Кредити

Фирмени кредити

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕАД предлага овърдрафт за земеделски производители-бенефициенти по субсидии от ДФЗ за обработваеми площи. Този продукт е предназначен за физически лица, регистрирани като земеделски производители, както и юридически лица или еднолични търговци, развиващи дейност, свързана с обработване на земеделска земя, които са одобрени за получаване на субсидия от ДФ "Земеделие”. Чрез този кредитен продукт Вие може да се възползвате от финансиране за оборотни средства след получаване на одобрение за субсидия от ДФ „Земеделие”. Средствата от кредита може да използвате за всички дейности, свързани с обработката на земя - оран, засяване, торене.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк (България) EАД предлага срочни и револвиращи кредитни лимити за банкови гаранции и акредитиви в лева, евро и щатски долари при индивидуално договорени и съобразени с нуждите на всеки един клиент условия. Цел: издаване на гаранции и акредитиви, според нуждите на клиента, свързани с основната дейност на компанията. Райфайзенбанк (България) EАД издава банкови гаранции, обезпечаващи задължения на нейни клиенти пред местни търговски дружества и институции (в т.ч. пред банки) и пред чуждестранни лица и институции (в т.ч. пред банки). Повече информация за банковите гаранции можете да намерите в раздел Търговско финансиране.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕАД предлага инвестиционни кредити в лева, евро и щатски долари при индивидуално договорени и съобразени с нуждите на всеки един клиент условия. За какво можете да ползвате инвестиционния кредит? Инвестиционно финансиране се отпуска основно за: Покупка на земя и сгради Покупка на машини, оборудване и транспортни средства Строителство, реконструкция и обзавеждане на предприятия, офиси и магазини Други инвестиции

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Основни видове кредити за оборотни средства: Револвиращ: В рамките на договорения срок кредитополучателят може да ползва многократно договорения лимит (погасената част от кредита може да бъде усвоявана отново). Окончателното погасяване на главницата може да бъде договорено с намаляващи лимити през последните месеци от срока на кредита (с възможност за усвояване в рамките на намалените лимити) или с една погасителна вноска на падежа на кредита. Овърдрафт: Кредитът се отпуска по разплащателна сметка на компанията и се ползва, когато наличните по сметката средства не са достатъчни да покрият постъпилите нареждания за плащане. Кредитът се погасява автоматично с всяко постъпление по сметката като погасената част може да бъде усвоявана отново. Издължаването на кредита става на падежа. Срочен; Договорената сума се усвоява еднократно или на части в рамките на договорения срок за усвояване. Главницата по кредита се погасява на равни месечни вноски или по друг погасителен план, предварително договорен с Банката. Факторинг.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Цел на кредита: финансиране на разходите, свързани с проектиране, изготвяне на бизнес планове и консултации във връзка с кандидатстване с проект по Оперативните програми Размер на финансирането: до 100% от стойността на предпроектните разходи Валута: лева и евро Максимален срок на кредита: 60 месеца Гратисен период: до 6 месеца Лихвен процент: Съгласно действащата към момента лихвена политика на банката Такси и комисиони: Съгласно действащата към момента Тарифа на Банката Начин на погасяване: по договаряне Обезпечения: по договаряне.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Цел на кредита: мостово финансиране за изпълнение на проект по Оперативните програми Размер на финансирането: до размера на одобрената и очаквана безвъзмездна финансова помощ Валута: лева Максимален срок на кредита: 36 месеца Гратисен период: в зависимост от срока на изпълнение на проекта, но не по-дълъг от 36 месеца Лихвен процент: Съгласно действащата към момента лихвена политика на банката Такси и комисиони: Съгласно действащата към момента Тарифа на Банката Начин на погасяване: С постъпилата безвъзмездна финансова помощ (субсидия) Обезпечения: по договаряне.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Цел на кредита: финансиране изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени съгласно ЕС програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Размер на финансирането:До 90% от размера на общите допустими разходи по проекта съгласно Договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, максимум 250 000 BGN или съответната равностойност в евро. Не се финансират разходи за ДДС Валута: евро или лева Максимален срок на кредита: до 10 години Гратисен период: до 24 месеца Лихвен процент: Съгласно действащата към момента лихвена политика на банката Такси и комисиони: Съгласно действащата към момента Тарифа на банката Начин на погасяване: Ежемесечно, след изтичане на гратисния период за главницата Обезпечения: по договаряне За допълнителна информация се обърнете към предпочитания от Вас финансов център на МКБ Юнионбанк. Нашите любезни консултанти ще отговорят на всички Ваши въпроси и ще Ви помогнат да намерите най-доброто решене за Вашия бизнес.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Инвестиционен кредит, който се предоставя на частни предприятия (юридически лица и еднолични търговци) за осъществяване на проекти за повишаване на ефективността и продуктивността на МСП чрез инвестиции за енергийната ефективност и/или ВЕИ и/или за намаляване на енергоемкостта на производството - по линия на финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие и при условията на ОП „Конкурентноспособност“, Приоритетна ос 2 - Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда, Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“. Цел на кредита За финансиране на инвестиции в енергоспестяващи производствени технологии и технологии от възобновяеми енергийни източници, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт Срок на кредита По договореност с кредитоискателя, в съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на МКБ Юнионбанк АД. Валута EUR Размер По договореност с кредитоискателя, в съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на МКБ Юнионбанк АД. Усвояване По договореност с кредитоискателя, в съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на МКБ Юнионбанк АД. Издължаване Съобразно договорен с договора за кредит погасителен план. Гратисен период за главницата По договореност с кредитоискателя, мах. 14 месеца от датата на договора за кредит Лихвени условия Промоционална лихва - 5.95% за първите 6 месеца или до получаване на субсидията по програмата. След изтичане на промоционалния период - плаващ лихвен процент за останалия период на кредита, формиран от пазарен индекс 6 мес. EURIBOR плюс надбавка, съгласно действащата лихвена политика на банката. Такси и комисиони Съгласно действащата към момента Тарифа за условията, таксите и комисионите, която „МКБ Юнионбанк” АД прилага при извършване на банкови услуги на юридически лица. Обезпечение По договаряне. Изисква се имуществена застраховка на обезпечението. Предлаганите материални обезпечения се застраховат в полза на Банката за срока и размера на кредита съгласно Договор за абонаментно застраховане между Банката и избран от нея Застраховател, като застрахователната премия е за сметка на Банката. В случай, че обезпечението по кредита представлява имущество, което не отговаря на изискванията на застрахователя за абонаментно застраховане, застрахователната премия е за сметка на клиента. Отстъпки За клиенти, които ползват пакетни програми или други продукти и услуги на Банката. Други услуги и продукти за клиенти, които кандидатстват по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Предварителна оферта за предоставяне на кредит; Банкова гаранция за клиентите, които искат да получат авансово плащане. Ограничителни условия Кредитите не могат да бъдат предоставени на: предприятия, в които е мажоритарен собственик или върху които упражнява контрол държавата или друга политическа, правителствена или административна институция, служба или поделение; предприятия, заети с производство, маркетинг и/или разпространение (или др. подобни дейности) на тютюневи изделия, алкохол, хазарт, оръжие, както и за дейности съгласно Списък на дейностите, изключени по екологични съображения и Справочния списък на ЕБВР; предприятия, които не изпълняват изискванията на българското законодателство за опазване на околната среда, здравето и безопасността на населението. Кредитът не може да бъде предоставян и използван за: Инвестиции в нови сгради, строени по актуални национални стандарти за енергийна ефективност; Инвестиции в забранени сектори, съгласно Списъка на дейностите, изключени по екологични и социални съображения Инвестиции в недвижими имоти с изключителна цел - реализиране на краткосрочни или средносрочни печалби от последващата им продажба; Покупка на земя или недвижим имот, който няма да се използва директно в дейността на МСП; Рефинансиране на вече съществуващи задължения на кредитоискателя.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Стандартният инвестиционен кредит на Алианц Банк България АД предоставя възможност на клиентите да инвестират в бъдещото развитие на бизнеса си при прозрачни условия и критерии. Предимства: Бонуси и ценови отстъпки за най- добрите клиенти. Предварително дефинирани финансови критерии и условия. Бързина на отпускане. Кредитополучатели: Юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в страната, отговарящи на критериите дефинирани в Закона за МСП с минимум две година бизнес история. Цел на кредитите: Инвестиционни проекти, реализирани на територията на Република България, свързани с дейността на кредитоискателя: За ново строителство, разширяване, реконструкция и придобиване на недвижима собственост за нуждите на бизнеса (офиси; складове; производствени, търговски и административни сгради; хотели; ресторанти и др.); За покупка на машини и оборудване; За покупка на МПС (нови или употребявани, но не по-стари от 3 години от датата на производството им), в случаите когато МПС не отговаря на параметрите на кредит „Автомобил”; За лицензи и др. За рефинансиране на кредити с аналогични параметри. Валута: BGN, EUR. Размер на кредитите: До 80% от инвестицията без ДДС, но не повече от 250 000 лева.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове