Кредити

Фирмени кредити

Когато имате пари на депозит, но не желаете да ги харчите или да прекратявате депозита..., тогава спестените пари могат да работят за Вас Бизнес кредит КЕШ е кредит, обезпечен с парични средства – можете да ползвате кредит за избран от Вас срок, размер и начин на усвояване и погасяване срещу блокиране на парични средства по сметка във Fibank. Отпуска се при облекчена процедура за одобрение и максимално ниски разходи за Вас. Бизнес кредит КЕШ дава възможност: да получите кредит бързо и лесно – без изискване за бизнес план и кредитна история; без ограничение на размера и срока; при максимално изгодни лихви, такси и комииони.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕАД съвместно с Държавен Фонд Земеделие предлага специална схема за финансиране на проекти, одобрени по следните мерки, част от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР): 121 - Модернизиране на земеделските стопанства; 122 – Подобряване икономическата стойност на горите; 123 – Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти; 223 - Първоначално залесяване на неземеделски земи; 226 - Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности; 311 - Разнообразяване към неземеделски дейности; 312 - Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Размер на кредита – между 50 000 евро и 10 млн.евро; Валута – евро; Цел на кредита – за покупка на унгарски инвестиционни стоки; Финансиране – до 85 % от договор за внос на унгарски стоки; собствено участие – съгласно Правилата за кредитна дейност; Бенефициенти – МСП и големи предприятия; Лихвен процент за Кредитополучателя – фиксиран за срока на кредита; Преференциални условия: ##Без такса за разглеждане на документите за кредит; Без такса управление през първите две години от кредита; Допълнителни разходи за Кредитополучателя: ##Еднократна такса от 0.425% върху кредита (платима преди първо усвояване); Срок на погасяване – от 24 до 60 месеца, в това число – 6 месеца гратисен период; погасяване с ежемесечни погасителни вноски; Не се кредитират следните дейности/кредитополучатели: ##Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително опазване на околната среда, или дейности, забранени от закона; Дейности, свързани със спорт и спортни прояви; Дружества с неизвестен краен контролиращ собственик; Политически партии и свързани с тях лица; Дружества и организации с нестопанска цел; Медии. Други условия - Специална процедура за усвояване на средствата по кредита; Обезпечение – съгласно Правилата за кредитна дейност; Срок за кандидатстване – до 28 август 2017 година.

Българска Банка за Развитиеwww.bbr.bg »

В рамките на програма „Партньори” Българска банка за развитие предлага безплатна финансова консултация и кредитен анализ с цел кредитиране на местните браншови организации от малкия и среден бизнес. Програмата е с ресурс от над 150 млн. лв., предоставяйки големи възможности на българските фирми. Участниците в програмата ще имат възможност да представят пред банката своите идеи за развитие на бизнеса, като одобрените ще получат финансиране при преференциални условия. Важно условие към кандидатите е да докажат, че могат да изпълнят проекта си, реализирайки достатъчно приходи за обслужване на кредита. За да помогне на българския бизнес, програма „Партньори” предлага по-добри условия от средните за пазара. Това включва: по-дълги срокове, гратисен период, по-изгодна цена, структуриране на кредита според нуждите на клиента. Общи условия: Размер на кредита от 250 000 до 3,000,000 лева 24 месеца гратисен период 6% до 7% лихва за оборотно финансиране 7% до 7,5% лихва за инвестиционно финансиране Обезпечението трябва да покрива 120% от стойността на кредита Препоръчително 25% самоучастие или допълнително обезпечение

Българска Банка за Развитиеwww.bbr.bg »

Кредит „За Развитие“ е мултифункционален продукт на ББР, специално разработен за фирми износители. Кредит „За Развитие“ предоставя възможност на клиентите ни да ползват инвестиционно финансиране, кредитна линия и линия за издаване на банкови гаранции в рамките на един продукт и един договор с банката. Предимства: Можете да използвате до 50% от инвестиционният си кредит за оборотни нужди и/или банкови гаранции При навлизане на нови пазари, имате възможност да увеличите предлаганите количества, да гарантирате изпълнение на поръчки и да префинансирате вземания, без да кандидатствате отново Можете да използвате целият лимит за инвестиции, а в последствие да получите обратно част (до 50%) от вече изплатените средства за оборотни нужди, без да учредявате обезпечения наново. Общи условия: Размер на кредита от 500 000 до 5, 000,000 лева 12 месеца гратисен период 6,5% до 8% лихва за инвестиционно финансиране Такса управление: от 0.25% до 0.75% Стойността на обезпечението следва да покрива 120% от стойността на кредита Препоръчително изискване за самоучастие - 25% или допълнително обезпечение

Българска Банка за Развитиеwww.bbr.bg »

Основни предимства: Позволява гъвкаво увеличаване нивата на финансиране на търговския оборот; Без необходимост от допълнителни обезпечения. Кредитополучатели Юридически лица или ЕТ с бизнес история не по-малко от 36 месеца; Производствени и търговски компании, които имат търговски вземания, произтичащи от открити акредитиви с отложено плащане; Компании, които нямат икономическа свързаност със своите контрагенти. Цел - Осигуряване на оборотни средства, при продажби с договореност за отложено плащане. Размер - До 80% от стойността на акредитива в BGN, EUR, USD. Срок на издължаване - До 6 месеца;

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Вид на кредита Кредит с погасителни вноски и гратисен период до 3 месеца; Кредитна линия. Размер - По договаряне (в BGN, EUR, USD и CHF). Срок на издължаване- До 36 месеца. Усвояване- По разплащателна сметка срещу разходооправдателни документи. Погасяване - според вида на кредита с месечни вноски по главница и лихва; при условия на намаляващ плафон на кредитна линия за последните месеци от договорения период. Годишен лихвен процент - БПКюлок (Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева или валута за оборотни кредити) / EURIBOR + надбавка по договаряне. Преференциални лихви за клиенти, които вече са погасили в срок поне един кредит от Банката. Обезпечение - Обезпеченията трябва да съответстват на обичайната банкова практика и действащото в страната законодателство. Пазарната оценка се изготвя от лицензиран оценител, одобрен от Банката

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Цел - Покриване на временен недостиг на парични средства. Размер - По договаряне, в зависимост от реализираните средномесечни обороти по разплащателните сметки за последната година. Срок на издължаване - До 12 месеца, с опция за удължаване. Усвояване - Текущо по разплащателна сметка до разрешения размер. Погасяване - Текущо за сметка на всички постъпления по разплащателната сметка. Издължаването става при изтичането на срока на Договора за овърдрафт. Годишен лихвен процент - БПКюлок (Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева или валута за оборотни кредити) / EURIBOR + надбавка по договаряне. Преференциални лихви за клиенти, които вече са погасили в срок поне един кредит от Банката. Обезпечение Активи на фирмата или трети задължени лица, с пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител, одобрен от Банката. Залог върху бъдещо вземане – всички постъпления по сметката, по която е отпуснат овърдрафта.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Видове: За участие в тръжни процедури; За получаване на авансови плащания по сключени договори; За добро изпълнение на сключени договори; За плащания по сключени договори; За обезпечаване на митнически задължения: митнически склад тип А; митнически склад тип В; митнически склад тип С; митнически склад тип D; митнически склад тип E; митнически склад тип F; обща банкова гаранция „Режим Транзит”; банкова гаранция „Еднократен транзит”; банкова гаранция „Общ транзит”. Обезпечение парични средства или други активи на фирмата или трети задължени лица, с пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител, одобрен от Банката; застрахователни полици за финансов риск; залог на бъдещи вземания. Такси и комисиони - Съгласно Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица. Допълнителни услуги банково обслужване дейността на дружеството по сметки в Интернешънъл Асет Банк АД; откриване на картови сметки на служителите и работниците на дружеството, с превод на работната заплата по тях; възможност за ползване на овърдрафт по картови сметки; възможност за депозитни сметки с гъвкаво управление на паричните средства; Интернет банкиране.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Цел - Да послужи пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Министерство на транспорта за издаване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз съгласно наредба 11. Бенефициент - Лицето, кандидатстващо за издаване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз съгласно наредба № 11. Размер - До покриване на изискването за финансова стабилност (ФС) в BGN или EUR , т.е. ФС да е по-голяма или равна на 1, по методика изчислена на база Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари. Валута - BGN, EUR. Срок на валидност - 12 месеца от датата на издаване на банковата гаранция. Език на банковата гаранция - Български или английски език Обезпечение - Съгласно Правилата за кредитна дейност и действащото в страната законодателство. Такси и комисионни 1.5 % годишно върху размера на гаранцията; Други такси и комисионни съгласно Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица. Други условия Застраховка на приетото обезпечение, покриваща всички относими застрахователни рискове. Застраховката е за сметка на клиента и в полза на Банката; Съгласие за директен дебит от всички сметки на клиента.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове