Кредити

Фирмени кредити

Проектното финансиране се прилага при новосъздадени фирми без кредитна и финансова история и при липса на подкрепа от свързани фирми. Разглежда се ефектът от самия проект и паричният поток, който може да генерира за успешното изплащане на инвестизаията. Срок до 10 години, с 40% самоучастие и необходимия гратисен период.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Вид валута – в лева, EUR и USD размер /лимит/ – по договаряне срок за финансиране - според целта на кредита (за оборотни или инвестиционни цели) усвояване и погасяване – по договореност, с възможност за гратисен период за погасяване на главницата обезпечения - всички предвидени в действащата нормативна уредба и съобразно степента на кредитния риск лихвените равнища се формират по договаряне и се издължават ежемесечно такси и комисиони съгласно Тарифата на Банката При кредитиране на сделки, които се извършват на части и/или в продължителен срок и изискват контрол по финансирането на инвестицията, траншовете се определят в договора за кредит или се договарят в план за финансиране на проекта.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

”Токуда Банк” АД предоставя на малки и средни предприятия кредити за: инвестиционни цели; оборотни средства.Кредитите се разрешават при опростена процедура и в ускорени срокове - до 7 работни дни от подаване на изискваните документи. Не се изисква представяне на бизнес-план. За инвестиционни цели - покупка на земя и сгради, реконструкция и разширяване, обзавеждане на офиси и магазини, покупка на машини, оборудване и транспортни средства, покупка на нематериални активи или за оборотен капитал като част от финансирания инвестиционен проект. Малки и средни предприятия с персонал до 70 души и годишни приходи от продажби до 2’000’000 лв. Финансова история минимум 12 месеца. Изискването не е валидно единствено при обезпечаване с ипотека върху имот в жилищна, административна, търговска или хотелска сграда, като и със залог на финансови активи. Максимална сума 200’000 лева или равностойността в евро/щатски долари. Самоучастие - Не се изисква Лихвен процент - 10 - 12 % (на годишна база) в зависимост от срока, наличието на стопанска история и вида на обезпечениетоза кредити в щатски долари лихвеният процент е 0.5 пункта под стандартния Банката приема следните типове обезпечения: Първа по ред ипотека в полза на банката в/у недвижим имот по пазарна/данъчна стойност;Залог на оборудване по пазарна стойност;Залог на финансови активи. Изисква се представянето на запис на заповед. Срок - До 7 години Гратисен период - До 12 месеца Индивидуално договорен погасителен план

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Кредитополучатели: Регистрирани земеделски производители, обработващи над 3 000 дка земя /без пасища и ливади/. Цел на кредита: За оборотни средства, срещу субсидии. Размер на кредита: До 95% от размера на заявените за получаване субсидии за обработваеми площи. Срок на кредита: До 30 юни на следващата година, но не по-късно от датата на получаване на субсидията по сметка в Банката.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

КРЕДИТИ БИЗНЕС ЕНЕРГИЯ ДО 100 000 ЛВ. Програмата е разработена с помощта на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в изпълнение на Програмата за финансиране на малки и средни предприятия на Европейския Съюз. Съвместно разработеният Модел за оценка на бизнеса, дава незабавна и обективна оценка по искането за кредит и позволява на ОББ да предостави на клиента първоначален отговор до 24 часа след подаването на искането за кредит. Моделът за оценка, е прозрачен и обективен, гарантиращ че всички клиенти ще бъдат оценявани по един и същи начин във всички клонове на ОББ.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Програма за финансиране на доставчици на МЕТРО Сума до 80% от фактурираните вземания от МЕТРО (без ДДС) Валута лева Кредитополучатели фирми, доставчици на МЕТРО Цел на кредита рефинансиране на вземания от МЕТРО Срок на кредита до 1 година, с опция за подновяване до 3 години Погасяване с постъпленията от МЕТРО Лихва Базисен Лихвен Процент на ОББ + надбавка, според оценката на риска Обезпечение вземания от МЕТРО 125% от размера на кредита

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Цел на кредита Дългосрочен кредит за микро предприятия (с годишни приходи от продажби до BGN 100 000) или стартиращи предприятия за: За инвестиционни цели За оборотни средства Размер До 50% от пазарната стойност на недвижим имот – жилищен или офис в монолитна сграда, максимум BGN 50 000 или съответната равностойност в EUR Усвояване До 6 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит Срок за издължаване До 10 години Гратисен период за главницата Няма Начин на погасяване Месечни вноски Лихвени условия Кредитите се олихвяват съгласно лихвения модел, установен в Общите условия, при които УниКредит Булбанк предоставя кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Ако условията на плащане са на база на представяне на документи, това не представлява проблем за нас. Изпратете чрез банката си необходимите експортни документи до нашата банка. Ние ще финансираме износа Ви и ще препратим документите на клиента Ви.

DS-Concept Factoring GmbHwww.ds-concept.net »

Кредитополучатели: Регистрирани производители и търговци на зърнени култури, които имат складови записи за влог на зърно, издадени от лицензирани публични складове, с които Алианц Банк България има изградени взаимоотношения. Цел на кредита: За оборотни средства, срещу складови записи за съхранение на зърно от текуща реколта - пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, рапица. Размер на кредита: До 100% от стойността на зърното, определена от Банката. До 100 % от общия определен лимит към съответния публичен склад. Срок на кредита: В зависимост от срока на складовия запис, но не по-късно от стартирането на жътвената кампания за следващата година за съответната култура.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

”Токуда Банк” АД предоставя на земеделски стопани (физически и юридически лица) кредити за оборотни средства, обезпечени със залог върху вземане на субсидия по схеми за единно плащане на площ. Кредитите се разрешават при опростена процедура и в ускорени срокове. Тип на кредита - За оборотни средства – стандартен оборотен кредит или кредитна линия. Кредитоискатели - Регистрирани земеделски стопани – физически или юридически лица. Да представят удостоверение от ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция за подадено заявление за подпомагане по схеми за единно плащане на площ. Да представят документи, удостоверяващи правното основание за обработване на площите, заявени пред ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция . Клиентът да разкрие разплащателна сметка в Токуда Банк, която да бъде декларирана пред ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция като сметка за получаване на субсидиите. Размер на кредита - До 100% от удостоверения размер на очакваната субсидия. Валута - Лева Лихвен процент - 9.90% фиксиран на годишна база. Обезпечение - Особен залог върху вземане по очаквана субсидия от ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция. Срок - До 12 месеца. Гратисен период - По договореност, в рамките на договорения срок на кредита. Погасяване - Индивидуално договорен погасителен план, по искане на клиента Комисионна за управление-еднократно, 1% върху договорения размер на кредита, която се събира преди първото усвояване на средства от кредита; Разходите по учредяване на обезпечението са за сметка на клиента. Разплащателните сметки в лева на земеделски производители, открити за постъпване на субсидиите програмата “Токуда Агро”, се разкриват без такси за откриване и обслужване, и се олихвяват с годишна лихва в размер на 3.5%.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове