Кредити

Фирмени кредити

Присъствието на тридесет международни и местни банки в България и непрекъснато нарастващите финансови нужди на българските компании са предпоставка за значителното увеличение в използването на синдикирани заеми за дългово финансиране на български клиенти. Като глобален лидер в структурирането на синдикирани заеми (признат в САЩ, Азия и Европа), Сити непрекъснато развива и усъвършенства възможностите на своя български клон за организиране на синдикирани заеми. Успехът на Сити в привличането на стабилни кредитополучатели и солидни банкови групи за партньори се дължи на световната репутация на Сити като банка, която структурира качествено синдикирани заеми при условия, атрактивни за всички страни по кредитите.

Сити Българияcitibank »

Кредитополучател земеделски производители, ползващи земеделска земя (собствена или под аренда) , подали заявления за подпомагане чрез европейска субсидия. Предназначение мостово кредитиране, в размер на 95% от общия размер на заявените за получаване преки доплащания /субсидии/ за отделния земеделски производител Вид на кредита оборотен кредит Валута лева Промоционална лихва* 7.5% Лихва след края на промоцията 12.5% Такси откриване на разплащателна сметка, по която ще се получава субсидията – без такса; Удостоверение за номер на банкова сметка - такса 5 лв. Всички останали такси са съгласно действащата Тарифа на Банката Размер мин. допустим размер 5 хил. лв. Усвояване еднократно усвояване Срок на кредита до изплащане на субсидията, не по-късно от 30 Юни Гратисен период NA Погасяване еднократно, с получените субсидии Обезпечение залог на вземане на субсидията Ограничения сметката за получаване на субсидията трябва да е в ОББ

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

За нас ликвидност означава бързо и надеждно обезпечаване с ликвидни средства. За тази цел ние разполагаме с необходимите експерти в областта на търговското финансиране. Те познават правилните инструменти в областта на оборотното финансиране и ще ви помогнат да постигнете необходимата финансова мобилност. Тази мобилност ще ви направи независими от дългите срокове на разсрочено плащане на клиентите Ви и от възможните курсовите разлики в следствие на това. Финансовите ни схеми ще Ви направят независими от внезапни промени в кредитната политика на банките и от трусовете на капиталовите и кредитни пазари, които може да доведат до ограничаване на ползваните от фирмата Ви креди. През изминалите години DS-Concept Factoring помогна на множество международни фирми да се справят с трудностите, създадени от финансови или кредитни кризи. Ликвидност означава също защита от неплащане. По тази причина DS-Concept Ви гарантира 100% защита от изпадане в несъстоятелност на Вашите клиенти. Партньорството ни с един от водещите международни финансови застрахователи Euler Hermes Credit Insurance е гаранция за това.

DS-Concept Factoring GmbHwww.ds-concept.net »

Финансиране на инвестиционни проекти за закупуване на земя и/или закупуване или изграждане на промишлени, търговски, административни и жилищни сгради за срок до 10 години с 12-18 месеца гратисен период; Финансиране по програма САПАРД и по програми на МЗ за срокове по договаряне. Финансиране по програмите с фонд земеделие.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Цел на кредита, срок на усвояване и максимален срок на издължаване За ново строителство, разширяване, реконструкция и придобиване на недвижима собственост за нуждите на бизнеса, със срок на усвояване до 12 месеца от датата на подписване на договора за Стандартен инвестиционен кредит и срок на издължаване до 10 години За покупка на машини и оборудване, със срок на усвояване до 6 месеца и срок на издължаване до 5 години за нови машини, оборудване и моторни превозни средства и до 3 години за употребявани За покупка на компютри, софтуер, лицензи и др., със срок на усвояване до 3 месеца и срок на издължаване до 3 години Размер До 80% от стойността на одобрения за финансиране инвестиционен проект, без ДДС. Максималният размер на кредита се определя в зависимост от потенциала на клиента да обслужва задълженията си Собствено участие Минимум 20% от размера на кредитираната сделка При покупка на нови моторни превозни средства - минимум 10% от цената на придобиване Усвояване Eднократно или съобразно договорен план за усвояване Издължаване Съобразно договорен погасителен план с честота на погасителните вноски от 1 до 3 месеца. Опция «Флекси Кредит» позволява оптимизирано усвояване и погасяване на кредита с намаляващи плафони в съответствие с реалните парични потоци на кредитоискателя

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Кредитополучател МСП, съгласно критериите на съответната Оперативна програма Предназначение мостово кредитиране, в размер до одобрената безвъзмездна финансова помощ по съответната мярка в Оперативната програма, за срок до получаването й Валута лева или евро Лихва Базисен Лихвен Процент на ОББ /в лева и евро/ + надбавка, според оценката на риска Размер мин. допустим размер 5 хил. лв. Размерът на кредита е до размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ Усвояване на траншове, съгласно сроковете на изпълнение на проекта Срок на кредита до изплащане на безвъзмездната финансова помощ Максимален срок – срокът за завършване на инвестициите по договора за безвъзмездна финансова помощ, увеличен с 6 месеца Гратисен период по договаряне Погасяване по договаряне, получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на кредита Обезпечение залог на вземане на безвъзмездната финансова помощ Допълнително условие в случай на самоучастие на клиента и изрично изискване на финансиращата програма за депозиране на собствените средства по проекта по специална (Ескроу) сметка, тази сметка трябва да е открита в ОББ

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Кредит, който се предоставя от УниКредит Булбанк АД на частни предприятия (юридически лица и еднолични търговци) за осъществяване на проекти за повишаване, развитие и управление на енергийната ефективност в България по линия на финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие. Цел на кредита Финансиране на инвестиционни разходи във връзка с придобиване/изграждане на дълготрайни материални активи с цел повишаване на енергийната ефективност. Срок на кредита По договореност с кредитоискателя, в съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на Уникредит Булбанк АД. Валута EUR Размер По договореност с кредитоискателя, в съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на Уникредит Булбанк АД. Собствено участие По договореност с кредитоискателя, в съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на Уникредит Булбанк АД. Усвояване По договореност с кредитоискателя, в съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на Уникредит Булбанк АД. Издължаване Съобразно договорен с договора за кредит погасителен план. Гратисен период за главницата По договореност с кредитоискателя, в съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на Уникредит Булбанк АД. Лихвени условия Кредитите се олихвяват съгласно лихвения модел, установен в Общите условия, при които УниКредит Булбанк предоставя кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Първа инвестиционна банка е активен партньор на малкия и средния бизнес в България. Банката разработва специализирани кредитни продукти и подходящи схеми за финансиране на малките и средни предприятия, които да подпомагат тяхното развитие и израстване.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Инвестиционен кредит за създаване на трайни насъждения и строително-монтажни работи, предназначен за клиенти юридически лица, еднолични търговци и кооперации, ригистрирани като земеделски производители. Параметри на кредита: -размер до 100% от одобрените инвестиционни разходи -валута левове, евро, щатски долари -срок до 10 години -начин на погасяване при постъпване на средствата от безвъзмездна финансова помощ частично погасяване на главницата по кредита, остатъчният дълг се погасява по погасителен план, съобразен с приходите от дейността на кредитополучатеря -обезпечение особен залог на вземане по Договор за базвъзмездна финансова помощ; Ипотека на активите, предмет на инвестицията, както и всички други обезпечения, разрешени от Закона -условия за усвояване сключен даговор за безвъзмездна финансова помощ с МЗП.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Защото сами определяте кога и колко да погасяватеТози ипотечен кредит, предоставен под формата на овърдрафт е точно за Вас, ако искате: да закупите или реконструирате дълготрайни материални активи; да имате допълнителни средства за текущи нужди; да дължите лихва само върху усвоената част от кредита; сами да определяте кога и колко да погасявате; отново да изтеглите погасената част от кредита - без повторно разглеждане на документи и разходи за ипотека; да ползвате кредит без погасителен план за първите 5 години. Параметри на кредита: -размер: до 80% от стойността на имота -срок: до 5 години в режим на овърдрафт без фиксиран погасителен план и общ срок на погасяване до 10 години. -лихва: лихвеният процент е в размер на БЛП за BGN, EUR, USD + надбавка и се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател. -допустими обезпечения: ипотека върху жилищни сгради, административни сгради и градски закрити търговски площи -начин на усвояване: в режим на овърдрафт -начин на погасяване: равни месечни вноски (анюитети), след изтичане на периода без фиксиран погасителен план.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове