Кредити

Фирмени кредити

Ние знаем колко важна е бързината за успеха в бизнеса, затова ви предлагаме кредит “Бизнес Пулс”, с който вашата фирма може бързо, лесно и при конкурентни условия да покрие нуждите си от оборотни средства. За кого е този кредит? Местни физически и юридически лица, (в т.ч. и кооперации, без жилищно-строителните кооперации), представляващи търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и лица по чл. 2 от ТЗ (физически лица, занимаващи се със селскостопанска дейност; занаятчии, лица, упражняващи свободна професия и др.Цел на кредита Да се посрещнат възникващите текущи бизнес нужди Параметри на кредита: Размер - до 30% от официално декларираните нетни приходи от продажби за последната завършена финансова година Валута по избор – лева и в евро Срок до 2 г. Лихвени условия: в евро - формира се на база едномесечен EURIBOR+надбавка; в лева - формира се на база едномесечен SOFIBOR+надбавка. Погасяване: избор между две възможности: Овърдрафт Кредит с погасителни вноски Обезпечение - ипотека. Изисква се имуществена застраховка на предложените обезпечения. Застраховката на имота е за сметка на банката.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Юридически лица, еднолични търговци и физически лица, които са земеделски производители, отговарящи на следните изисквания: Да са регистрирани като земеделски производители преди годината, в която кандидатстват за подпомагане; Да обработват земи – собствени, наети или арендовани на територията на Р България; Да са подали Общо заявление за единно плащане на площ в ДФ „Земеделие” РА през настоящата година и да са получили Уникален идентификационен номер /УИН/; Цел и параметри на кредита Това е краткосрочен кредитен продукт за оборотни средства Валута - лева и евро Максимален размер на кредита - до 90 % от очакваната субсидия. Усвояване - безкасово - в срок от 3 месеца от дата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от 1 юни на годината, следваща годината на подаване на заявлението. Срок - до 30 юни в годината, следваща годината на подаване на Общо заявление за единно плащане на площ. Погасяване - еднократно с получените средства от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, но не по-късно от 30 юни в годината, следваща годината на подаване на заявлението. Обезпечение – особен залог върху настоящи и бъдещи вземания по очаквани субсидии за единно плащане на площ; За допълнителна информация, обърнете се към предпочитания от вас финансов център или регионален корпоративен център на „МКБ Юнионбанк”. Нашите любезни консултанти ще отговорят на всички ваши въпроси.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Европейската инвестиционна банка подкрепя финансирането на проекти на много малки, малки и средни предприятия в България посредством кредитиране от ПроКредит Банк. Европейската инвестиционна банка е финансовата институция за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз. Задачата й е да допринася за интеграцията, за балансираното развитие, икономическата и социалната хармонизация на страните членове на съюза. Подробна информация за подпомагането на малките и средните предприятия може да намерите на интернет страницата на Европейската инвестиционна банка

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

С кредит "Енергийна ефективност и зелена икономика" можете да финансирате: Инвестиции, водещи до намаляване на потреблението на енергия или горива спрямо базовата линия, и/или до намаляване на потреблението на енергия за единица произведена продукция. За избягване на съмнения, инвестициите в комбинирано производство на топлина и електроенергия (когенерация) и преминаване на друг вид гориво се считат за допустими. ВЕИ проекти с инвестиции в производството на енергия единствено за нуждите на собственото потребление на предприятието с помощта на следните технологии: соларна (за подгряване на вода или флуиди), геотермална и термопомпи. За избягване на съмнения, инвестициите в технологии за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, която не е за собствените нужди на предприятието, са недопустими.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Кредит Зелена инвестиция е насочен към проекти, свързани с подобряване на енергийната ефективност, производството на енергия от възобновяеми източници и дейности с благоприятен ефект върху околната среда. Примери за допустими инвестиции са: високо ефективни машини и оборудване, съоръжения или материали, с които се намалява енергопотреблението, повишава се качеството и/или производственият капацитет, отоплителни и вентилационни системи, транспортна техника, соларни панели за гореща вода и термопомпи, пречиствателни съоръжения, торохранилища, биопроизводства и др.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Цел на кредита: финансиране на разходите, свързани с изпълнение на проект по Оперативните програми Размер на финансирането: до 100% от стойността на всички одобрени или подлежащи на одобрение инвестиционни разходи без ДДС Валута: лева и евро Максимален срок на кредита: 120 месеца Гратисен период: в зависимост от срока на изпълнение на проекта, но не по-дълъг от 36 месеца Лихвен процент: Съгласно действащата към момента лихвена политика на банката Такси и комисиони: Съгласно действащата към момента Тарифа на Банката Начин на погасяване: по договаряне Обезпечения: по договаряне.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Цел на кредита: финансиране на възстановим ДДС, платен при извършването на инвестиционни разходи по проект по Оперативните програми Размер на финансирането: до 20% от стойността на одобрените инвестиционни разходи Валута: лева Максимален срок на кредита: до 42 месеца, но не по-дълго от 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта Гратисен период: Кредитът се погасява с постъпилите суми от възстановен във връзка с инвестицията ДДС по сметката на клиента при банката Лихвен процент: Съгласно действащата към момента лихвена политика на банката Такси и комисиони: Съгласно действащата към момента Тарифа на банката Начин на погасяване: С възстановения данък добавена стойност Обезпечения: по договаряне.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Документарно инкасо представлява обработката от страна на банките на търговски или финансови документи в съответствие с получените от износителя инструкции с цел получаване на плащане. Финансови документи са менителници, записи на заповед, чекове и други подобни инструменти, използвани за получаване на плащане. Търговски документи са фактури, транспортни документи, сертификати и други подобни документи. Банките, обслужващи документарно инкасо, нямат ангажимент за плащане. В този случай те са отговорни за придвижването и съхраняването на документите по търговската сделка и стриктното спазване на инструкциите на продавача относно условията, при които документите да се предават на купувача. Райфайзенбанк (България) ЕАД обработва: Документи срещу заплащане Документи срещу акцептиране Чисти инкаса – инкасо на финансови документи като менителници, записи на заповед и др.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Банковата гаранция представлява неотменяем писмен ангажимент на банка да плати определена сума в полза на посоченото в гаранцията лице в случай на неизпълнение на договор от трета страна. Банковата гаранция е отделно задължение, независимо от договорните отношения между страните по основния договор. Банката, издала гаранцията, е длъжна да плати, при положение че условията на гаранцията са стриктно изпълнени.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Документарният акредитив представлява неотменяем ангажимент на банка да плати на продавача срещу представяне на документи, които стриктно съответстват на уговорените в акредитива условия и срокове. Документарният акредитив е широко разпространена и надеждна форма на разплащане. В тези операции банките проверяват само документите, а не се произнасят по стоките /услугите/, до които се отнасят тези документи. Какво Ви предлага Райфайзенбанк (България) ЕАД? Банката извършва всички видове операции, свързани с документарните акредитиви във всички основни валути. Банката консултира професионално клиентите си относно акредитивите по вноса и по износа, прехвърлянето на акредитиви, цесии.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове