен размер на овърдрафта или част от него, като дължите лихва само върху усвоената част.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Кредитната линия представлява кредит, който може да се усвоява в рамките на определен срок изцяло или на части, до размера на договорен между Вас и банката лимит. Лихвата, която дължите, се заплаща само върху усвоената сума от кредитната линия, Погасяването на усвоените суми се извършва по график, договорен между Вас и банката.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Чрез сключване на рамково споразумение банката определя лимит за кредитиране, валиден за определен период от време (максимум 120 месеца), в рамките на който Вие можете да усвоявате различни кредитни услуги като: стандартни анюитетни кредити, кредитни линии, овърдрафт, агро кредити, банкови гаранции, лизинги и пр. Клиентът може да усвоява суми от лимита и след изтичане на определения срок за усвояване, но само след преразглеждането му. Предимства: дългосрочно партньорство с банката; бърз и лесен достъп до финансов ресурс; спестявате разходи от еднократно учредяване на обезпечение за целия срок на лимита (до 10 години). Определените от банката кредитни лимити се преразглеждат веднъж годишно, след извършване на пълен финансов анализ.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

С кредита за земеделски производители можете да посрещнете нуждите си от оборотни средства и/или да осъществите желаните от Вас инвестиции. От кредита могат да се възползват юридически или физически лица, регистрирани като земеделски производители, занимаващи се с производство и/или услуги в областта на земеделието.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

ПроКредит Банк предлага на земеделските производители кредити, обезпечени със субсидии от ДФ „Земеделие“. Възползвайки се от този кредит Вие: ползвате финансиране във всеки момент без да изчаквате издаването на Удостоверение от ДФ „Земеделие“; получавате дългосрочно партньорство – ползвайки кредита за срок от 5 години; спестявате средства от допълнително учредяване на обезпечение всяка година; без такса предсрочно погасявате кредита със средства от постъпилите субсидии.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

ПроКредит Банк Ви предлага кредитен лимит за закупуване на земеделска земя, който можете да ползвате изцяло или частично в зависимост от Вашата потребност.Какви са ползите за Вашия бизнес: Разполагате със сигурно финансиране по всяко време. Замествате постоянния разход за рента с вноски по банков заем. Спестявате средства при еднократно учредяване на обезпечение. Спестявате време при последващо желание в рамките на 12 месеца да усвоите суми от одобрения лимит, без да е нужно да предоставяте актуални фирмени документи при всяко кандидатстване за кредит. Усвоявате суми от одобрения лимит в рамките на 24 часа. Разходите Ви за лихви по банковия кредит се ограничават само до размера на действително усвоената сума от одобрения лимит. Не дължите лихви и такси върху неизползваната част. Възможност да увеличите възвръщаемостта от Вашия бизнес и по лесно да посрещнете неблагоприятни стопански години. Какво представлява кредитът за закупуване на земеделска земя: Според финансовото състояние на бизнеса Ви, банката може да Ви одобри лимит за финансиране, с цел закупуване на земеделска земя. Всяка погасена сума от лимита е отново на Ваше разположение при желание да закупите земеделска земя. Максималният срок на кредита е 120 месеца.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Цел - Оборотни средства – за закупуване на семена, посадъчен материал, изкуствени торове и др. Размер - До 90% от размера на одобрената субсидия срещу особен залог на вземанията от ДФ „Земеделие” и запис на заповед. Гратисен период - До получаване на субсидията от ДФ „Земеделие”, но не по- късно от 30 юни на следващата година. Усвояване - По разплащателна сметка срещу разходооправдателни документи Погасяване - До 12 м - еднократно, при получаване на субсидията от ДФ „Земеделие”, но не по- късно от 30 юни на следващата година. Годишен лихвен процент - минимум БПКюлок (Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева за оборотни кредити) + надбавка 1.5% Такси и комисиони Съгласно Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица. При предсрочно погасяване 0% при погасяване със собствени средства; 5% при рефинансиране. Допълнителни условия - Банково обслужване на дейността на дружеството по сметки в Интернешънъл Асет Банк АД.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

ПроКредит Банк предлага на земеделските производители кредити, обезпечени със субсидии от ДФ „Земеделие“. Възползвайки се от този кредит Вие: ползвате финансиране във всеки момент без да изчаквате издаването на Удостоверение от ДФ „Земеделие“; получавате дългосрочно партньорство – ползвайки кредита за срок от 5 години; спестявате средства от допълнително учредяване на обезпечение всяка година; без такса предсрочно погасявате кредита със средства от постъпилите субсидии

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Схема за финансиране на инвестиционни проекти на лица със сключени договори с ДФ „Земеделие“ по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода от 2007-2013 г.Сума От 20 000 до 500 000 лева* Валута BGN Срок на кредита от 6 до 60 месеца Лихвен процент  7% (фиксиран) Кредитополучатели Физически лица и Юридически лица, регистрирани земедeлски производители, и Сдружения на производители с одобрени проекти по Програма за развитие на селските райони Цел на кредита Финансиране на инвестиционни проекти по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) Пазарен опит Опит в областта на земеделието - минимум 1 стопанска годинa Погасяване Равни месечни вноски, гъвкав погасителен план, съобразен със сезонния характер на дейността или инвестиционна кредитна линия Предсрочно погасяване Без такса за предсрочно погасяване със средства от постъпилите субсидии Срок за отговор до 10 дни за кредити от 100 001 до 500 000 лева до 3 дни за кредити до 100 000 лева Гратисен период до 9 месеца

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Цел: закупуване на суровини и материали (вносни или с местен произход) с цел производство на стоки за износ; закупуване на стоки за износ. Размер - По договаряне, в зависимост от необходимостта на фирмата. Срок на издължаване - До 36 месеца. Усвояване - По разплащателна сметка, срещу представяне на разходооправдателни документи. Погасяване Според вида на кредита с месечни вноски по главница и лихва и гратисен период до 3 месеца; при условия на намаляващ плафон на кредитна линия за последните месеци от договорения период. Годишен лихвен процент - БПКюлок (Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева или валута за оборотни кредит) / EURIBOR + надбавка по договаряне. Преференциални лихви за клиенти, които вече са погасили в срок поне един кредит от Банката. Специфични документи за кандидатстване (Проекто) Договори за износ; (Проекто) Договори за закупуване на стоки/суровини или материали; Документи за две успешно реализирани експортни сделки: търговски договор, митнически декларации, платежни документи, транспортни документи, сключени застраховки и др.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове