Кредити

Фирмени кредити

Кредитни линии за оборотни средства и/или издаване на банкови гаранции и акредитиви за срок от 12 месеца с опция за револвиране; Кредитна линия за срок до 3 години с ежегодно подновяване на срока за усвояване и възможност за предварително фиксиран погасителен план при желание от страна на клиента; Кредитна линия за финансиране на ДДС за срок от 6 месеца до 12 месеца; Търговско финансиране за закупуване на суровини и материали; Финансиране срещу складови записи; Кредитна линия за сконтиране на фактури с отложено плащане при обезпечени и необезпечени вземания; Овърдрафт; Издаване на банкови гаранции и акредитиви, с посочена от бенефициента срочност; Сконтиране на акредитиви.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Предназначение: На всички земеделски стопанства, подали заявление в Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие”, СИБАНК отпуска авансово до 100 % от субсидията под формата на кредит Целева група: Регистрирани земеделски стопани – физически или юридически лица Валута: Лева Лихви и такси: По договаряне Размер: До 500 000 лева Срок на кредита: До 12 месеца. До изплащане на одобрената субсидия от ДФ „Земеделие” – РА Усвояване: Многократно усвояване /режим овърдрафт/ Погасяване: Получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на кредита, като в този случай не се дължи такса за предсрочно погасяване.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Самоучастие - 10% от стойността на инвестицията без ДДС; Обезпечение - единствено закупуваната техника и субсидията; Възможност за отпускане на кредит за покупка на нова селскостопанска техника до 12 месеца преди да е подадено заявление за подпомагане. За земеделски производители /ФЛ и ЮЛ/ и признати организации на земеделски производители, които отговарят на изискванията на мярката за "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Кредит "овърдрафт" се предоставя по разплащателната сметка и се ползва, когато наличният авоар по сметката е недостатъчен да покрие постъпилите нареждания за плащания, свързани с бизнес оборота на клиента. Всяко постъпление по разплащателната сметка на клиента се отнася за погасяване на дължимите лихви и размера на ползвания кредит. По кредита се договарят размерът и крайният срок за погасяване, без да се определят междинни срокове и размери за усвояване и погасяване.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Кредитополучател МСП, съгласно критериите на съответната Оперативна програма Предназначение мостово кредитиране, в размер до одобрената безвъзмездна финансова помощ по съответната мярка в Оперативната програма, за срок до получаването й Валута лева или евро Лихва Базисен Лихвен Процент на ОББ /в лева и евро/ + надбавка, според оценката на риска Размер мин. допустим размер 5 хил. лв. Размерът на кредита е до размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ Усвояване на траншове, съгласно сроковете на изпълнение на проекта Срок на кредита до изплащане на безвъзмездната финансова помощ Максимален срок – срокът за завършване на инвестициите по договора за безвъзмездна финансова помощ, увеличен с 6 месеца Гратисен период по договаряне Погасяване по договаряне, получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на кредита Обезпечение залог на вземане на безвъзмездната финансова помощ Допълнително условие в случай на самоучастие на клиента и изрично изискване на финансиращата програма за депозиране на собствените средства по проекта по специална (Ескроу) сметка, тази сметка трябва да е открита в ОББ

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Сума над 100 000 лв. Валута лева, евро или щатски долари Кредитополучатели фирми, земеделски производители, свободни професии Цел на кредита за оборотни средства - оборотен срочен кредит, кредитна линия, овърдрафт за инвестиции - инвестиционен кредит Срок на кредита до 10 години за инвестиционни кредити до 3 години за оборотни средства Погасяване по договаряне Лихва Базисен Лихвен Процент на ОББ (в лева, евро или щатски долари) + надбавка, според оценката на риска Обезпечение недвижим имот, машини, транспортни средства, стоки, вземания, парични средства 150% от размера на кредита

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Програма с Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) и ОББ за финансиране на Национални инвестиционни програми. Клиентът, получил одобрение от ДФЗ, получава субсидия от Фонда за размера на лихвите по кредита или част от тях, или капиталови субсидии (съгласно Указания на ДФЗ за предоставяне на субсидии на земеделски производители по инвестиционни програми). Лихвата се превежда от ДФЗ авансово по сметка на клиента в Банката, като след това клиентът разполага свободно с получената сума. Сума мин. размер 100 000 лв. Валута лева Кредитополучатели Физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители в областните дирекции "Земеделие и гори" на МЗГ Цел на кредита инвестиции по Програма "Растениевъдство", "Животновъдство" и "Селскостопанска техника" на ДФЗ Собствено участие в инвестицията минимум 25 % (без ДДС); Срок на кредита съгласно изискванията на ДФЗ Погасяване по договаряне Лихва 9% Обезпечение недвижим имот, движими вещи до 150% от размера на кредита

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Кредитополучател Земеделски производители, ползващи земеделска земя (собствена или под аренда) , подали заявления за подпомагане чрез европейска субсидия Предназначение Мостово кредитиране, в размер на 95% от общия размер на заявените за получаване преки доплащания (субсидии) за отделния земеделски производител Вид на кредита Оборотен кредит Валута Лева Промоционална лихва* 7.5% Лихва след края на промоцията 12.5% Такси Откриване на разплащателна сметка, по която ще се получава Субсидията – без такса; удостоверение за номер на банкова сметка – такса 5 лв.; Всички останали такси са съгласно действащата Тарифа на Банката. Размер Мин. допустим размер 5 хил. лв. Усвояване Еднократно усвояване Срок на кредита До изплащане на субсидията, не по-късно от 30 Юни Гратисен период N/A Погасяване Еднократно, с получените субсидии Обезпечение Залог на вземане на субсидията Ограничения Сметката за получаване на субсидията трябва да е в ОББ

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Цел на кредита Финансиране на фармацевти, във връзка с привеждане на лечебните заведения за търговия на дребно с лекарствени средства (аптеки) в съответствие с изискванията на Международната Федерация на Фармацевтите за “Добра фармацевтична практика” Размер До 30 000 Евро / 60 000 Лева и в зависимост от потенциала на клиента да обслужва задълженията си Срок на кредита До 60 месеца Гратисен период за главницата До 12 месеца от датата на договрора за кредит Начин на погасяване Чрез намаляващи месечни погасителни вноски след изтичане на гратисния период или съгласно индивидуален план на погасяване Лихвени условия Кредитите се олихвяват съгласно лихвения модел, установен в Общите условия, при които УниКредит Булбанк предоставя кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност Такси и комисиони Съгласно конкретно указаните членове и забележки към Тарифата за таксите и комисионите на УниКредит Булбанк АД за юридически лица и еднолични търговци Отстъпки За притежатели на Пакетни програми на Банката Обезпечение При отпускане на кредити, Банката приема обезпечения, както следва: Залог върху лекарствени средства на стойност, определяна от търговеца на едро Залог на аптечно оборудване Ипотека върху недвижим имот – аптека и/ или друг недвижим имот. При закупуване на помещения, учредяването на ипотека върху тях е задължително Изисква се имуществена застраховка на обезпечението

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

За оборотни средства в обичайна дейност на кредитоискателя. Не се допуска рефинансиране под каквато и да е форма на действащи кредитни ангажименти на кредитополучатели и/или свързани с него лица, в т.ч. но не само, заместване в дълг, цесия с отложено плащане, новация, др. Целева група: земеделски производители - физически и/или юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция и продукция от риба и аквакултури, предназначена за продажба, които да са вписани в регистъра на земеделските производители към Министерство на земеделието и храните и да са получили субсидии по СЕПП и СНД през предходната година Размер на кредита: минимум 50 000 лева - максимум 500 000 лева, но не повече от 90% от размера на субсидията, посочена в Удостоверение от ДФ „Земеделие- Разплащателна агенция” Валута: Лева Срок на погасяване: до 18 месеца, но не по-късно от 30.06 на всяка календарна година, следваща годината на подаване на заявлението за получаване на субсидии Начин на текущо усвояване / погасяване: еднократно Начин на погасяване: еднократно с постъпване на средствата от субсидията, която се изплаща от ДФ „Земеделие”-разплащателна агенция. При неизплащане на субсидията клиентът се задължава да погаси кредита със собствени средства на падеж. Обезпечение на кредита: Залог на вземане на средствата по очакваните субсидии по СЕПП и СНД Запис на заповед, издаден от кредитополучателя и авалиран от съдружниците като физически лица Допълнителни условия: част от кредита, в размер на дължимите лихви за периода от усвояване на кредита до крайния срок на погасяване се блокира по разплащателната сметка, обслужваща кредита, като от нея ежемесечно се удържат дължимите лихви по кредита за месеца. при получаване на субсидията и погасяване на всички задължения на кредитополучателя по главница и лихви, блокировката върху разплащателната сметка за субсидии се вдига и всички налични средства по сметката остават на разпореждане на кредитополучателя.

СИБАНКwww.cibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове