Кредити

Фирмени кредити

Райфайзенбанк предлага финансиране на лекарите, стоматолозите и фармацевтите закупуване на нова медицинска техника. С новата теника те ще могат да обновят и модернизират своите медицински кабинети и клиники и ще отговарят на последните изискванията и стандарти в здравеопазването.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Оборотни средства под формата на овърдрафт за лекари, стоматолози и фармацевти, които имат сключен договор с НЗОК и имащи мин. 24 месеца медицинска практика.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк предлага кредитиране на фирми и бенефициенти, които са одобрени по Програмата за Развитие на Селските Райони (ПРСР) и техните проекти са подходящи за финансиране. Проекти подходящи за финансиране - по мерки 121, 122, 123, 223, 226, 311 и 312 от ПРСР. Държавен Фонд „Земеделие” рефинансира със собствени средства до 500 000 лв. и до 100% от неизвършените и одобрените за финансиране разходи, намалена с изплатените авансови и/или междинни плащания. Кредитът е преднаначен за юридически лица регистрирани съгласно българското законодателство и упражняващи дейност в страната, лица упражняващи свободни професии – стоматолози, адвокати, нотариуси, земедеслки производители и други.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк предлага на своите клиенти финансиране на покупката на селскостопанска техника от официални вносители и дилъри на нова и употребяване техника. Кредитът е преднаначен за юридически лица регистрирани съгласно българското законодателство и упражняващи дейност в страната, лица упражняващи свободни професии – стоматолози, адвокати, нотариуси, земедеслки производители и други.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк съвместно с Национален Гаранционен Фонд (НГФ) предлага финансиране при облекчени условия за бенефициенти оп мерки 121, 122 и 123 по Програмата за развитие на селските райони. Гаранционното споразумение има за цел ускоряване на реализирането на инвестиции по ПРСР (2007 – 2013), повишане на интереса и създаване на условия за въвеждане на ефективни мерки за подобряване състоянието на земеделските производители и подпомагане на кункурентоспособността и цялостно подобрение на бизнес климата в страната.Райфайзенбанк (България) ЕАД съвместно с Национален Гаранционен Фонд ЕАД предлага специална гаранционна схема за финансиране на проекти, одобрени по следните мерки, част от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР): 121 - Модернизиране на земеделските стопанства; 122 – Подобряване икономическата стойност на горите; 123 – Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти Използваната гаранция се осъществява с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Чрез този кредитен продукт Вие може да се възползвате от финансиране за оборотни средства след получаване на одобрение за субсидия от ДФ „Земеделие”. Средствата от кредита може да използвате за всички дейности, свързани с обработката на земя - оран, засяване, торене. Този продукт е предназначен за физически лица, регистрирани като земеделски производители, както и юридически лица или еднолични търговци, развиващи дейност, свързана с обработване на земеделска земя, които са одобрени за получаване на субсидия от ДФ "Земеделие”.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк Ви предлага финансиране на покупката на земеделска земя, като ползата за Вас е, че замествате постоянния разход за рента с вноски по банков кредит. Агрокредитът е предназначен за покупка на земеделска земя от I до V категория. Банката не финансира земя, която попада в Натура 2000.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕАД е сигурен и доверен партньор на своите клиенти в областта на търговското финансиране. Целта ни е да се минимизират рисковете при търговските сделки и да предложим най-добрите решения за финансиране за своите клиенти. Банката разполага с висококвалифицирани специалисти, които: Съветват и помагат на клиентите да изберат най-подходящия начин на разплащане, отговарящ на техните нужди; Предлагат професионално обслужване на клиентите на банката във връзка с всички видове документарни операции; Консултират клиентите как да се възползват от предимствата на различните видове документарни операции. Райфайзенбанк (България) ЕАД предлага и обслужва следните продукти: Финансиране на вноса – чрез гъвкави кредитни линии и при конкурентни пазарни условия; Пред–експортно финансиране – чрез подходящи кредитни лимити и при конкурентни пазарни условия; След–експортно финансиране – чрез откупуване на възникнали вземания по експортни акредитиви с отложено плащане; Обслужване на търговските сделки чрез: Банкови гаранции (Bank guarantees, Letters of guarantee) Стенд бай акредитиви (Standby Letters of credit) Документарни инкаса (D/P, D/A – Documentary collections) Документарни акредитиви (L/C – Letter of credit или Documentary credit)

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Проектите по енергийна ефективност могат да включват реконструкция, модернизация и подобрения на съществуващи мощности и инфраструктура. Тук се включват: Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (когенерация); Оползотворяване на отпадъчна топлина от технологични и енергийни процеси; Автоматизация и управление на процеси, системи и съоръжения; Реконструкция на енергийна инфраструктура; Смяна на горивната база; Оптимизация на технологични и енергийни процеси. Основните проекти за възобновяеми енергийни източници са: Микро и мини ВЕЦ на течащи реки; Слънчеви инсталации и слънчеви колектори; Вятърни централи; Геотермални инсталации; Финансирането от ЕИБ е до 50% от общите проектни разходи.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Чрез кредитите за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на Райфайзенбанк Вие можете да: Намалите производствените си разходи; Подобрите конкурентоспособността на Вашето предприятие и предлаганите от Вас продукти; Реконструирате и модернизирате активите си; Създадете кредитна история на Вашето дружество Получите безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя от Международния фонд Козлодуй (МФК), администриран от ЕБВР за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй”. Сумата на безвъзмездната помощ може да бъде получена само след изпълнение на проекта и потвърждаването му от независимия енергиен експерт. Също така, ще получите висококачествена и безплатна експертна консултация от: Консултант, който ще Ви помогне с: Разясняване на процедурите по финансиране по програмата; Определяне на квалифицируемостта на проекта; Експертна оценка на възможностите за намаляване на Вашите енергийни разходи; Подготовка на финансовата документация; Препоръки за стратегията за енергиен мениджмънт; Разработване на енергиен одит и план за рационално използване на енергията (ПРИЕ); Извършване на мониторинг за изпълнението на проекта; Изготвяне на документацията за валидиране на Вашия проект от независимия енергиен експерт; Независим енергиен експерт, който ще удостовери изпълнението на проекта в съответствие с критериите на кредитната линия.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове