Кредити

Фирмени кредити

Алианц Банк България предлага разнообразни кредити за оборотно финансиране в т.ч. оборотни кредити с регулярни погашения, овърдрафтни кредити, кредитни линии и револвиращи кредити. Условията и параметрите по кредитните сделки се договарят индивидуално с всеки клиент в зависимост от кредитоспособността на кредитоискателя и съобразно неговите конкретни потребности.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

”Токуда Банк” АД предоставя на малки и средни предприятия кредити за: инвестиционни цели; оборотни средства. Юридически лица и еднолични търговци. За оборотни средства – стандартен оборотен кредит. Валута : Японски йени. Всички предвидени в законодателството обезпечения, при спазване изискванията на Инструкцията за кредитните обезпечения на Токуда банкАД. Запис на заповед – за 125% сумата на кредита. Лихвен процент : 5,00% фиксиран на годишна база. Краен срок за погасяване – до 18 месеца. Схема на погасване: Индивидуално договорен погасителен план. Такси и комисионни : Такса за проучване и обработка на искане за кредит – 0,3% върху размера на искания кредит, но не повече от 200 лева. Сумата се внася на каса по разчетна сметка на Банката. Комисионна за управление – 0.25% на тримесечие или част от него, върху договорения размер на кредита. Комисионна за ангажимент - 0.1% ежемесечно върху размера на неусвоената част от договорения размер на кредита. Такса за учредяване и последващо заличаване на ипотека – 100 лева. Комисионна при предсрочно погасяване – 3% върху предсрочно погасената сума по главницата (мин. 50лв.). Комисионна за промени в параметри на кредита – еднократна комисионна от 1% върху остатъка по главницата (мин.50 лв.). Наказателна лихва при просрочие – договорената лихва + надбавка от 12 пункта. Разходите по учредяване и застраховка на обезпечението са за сметка на кредитоискателя.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Видове кредити за оборотни средства: Стандартен: Стандартният кредит на ПИБ АД Ви дава възможност да усвоите договорената сума за посочената цел еднократно или на части в рамките на договорения срок и да го погасите по план и при условия, предварително договорени с Банката. Овърдрафт по разплащателна сметка: С договора за овърдрафт ПИБ Ви осигурява възможност в рамките на договорен срок да извършвате плащания, надвишаващи разполагаемата наличност по разплащателната Ви сметка до определен лимит. Дългът по кредита, в това число изискуемите лихви, се погасяват текущо с всички постъпили средства по разплащателната сметка. Револвиращ (възобновяем) кредит: Кредит, който може автоматично да бъде възобновен (да бъде ползван отново), при изпълнение от страна на клиента на договорените условия. Кредитни линии: Средствата от кредитните линии могат да бъдат усвоявани след изпълнение от страна на клиента на договорените условия, както и чрез различни финансови инструменти. Сконтов кредит: Предоставя се посредством покупка на търговски ценни книжа (менителници, записи на заповед), чийто падеж не е настъпил, със срок на издължаване до 90 дни, но не по-късно от падежа им. Размерът на сконтото се договаря с клиента, като ценната книга на заповед се джиросва в полза на Банката. Акцептен кредит: ПИБ АД предоставя акцептни кредити като акцептира (явява се платец по) менителници, записи на заповед, издадени от нейни клиенти при условие, че клиентът ще покрие размера им. С тези кредити се финансират краткосрочни сделки.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Програма за кредитиране на малък и среден бизнес"Клуб Предприемач“ на Първа инвестиционна банка е създаден за кредитиране на средния и малък бизнес в България. За нас ще бъде удоволствие и чест да окажем професионална подкрепа за Вашите бизнес-идеи! кредитополучатели: -местни лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които имат: активна дейност; -годишни приходи – до 5 000 000 лева. -предназначение: за придобиване и реконструкция на дълготрайни активи и/или за оборотни средства. -валута: левове, евро, щатски долари.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Банката предлага разнообразни възможности за финансиране на инвестиционни проекти. Условията и параметрите по кредитните сделки се договарят индивидуално с всеки клиент в зависимост от кредитоспособността на кредитоискателя и съобразно неговите конкретни потребности.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Кредит „Европейска ферма” е предназначен за физически и юридически лица - Земеделски производители, стопанисващи животновъдни обекти за отглеждане на говеда (крави) и биволи, и отговарящи на следните условия: Фермата на кредитоискателя за отглеждане на говеда и биволи е регистрирана по реда на чл.51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност Фермата на Кредитоискателя е вписана в Публичния регистър на Министерството на земеделието и храните Кредитоискателите, кандидатстващи за финансово подпомагане по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” имат сключен договор с ДФ “Земеделие” за отпускане на финансова помощ Кредитоискателят притежава индивидуална млечна квота за доставки и/или директни продажби, разпределена от Министъра на земеделието и храните Кредитоискателят има финансова история и осъществява стопанска дейност не по-малко от една финансова година Кредитоискателят е с добра кредитна репутация Кредитоискателят няма изискуеми публични задължения

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Ипотечният бизнес кредит на ТБ "Алианц България" е предназначен за закупуване и / или ремонт на съществуващи офисни / административни и търговски площи. Банката кредитира преимуществено работещи фирми с бизнес история и опит (минимум 1 година), чиято основна дейност е свързана с целта на инвестицията.

Търговска Банка "Алианц България"bank.allianz.bg »

Цел на кредита За финансиране на инвестиционни инициативи на частни земеделски производители – млекопроизводители, собственици на малки фамилни кравеферми: •Покупка на млекодайни крави •Изграждане, реконструкция, ремонт на помещения за отглеждане на млекодайни крави •Закупуване на специализирано оборудване - машини и съоръжения Размер •В зависимост от потенциала на клиента да обслужва задълженията си, максимум BGN 115 000 •За покупка на млекодайни крави – до BGN 35 000 при макс. цена за крава от BGN 1 500 без ДДС •За изграждане, реконструкция, ремонт на помещения за отглеждане на млекодайни крави - до BGN 60 000, но не повече от BGN 2 500 без ДДС на крава •За закупуване на специализирано оборудване - до BGN 15 000 Собствено участие Не по-малко от 15% от стойността на одобрения за финансиране инвестиционен проект плюс съответно дължимия ДДС Усвояване Съгласно договорен план за усвояване на кредита, до 3 месеца при покупка и до 12 месеца при строителни дейности Срок на кредита •До 48 месеца (4 години) – при покупка на млекодайни крави •До 84 месеца (7 години) – при изграждане, реконструкция, ремонт на помещения за отглеждане на млекодайни крави •До 60 месеца (5 години) – при закупуване на специализирано оборудване - машини и съоръжения Гратисен период за главницата Не се прилага Начин на погасяване Намаляващи месечни вноски или договорен индивидуален план

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Максимален размер: До EUR 70 000 Банката финансира до 50% от експертната оценка на недвижимия имот в случай на недоказан доход, нов бизнес или липса на финансова история. Банката финансира до 90% от експертната оценка на недвижимия имот (в случай на обезпечение търговски имот, процентът на финансиране е до 80% от експертната оценка) в случай на съществуващ доказан доход (съотношение дълг/доход < 65%). Цел на кредита: Кредит за хора на свободна практика или малки фирми, с добра кредитна история за финансиране на оборотен капитал, инвестиции, оборудване, инсталации, и др. Самоучастие: При инвестиционен кредит се изисква 25% самоучастие

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ВТОРИ ВАРИАНТ – с одобрен проект и сключен договор за безвъзмездна помощ Предназначение: Закупуване на земеделска техника Целева група: Юридически лица и земеделски производители Валута: Лева или евро Лихви и такси: По договаряне Размер: До 300 000 евро Усвояване: 10% авансово по банков път или според договора за доставка на техниката от производителя, респективно оторизирания вносител; 90% - по банков път след извършена проверка от страна на Банката за съответствие на машините с Договора за безвъзмездна финансова помощ Срок на кредита: До 4 години Гратисен период: По договаряне Погасяване: Анюитетен погасителен план, равни вноски по главницата или сезонен погасителен план; първите 10% от размера на кредита - на анюитетни вноски или сезонен план без гратисен период в срок до 1 година; получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на кредита, като в този случай не се дължи такса за предсрочно погасяване Самоучастие: Не се изисква; финансира се до 100% от проекта без ДДС. КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА БЕЗ ОДОБРЕН ПРОЕКТ Предназначение Закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар към нея Целева група Юридически лица и земеделски производители Валута Лева или евро Лихви и такси По договаряне Размер: До 300 000 евро или равностойността в евро Усвояване: Еднократно или според договора за доставка на техниката от производителя, респективно оторизирания вносител Срок на кредита: До 4 години Гратисен период: По договаряне Погасяване: Анюитетен погасителен план, равни вноски по главницата или сезонен погасителен план, като първата вноска в размер на 10 % от размера на кредита е дължима до месец декември на календарната година, в която е усвоен кредитът. Датата на вноска се определя индивидуално в зависимост от бизнеса; получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на кредита, като в този случай не се дължи такса за предсрочно погасяване. Самоучастие: 20 % от проекта /без ДДС/.

СИБАНКwww.cibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове