Кредити

Фирмени кредити

Банка Пиреос България АД финансира проекти за енергийна ефективност в сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Предоставя се възможност фирмите да получат безвъзмездна финансова помощ от Международния фонд Козлодуй (МФК), администриран от ЕБВР. Сумата на безвъзмездната помощ може да бъде получена само след изпълнение на проекта и потвърждаването му от независимия енергиен експерт. Проекти за енергийна ефективност, кредитирани от Банка Пиреос България АД: Комбинирано производство на топло и електро енергия. Оползотворяване на отпадъчна топлина. Автоматизация и управление на процеси и съоръжения. Реконструкция на енергийна инфраструктура Смяна на гориво (от въглища/нефт на газ) Оптимизация на технологични процеси. Типичните проекти са от областта на промишлената и строителната топлотехника, топлоенергетиката и електротехниката. Целта на кредитите е финансиране на инвестиции за реконструкция, модернизация на съществуващи мощности или подмяна на съществуващо енергоемко технологично оборудване с ново, при което се постига намаление на разходите на енергия спрямо старото.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

За покриване на нуждите от дългосрочен привлечен капитал за покупка или създаване на ДМА, използвани в текущата дейност на вашата фирма СИБАНК ви предлага Стандартен инвестиционен кредит. Предимства за вас: персонален банков консултант, подпомагащ работата на клиента с Банката. Конкуренти ценови нива. Избор между фиксирани и плаващи лихвени проценти в зависимост от валутата на кредита. Разнообразни схеми на погасяване в зависимост от предпочитанията, възможностите и спецификата на вашия бизнес. Възможност за частично или пълно предсрочно погасяване. Гратисен период до 6 месеца за стандартните кредити. Този максимален гратисен период не важи за кредити с цел строителство на недвижим имот или за фирми с изразена сезонност в бизнеса (напр.земеделие).

СИБАНКwww.cibank.bg »

Максимален размер: До EUR 30 000 или тяхната левова равностойност , но не повече от 50% от реализирания оборот на дружеството за последната счетоводна година Цел на кредита: Кредит за покриване краткосрочните нужди от оборотен капитал Срок на кредита: 12 месеца с опция за подновяване Лихвени проценти: Атрактивни лихвени проценти, базиращи се на Euribor или Sofibor + надбавка, в зависимост от валутата на кредита Такси и комисиони: Такса управление - 1% такса /върху одобрения кредитен лимит/ платима при усвояване и на всяка следваща година при подновяване Обезпечение: Поръчителство от собствениците на дружеството Условия за одобрение: Най-малко 24 месеца бизнес история Реализирана печалба за изминалата година Добра кредитна история на Кредитоискателя и поръчителите

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Продуктът „Земеделска техника” е предназначен за физически и юридически лица - Земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба №3/29.01.1999г., отговарящи на следните условия: Кредитоискателят има сключен договор с ДФ “Земеделие” за отпускане на финансова помощ или е депозирал в Разплащателната агенция Заявление за подпомагане по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”. Кредитоискателят има финансова история и осъществява стопанска дейност не по-малко от една финансова година. Кредитоискателят е с добра кредитна репутация, няма кредити, класифицирани в група различна от „редовни експозиции”. Кредитоискателят няма изискуеми публични задължения. Кредитоискателят реализира положителен финансов резултат.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Кредитополучател МСП, съгласно критериите на съответната мярка в Оперативната програма Предназначение Дългосрочен кредит, покриващ до 100% от общите допустими разходи по проекта, кандидатстващ по съответната мярка Валута лева или евро Лихва По договаряне. В зависимост от степента на риска и самоучастието на клиента, Банката дава от 5 до 10 % отстъпка от действащата си лихвена политика Размер Мин. размер на кредита – 5 000 лв. Участие на банката в проекта до 100% Усвояване На траншове, съгласно сроковете за изпълнение на проекта Срок на кредита Макс. срок 10 г. Гратисен период По договаряне Погасяване По договаряне Получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на кредита Обезпечение Залог и/или ипотека на дълготрайни активи, включително новопридобитите, покриващи минимум 100% размера на кредита Залог на бъдещо вземане – безвъзмездната помощ по програмата Допълнително условие В случай на самоучастие на клиента и изрично изискване на финансиращата програма за депозиране на собствените средства по проекта по специална (Ескроу) сметка, тази сметка трябва да е открита в ОББ

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Сума 80% от пазарната цена на вложеното в публичен склад зърно Валута лева, евро Кредитополучатели производители и търговци на зърно, частни земеделски стопани Цел на кредита за оборотни нужди, срещу складови записи за съхранение на зърно - пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица - текуща реколта Срок на кредита до 12 месеца Погасяване по договаряне Лихва 10.95% за кредити в лева 8.95% за кредити в евро Обезпечение вложеното в публичен склад зърно Други облекчена процедура за кредити до 300 000 лв.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Кредит за оборотни средства, при който се договарят размерът /лимит/ и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояване; срок на кредита – до 60 месеца с възможност за ползване през първите 12 месеца без намаляващи плафони; след преглед на финансовото състояние на всеки 12 месеца се допуска ползването на кредита за следващите 12 месеца от договорения срок, без подписване на анекс и без да се погасява усвоената част; в случай на непродължаване, кредитът се погасява окончателно по предварително договорен погасителен план в рамките на 6 месеца след изтичане на едногодишния период.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Предлагаме Ви кредитен продукт, предназначен за инвестиционни проекти, свързани с производствената, складовата и търговската дейност на Вашата фирма. Средствата могат да бъдат използвани за наемане и купуване на офисни площи, оборудване, технологични съоръжения, машини, транспортни средства и др.

Търговска Банка "Алианц България"bank.allianz.bg »

Цел на кредита Уникредит Булбанк предоставя инвестиционни кредити на стопански субекти, които кандидатстват за финансова подкрепа по обявените Оперативни програми на Европейския съюз: Средносрочен инвестиционен кредит за финансиране на разходи, платими към специализирани предприятия във връзка с консултации и разработване на инвестиционни проекти, финансирани/съфинансирани от ЕС; Дългосрочен инвестиционен кредит за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти съгласно одобрени от ЕС оперативни програми и процедури към тях за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Размер Инвестиционен кредит за финансиране на разходи, платими към специализирани предприятия за консултации и разработване на инвестиционни проекти - До 100% от размера на разходите, платими към специализираните предприятия, но не повече от 10% от нетните приходи от продажби на кредитоискателя съгласно последен годишен финансов отчет, максимум 30 000 EUR; Инвестиционен кредит за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти - До 90% от размера на общите допустими разходи по проекта. Собствено участие Инвестиционен кредит за финансиране на разходи, платими към специализирани предприятия за консултации и разработване на инвестиционни проекти - не се изисква; Инвестиционен кредит за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти - минимум 10% от размера на общите допустими разходи по проекта. Усвояване Инвестиционен кредит за финансиране на разходи, платими към специализирани предприятия за консултации и разработване на инвестиционни проекти - Еднократно или на траншове съгласно договорен с кредитополучателя план на усвояване; Инвестиционен кредит за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти - Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване. Срок на кредита Инвестиционен кредит за финансиране на разходи, платими към специализирани предприятия за консултации и разработване на инвестиционни проекти - До 24 месеца от датата на договора за кредит; Инвестиционен кредит за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти - До 10 години, в зависимост от целта на кредита. Издължаване Инвестиционен кредит за финансиране на разходи, платими към специализирани предприятия за консултации и разработване на инвестиционни проекти - На равни месечни вноски; Инвестиционен кредит за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти – месечно, съгласно договорен погасителен план.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Предлаганата от DS-Concept Factoring финансова схема EXPORT BENEFITS включва в себе си всички предимства на акредитива, като премахва недостатъците и неудобствата, свързани с откриването му за получателя на стоките. DS-Concept Factoring открива документарен акредитив за съответната доставка с бенефициент българският износител и паралелно финансира този акредитив при извършване на доставката.

DS-Concept Factoring GmbHwww.ds-concept.net »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове