Кредити

Фирмени кредити

Финансиране на инвестиционни разходи по проект по еврофондове до размера на субсидията. Целева група: Юридически лица и земеделски производители Валута: Лева или евро Лихви и такси: По договаряне Размер: До размера на субсидията Усвояване: Еднократно или на траншове, съгласно сроковете на изпълнение на проекта Срок на кредита: До 24 месеца, съгласно условията по договора за безвъзмездна помощ Гратисен период: По договаряне Погасяване: Анюитетен погасителен план, равни вноски по главницата или сезонен погасителен план. Получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на кредита, като в този случай не се дължи такса за предсрочно погасяване.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Банка ДСК предлага продукт за фирми, притежаващи атрактивни недвижими имоти в определени населени места в страната. Кредитите са за оборотни средства или инвестиционни цели и се предоставят по облекчена процедура, но при завишени изисквания към достатъчността и ликвидността на приеманите обезпечения. Възможно е кредитиране на фирми без финансова и бизнес история. Размер – в зависимост от стойността на предлаганото обезпечение Обезпечение – първа по ред ипотека върху жилищни, търговски, административни /офис/ и хотелски имоти със степен на завършеност мин. Акт 15, както и строителни парцели, включени в регулационния план на населеното място, предназначени за строителство.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Цел на кредита Дългосрочен кредит за покупка, доставка и монтаж на фотоволтаични системи за производство на електроенергия чрез трансформиране на слънчева енергия по проект, изготвен от Соларпро АД и с фотоволтаични панели, произведени от Соларпро АД с цел нейната продажба на обществения доставчик. Банката може да финансира други инвестиционни проекти за изграждане на фотоволтаични системи за производство на електроенергия при стандартните си условия за предоставяне на инвестиционни кредити. Размер До 90% от общия размер на разходите по проекта. Усвояване До 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, съгласно договорен с клиента план за усвояване. Срок на издължаване До 15 години.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

За оборотни средства в обичайна дейност на кредитоискателя. Целева група: - земеделски производители - физически и/или юридически лица, регистрирани по ТЗ, с основна дейност - земеделие Размер на кредита: до 500 000 лева, но не повече от 100% от размера на субсидията, посочена в Удостоверение от ДФ „Земеделие- Разплащателна агенция” Валута: Лева Срок на погасяване: до 12 месеца, но не по-късно от 30-ти юни на всяка календарна година, следваща годината на подаване на заявлението за получаване на субсидии Начин на текущо усвояване / погасяване: многократно до размера на одобрения лимит – при условията на овърдрафт Начин на окончателно погасяване: еднократно с постъпване на средствата от субсидията, която се изплаща от ДФ „Земеделие”-разплащателна агенция. При неизплащане на субсидията клиентът се задължава да погаси кредита със собствени средства на падеж. Обезпечение на кредита: Залог на вземане на средствата по очакваните субсидии по СЕПП и СНД Запис на заповед, издаден от кредитополучателя и авалиран от съдружниците като физически лица Допълнителни условия: част от кредита, в размер на дължимите лихви за периода от усвояване на кредита до крайния срок на погасяване се блокира по разплащателната сметка, обслужваща кредита, като от нея ежемесечно се удържат дължимите лихви по кредита за месеца. при получаване на субсидията и погасяване на всички задължения на кредитополучателя по главница и лихви, блокировката върху разплащателната сметка за субсидии се вдига и всички налични средства по сметката остават на разпореждане на кредитополучателя.

СИБАНКwww.cibank.bg »

"Токуда Банк" АД предоставя на индивидуални и групови медицински или стоматологични практики, както и на медицински или стоматологични институции, инвестиционни кредити за: покупка на недвижими имоти и/или СМР; покупка на ново медицинско/стоматологично оборудване. Тип на кредита: - За покупка на недвижим имот и/или СМР Кредитоискатели: Индивидуални и групови медицински или стоматологични практики, както и медицински или стоматологични институции, регистрирани по Закона за лечебните заведения Кредитополучатели могат да са и представители на други медицински професии (ветеринари, фармацевти, зоотехници, зъботехници и др.) Допълнителни изисквания: егистрация в регионалния център по здравеопазване по Закона за лечебните заведения Договор с РЗОК Прехвърляне на постъпления по договора с РЗОК в банката (като условие за усвояване) Размер на кредита: Максимална сума 200 000 лева (не повече от 80% от пазарната стойност на ипотекирания имот) До 80% от пазарната стойност на имота и/или план-сметка за СМР Самоучастие: - Минимум 20% Валута: - Лева/Евро Лихвен процент: - 12.00% (на годишна база) Обезпечение: Първа по ред законна/договорна ипотека в полза на банката в/у недвижим имот по пазарна или данъчна стойност Запис на заповед (авалиран от собственика/те) Срок: До 10 години Гратисен период: До 12 месеца Такси и комисионни: Такса за проучване и обработка - 50 лева(заплаща се след положителна предварителна оценка на кредитоспособността) Ежегодна комисионна за управление в размер на: 1% върху договорения размер на кредита за първите 12 месеца от срока, събира се преди първото усвояване на средства от кредита; по 1% върху остатъка по главницата за всеки следващи 12 месеца или част от тях, събира се в началото на всеки нов 12 месечен период или част от него. Учредяване и последващо заличаване на ипотека/залог - 100 лева За предсрочно погасяване - 3% върху предсрочно погасената сума(мин. 50 лева) За други промени по искане на кредитополучателя - 1% върху остатъка по главницата (мин. 50 лева) Застрахователните разходи са за сметка на кредитополучателя

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Програма „Енергийна ефективност” e разработена съвместно с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) Финансовият стимул и консултантската помощ се осигуряват от Европейския Съюз или Международен Фонд за Подпомагане Извеждането от Експлоатация на АЕЦ Козлодуй (МФПИЕК), чрез ЕБВР Кредитополучатели юридически лица, ЕТ и други стопански субекти, регистрирани съгласно нормативните разпоредби на Република България, развиващи дейност на територията на Република България Допустими проекти енергийно ефективни индустриални проекти, съгласно изискванията на ЕБВР Валута евро Размер на кредита до 2 500 000 евро Срок на кредита до 10 години Самоучастие на клиента · собствено участие минимум 20% от размера на инвестицията без ДДС необходимите средства за ДДС Лихва Базисен Лихвен Процент на ОББ в евро + надбавка, според оценката на риска Размер на финансовия стимул* до 15% от размера на кредита Обезпечение · залог върху вземане по субсидията от ЕБВР в размер на до 15%; залог и/ или ипотека на ДМА в размер на мин. 150% от размера на кредита, намален с размера на субсидията Консултантска помощ* клиентите получават безвъзмездна консултантска помощ за техническа и финансова подготовка на проекта, извършвана от ЕнКон Сървисис ООД

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Кредитополучател МСП, съгласно критериите на съответната мярка в Оперативната програма Предназначение Дългосрочен кредит, покриващ до 100% от общите допустими разходи по проекта, кандидатстващ по съответната мярка Валута лева или евро Лихва По договаряне. В зависимост от степента на риска и самоучастието на клиента, Банката дава от 5 до 10 % отстъпка от действащата си лихвена политика Размер Мин. размер на кредита – 5 000 лв. Участие на банката в проекта до 100% Усвояване На траншове, съгласно сроковете за изпълнение на проекта Срок на кредита Макс. срок 10 г. Гратисен период По договаряне Погасяване По договаряне Получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на кредита Обезпечение Залог и/или ипотека на дълготрайни активи, включително новопридобитите, покриващи минимум 100% размера на кредита Залог на бъдещо вземане – безвъзмездната помощ по програмата Допълнително условие В случай на самоучастие на клиента и изрично изискване на финансиращата програма за депозиране на собствените средства по проекта по специална (Ескроу) сметка, тази сметка трябва да е открита в ОББ

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове