Кредити

Фирмени кредити

Какво Ви предлагаме? Чрез кредитите по линия на Европейска Инвестиционна Банка може да получите финансиране при благоприятни ценови условия, в случай че Вашето дружество отговаря на по-долу посочените условия по програмата. За какви нужди можете да ползвате кредитите по линия на Европейска Инвестиционна Банка? Инвестиционни кредити за: Закупуване, ремонтиране и разширяване на средно до дълготрайни материални активи (ДМА), с изключение на земя. Финансирането на земя е изключено освен в случаите, когато е технически необходима за инвестицията. Финансирането на закупуването на земеделската земя е напълно изключено; Инвестиции в дълготрайни нематериални активи (ДНА) – напр. разходи за развитие, планирани и др. в етапа на изграждане на МА; НИРД; изграждане на дистрибуторски мрежи на територията на Р.България или друга страна-членка на ЕС (придобиване на активи и търговски марки, оперативни разходи и разходи за труд). Всички инвестиции следва да бъдат реализирани в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство, включително, но не само, със Закона за обществените поръчки. Инвестиционният проект следва да бъде завършен в рамките на 3-годишен период от започването му.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Програмата съдържа кредитни продукти, предназначени специално за малкия и средния бизнес. Кредитите, включени в Програмата, предлагат разнообразие по отношение на целта на ползване, срока на погасяване и вида на обезпечението, съобразно потребностите, финансовото състояние и възможностите за погасяване на кредитоискателите. БОНУСИ, включени в “Програмата за кредитиране на малкия и средния бизнес”! без изискване за представяне на бизнес план и икономическа обосновка; без изискване за дълга бизнес история; възможност за безплатно предварително запитване и отговор от страна на Банката в рамките на 48 часа; безплатно издаване на бизнес дебитна/кредитна карта, по желание на клиента; за кредитните продукти, при които обезпечението е активи – възможност за ползване на допълнителен кредит - овърдрафт по бизнес кредитна карта, обезпечен само със запис на заповед, в размер до 5% от размера на основния кредитен продукт.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Сума От 20 000 до 500 000 лева Валута BGN Срок на кредита от 6 до 60 месеца Лихвен процент  7% (фиксиран) Кредитополучатели Физически лица и Юридически лица, регистрирани земедeлски производители, и Сдружения на производители с одобрени проекти по Програма за развитие на селските райони Цел на кредита Финансиране на инвестиционни проекти по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) Пазарен опит Опит в областта на земеделието - минимум 1 стопанска годинa Погасяване Равни месечни вноски, гъвкав погасителен план, съобразен със сезонния характер на дейността или инвестиционна кредитна линия Предсрочно погасяване Без такса за предсрочно погасяване със средства от постъпилите субсидии Срок за отговор: до 10 дни за кредити от 100 001 до 500 000 лева до 3 дни за кредити до 100 000 лева Гратисен период до 9 месеца Банкова гаранция Възможност за предоставяне на банкова гаранция за авансово изплащане на част от одобрената субсидия по проекта. Възможни обезпечения:Машини и оборудване, закупени по проекта Безвъзмездната финансова помощ по проекта Залог на вземания по схеми и мерки за директни плащания от ДФ „Земеделие“ Други активи - машини, оборудване и транспортни средства Недвижим имот, вкл. земеделска земя Друго обезпечение

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

ПроКредит Банк Ви предлага кредитен лимит за закупуване на земеделска земя, който можете да ползвате изцяло или частично в зависимост от Вашата потребност.Какви са ползите за Вашия бизнес: Разполагате със сигурно финансиране по всяко време. Замествате постоянния разход за рента с вноски по банков заем. Спестявате средства при еднократно учредяване на обезпечение. Спестявате време при последващо желание в рамките на 12 месеца да усвоите суми от одобрения лимит, без да е нужно да предоставяте актуални фирмени документи при всяко кандидатстване за кредит. Усвоявате суми от одобрения лимит в рамките на 24 часа. Разходите Ви за лихви по банковия кредит се ограничават само до размера на действително усвоената сума от одобрения лимит. Не дължите лихви и такси върху неизползваната част. Възможност да увеличите възвръщаемостта от Вашия бизнес и по лесно да посрещнете неблагоприятни стопански години. Какво представлява кредитът за закупуване на земеделска земя: Според финансовото състояние на бизнеса Ви, банката може да Ви одобри лимит за финансиране, с цел закупуване на земеделска земя. Всяка погасена сума от лимита е отново на Ваше разположение при желание да закупите земеделска земя. Максималният срок на кредита е 120 месеца.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Societe Generale Експресбанк предлага кредити за придобиване на дълготрайни активи: закупуване на машини и оборудване, лекотоварни и тежкотоварни транспортни средства придобиване на недвижимо имущество строителство на сгради, реконструкция и разширяване на съществуващи обекти закупуване на предприятия, покупка на дялове и акции Срокът на инвестиционните кредити може да достигне 10 години.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Проектно и структурно финансиране Финансиране на проектни компании и кредитополучатели използващи специализирани схеми на търговско или друго нестандартно финансиране Синдикирани кредити Банката води и участва в синдикирани и клубни кредити заедно с други финансиращи институции. Мостово финансиране Краткосрочно и средносрочно финансиране, което се предоставя временно, до осигуряването на необходим специално определен ресурс Кредитни линии за издаване на банкови гаранции и акредитиви Линии за издаване на повече от едно такова условно задължение в рамките на определен период. Отпускат се с цел обезпечаване на сключени за определен период от време валутни сделки - форуърди, суапове, опции за хеджиране на валутен риск, както и за лихвени суапове за хеджиране на риска от негативна промяна на лихвени нива Съвместни финансирания с Регионален фонд за градско развитие: JESSICA Банката съвместно с фонда предлагат финансиране при изгодни срокове и лихвени условия на проекти за подобряване на градската среда на територията на градовете Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора. Повече информация на www.jessicafund.bg. Заеми с подкрепата на Европейската инвестиционна банка Посредством споразумение с Eвропейската ивестиционна банка ние подкрепяме малки и средни предприятия като предоставяме достъп до източник на преференциални условия за финансиране.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Програмата предоставя средносрочни и дългосрочни инвестиционни кредити на малки и средни фирми в различни индустрии с период на погасяване от 6 месеца до 15 години размерът на отпусканите кредити може да бъде от 200 000 до 1 000 000 евро условията по погасяването на кредита се изготвят индивидуално като се съобразяват с конкретните нужди и бизнес-прогнози за бъдещи парични потоци на кредитополучателя Нашите клиенти вече го знаят. От личен опит. Индивидуалният подход – на база на проучване на всеки конкретен клиент изготвяме прогнози за бъдещото развитие на неговия бизнес и съобразно с тях заедно избираме най-подходящата форма на финансиране, схема на усвояване, възможности за гратисен период и схема на погасяването Бързината – даваме експедитивен отговор за възможностите за финансиране на Вашата идея Гъвкавостта – предлагаме различни форми на обезпечение по кредита и при изготвянето на Вашия индивидуален план вземаме под внимание всички ваши доходи, за които предоставите смислена и логична информация Доверието – ние вярваме в добрите идеи. Затова финансираме с не по-малък ентусиазъм и новорегистрирани фирми.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Специално разработен за нуждите от оборотни и/или инвестиционни средства на много малките и малките предприятия от сферите на производството, търговията и услугите. От бизнес кредит до 100 000 лева могат да се възползват юридически лица, еднолични търговци или лица със свободни професии. ПроКредит Банк предлага гъвкави решения за отпускане на средствата и удобни схеми за обслужване и погасяване на кредита според вида на Вашия бизнес.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Кредит за бизнес целите на малките и средните предприятия от всички сфери на икономиката. Кредитът от 100 001 до 500 000 лева се отпуска за оборотни средства и/или инвестиционни цели. Възползвайте се от възможностите за изплащане на кредита на равни месечни вноски или съобразно сезонността на бизнеса. ПроКредит Банк предлага и гъвкави обезпечения.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

В подкрепа на българските средни предприятия, които търсят допълнително финансиране за оборотни или инвестиционни нужди с цел да подобрят ликвидността си или да доразвият бизнеса си, ПроКредит Банк предлага бизнес кредит над 500 000 лева. Този кредит е правилното решение за всички предприемачи, които имат намерение да инвестират в машини, оборудване, съоръжения или материали, с които да разширят производството си, подобрят услугите си и направят бизнеса си по-конкурентен

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове