Кредити

Фирмени кредити

Основни предимства: Улеснена процедура за финансиране на юридически лица и еднолични търговци от различни сектори; Без изискване за ипотечно обезпечение; При усвояване не е нужно представянето на разходооправдателни документи; Възможност за удължаване на срока за издължаване, в рамките на до 3-годишен период; Ниски лихвени нива, базирани на БПКюлок + надбавка; Конкурентни такси и комисиони. Кредитополучатели - Юридически лица или ЕТ, клиенти на Банката, с бизнес история не по-малко от 12 месеца. Нови клиенти, с бизнес история не по-малко от 24 месеца. Цел - Покриване на временен недостиг на парични средства. Размер - До 30 000 BGN/15 000 EUR (не повече от 20% от годишния оборот за последната финансова година, на база представена данъчна декларация). Срок на издължаване - До 12 месеца, с възможност за удължаване в рамките на до 3-годишен период.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Инвестиционен кредит, с който може да бъде закупена обработваема земеделска земя от първа до шеста категория при доказване /посредством идентификационен номер на землището/, че новозакупената земя е в землището, където земеделският производител има собствена земя или сключени договори за обработка на земя под наем или аренда и има възможност да я обработва. Целева група и изисквания - Земеделски стопани, които желаят да придобият обработваната от тях под аренда земеделска земя или да окрупнят своите масиви. Изисквания към земеделските стопани: да обработват поне 500 дка земя /собствена или арендна/; да притежават опит в земеделието поне 3 години; да притежават необходимата техника за обработването на земя; да получават субсидии по СЕПП и СНД на единица площ по сметка в Интернешънъл Асет Банк АД; да имат чисто данъчно удостоверение. Клиентите или свързаните лица се задължават да обработват закупената земя за минимум срока на кредита без възможност да я отдават под наем /с изключение на случаите, когато се отдава под наем на свързана фирма или лице/ или да я продават /с изключение ако се продаде поради приети от Банката аргументи и се погаси напълно или с част от продажната цена, част от кредитния лимит/. *Възможно е да се разшири обхвата на кредитополучателите при следните варианти: Земеделски стопани, които отговарят на горните условия и имат намерение да закупят ливади, пасища и трайни насаждения, за да получават субсидии /земи в необлагодетелствани райони/ или трайни насаждения /масиви, засети минимум преди 1 година и докато влязат в плододаване след 3-5 години, разходите по кредита ще се поемат от продажбата на зърно/. Животновъди, които възнамеряват да закупят ливади и пасища, за да затворят цикъла и повишат ефективността на своите ферми. Изискванията по отношение обработваемите площи за земеделските стопани не се прилагат в този случай. Валута – BGN, EUR

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Програмата „Европейско проектно финансиране” е предназначена за консултиране и финансиране на инвестиционни проекти на малкия и среден бизнес чрез безвъзмездни средства от фондове на ЕС и банков кредит. Предприятията трябва да отговарят на изискванията на Закона за малки и средни предприятия: Категорията средни предприятия включва предприятията, които имат: средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв. Категорията малки предприятия включва предприятия, които имат: средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв. Категорията микропредприятия включва предприятия, които имат: средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв. По програмата се консултират и финансират проекти, по 4 оперативни програми. Банката предлага консултиране и финансиране на инвестиционните проекти на МСП. Цел - За финансиране на проекти по следните оперативни програми: ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.; ОП „Развитие на човешките ресурси” ОП "Развитие на селските райони" ОП "Развитие на рибарството и аквакултурата"

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Цел - Оборотни средства – за закупуване на семена, посадъчен материал, изкуствени торове и др. Размер - До 90% от размера на одобрената субсидия срещу особен залог на вземанията от ДФ „Земеделие” и запис на заповед. Гратисен период - До получаване на субсидията от ДФ „Земеделие”, но не по- късно от 30 юни на следващата година. Усвояване - По разплащателна сметка срещу разходооправдателни документи Погасяване - До 12 м - еднократно, при получаване на субсидията от ДФ „Земеделие”, но не по- късно от 30 юни на следващата година. Годишен лихвен процент - минимум БПКюлок (Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева за оборотни кредити) + надбавка 1.5% Такси и комисиони Съгласно Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица. При предсрочно погасяване 0% при погасяване със собствени средства; 5% при рефинансиране. Допълнителни условия - Банково обслужване на дейността на дружеството по сметки в Интернешънъл Асет Банк АД.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Цел - покупка на: земя и сгради; строителство и обзавеждане на предприятия, офиси и магазини; машини, оборудване и транспортни средства (включително и употребявани); нематериални активи (лицензи, патенти и др.); инфраструктурни съоръжения. Размер - Минималната стойност на проекта е 15 000 лв., а максималният – 3 000 000 лв. или равностойността във всяка валута, активно търгувана на международните валутни пазари. Собствено участие - Размерът на собственото участие на фирмата в инвестиционния проект следва да бъде минимум 15% от стойността на финансирания проект без ДДС. Срок на издължаване - До 120 месеца. Усвояване - По разплащателна сметка срещу разходооправдателни документи. Погасяване - С месечни вноски по главница и лихва. Погасяването на главницата започва след гратисния период, който е в съответствие със срока на въвеждане на инвестиционния проект в експлоатация

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Инвестиционни кредити - за закупуване на цели предприятия/ дялове; придобиване на дълготрайни активи; ново строителство и реконструкция; разширяване на дейността, развитие на бизнеса. Годишна лихва - 7% до 9% в зависимост от рисковия профил на клиента и предлаганите обезпечения. Такса за разглеждане - 200 лв. за кредит до 3 млн. лв. и 400 лв. за кредит над 3 млн. лв. Такса управление - по договореност, но мин. 0.25% на година

Българска Банка за Развитиеwww.bbr.bg »

Societe Generale Експресбанк ви дава възможност да финансирате потребности, свързани с всекидневната ви стопанска дейност: покупка на суровини и материали покупка на други краткотрайни активи финансиране на текущи разходи Видове кредити за оборотни средства: Овърдрафт: Краткосрочно кредитно споразумение, по силата на което Societe Generale Експресбанк дава възможност на клиента да извършва плащания над разполагаемите средства по разплащателна сметка до определен кредитен лимит. Револвираща кредитна линия: Краткосрочен банков кредит, с който получавате възможност да погасявате и усвоявате средства многократно в рамките на договорения срок до размера на определен кредитен лимит. Кредити за оборотни средства се отпускат за период от 12 месеца с възможност за подновяване за период до 60 мес.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Societe Generale Експресбанк е традиционен партньор на българските земеделски стопани и предоставя преференциални условия по кредитните продукти за сектора. Ние подкрепяме нашите клиенти в пълния цикъл на тяхната дейност на атрактивни нива, като съобразяваме финансирането със сезонния цикъл и специфичния характер на производството.Възползвайте се от Кредит Партньор Агра и нашите гъвкави схеми за финансиране на земеделската дейност: Овърдрафти или кредитни линии за оборотно финансиране, обезпечени със субсидии от Държавен Фонд „Земеделие” за обработваема площ до 95% от очакваните субсидии (Наличието на удостоверение за обработваеми площи не е задължително условие за одобрение на финансирането) Кредитни линии за покупка на земеделска земя Финансиране на инвестиционни проекти за покупка на земеделска техника и машини, изграждане и покупка на зърнобази и складови помещения, както и проекти, съфинансирани по европейските програми Нашите предложения са предназначени за физически или юридически лица, регистрирани като земеделски производители.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Развийте Вашия бизнес с кредит JEREMIE при изключително благоприятни лихвени нива и без такса за управление. Възползвайте се от многобройните предимства и атрактивни условия.Критерии за включване: Кредити се отпускат на микро, малки или средни предприятия, регистрирани и извършващи дейност на територията на Република България, Вашата дейност не трябва да попада в ограничените или изключени сектори - производство и търговия с тютюневи и алкохолни изделия; първично производство на селскостопански продукти; рибарство и аквакултури; закупуване на превозни средства за транспортни услуги; производство и продажба на въглища; финансова дейност.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Банката предоставя на кредитополучателя кредитен лимит с максимален размер, в зависимост от доказаните потребности и конкретни нужди на клиента, източниците за погасяване, вида и размера на обезпечението. Сумите по кредитния лимит могат да бъдат усвоявани изцяло или на части (траншове) при предварително договорени срокове и параметри. Към най-често използваните оборотни кредити спадат: Оборотен кредит на вноски Револвираща кредитна линия Сконтова кредитна линия Овърдрафт Други лимите за финансиране на оборотни нужди

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове