Кредити

Фирмени кредити

Този тип кредити включват: Кредити, предназначени за финансиране на покупка, ремонт и строеж на дълготрайни материална активи /сгарди, машини и съоръжения, транспортни средства /. Инвестиционни програми на Alpha Bank България, предназначени за съфинансиране и мостово финансиране на корпоративни проекти, както и проекти субсидирани с Европейски фондове. Валута: EUR/ BGN Срок на кредита: При инвестиция в недвижим имот – до 84 месеца /7 години/ При инвестиция в машини и оборудване – до 60 месеца /5 години/ Гратисен период: При инвестиция в недвижим имот – до 12 месеца При инвестиция в оборудване – до 6 месеца Начин на погасяване: Месечни погашения по главница с възможност за индивидуален погасителен план, съобразен с паричните потоци на клиента Лихвен процент: Лихвените проценти се формират от стойността на Euribor/ Sofibor + надбавка Такси и комисиони: Съгласно действащата тарифа на банката Обезпечение: Всички приемливи за банката и определени от закона обезпечения, включително: Ипотека на недвижим имот, залог на движимости, вземания и други активи, банкови гаранции, поръчителство, авал и др.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Вие имате предприятие с годишни продажби под 3 милиона лева и искате да разширите бизнеса си? ПРЕДИМСТВА НА БИЗНЕС КРЕДИТ ПАРТЬОР Бърза и лесна процедура за кандидатстване Без предоставяне на бизнес план Допълнителна сигурност за Вашия бизнес със застраховка Живот от Сожелайф. Кредит Партньор ви дава възможност да реализирате лесно и бързо желания растеж. За по-доброто ви обслужване са разработени три вида кредити в рамките на Кредит Партньор. БИЗНЕС КРЕДИТ ПАРТНЬОР ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА Професионалистите на Societe Generale Експресбанк ще Ви предложат най-подходящата схема за финансиране на нуждата от оборотни средства на Вашето предприятие съобразена с бизнес цикъла на вашата дейността Ви. Можете да разчитате на точното финансово решение - Кредит Партньор.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

С Програма Експерт също може да се възползвате от следните решения: Кредит Начало за специалисти, започващи самостоятелна професионална практика Оборотно финансиране под формата на Овърдрафт Кредитополучатели могат да бъдат както физически, така и юридически лица със съответната правоспособност, регистрирана професионална практика и годишни приходи до 1 милион лева. Можете да използвате кредит Експерт за: закупуване на апаратура и оборудване закупуване на недвижим имот балансиране на месечни разходи за материали и консумативи финансиране на началото на своята кариера Предимства на кредит Експерт: възможност за ползване до 50 000 лева без обезпечение за медицински професии минимални формалности и бърз отговор кандидатване без разработване на бизнес план гъвкави обезпечения разнообразни суми и срокове прозрачни такси за обслужване на кредитита

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Райфайзенбанк Ви предлага стандартен кредит, обезпечен с ипотека или с комбинация от активи. От кредитите могат да се възплолзват всички: Юридически лица, регистрирани съгласно българското законодателство и упражняващи дейност в страната Лица, упражняващи свободни професии – стоматолози, адвокати, нотариуси, земедеслки производители и други За какво е предназначен кредитът? Кредитите могат да бъдат използвани за: Инвестиции Закупуване на недвижим имот Строително-ремонтни работи Закупуване на машини и оборудване Други Оборотни средства Закупуване на материали Други

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕАД предлага на своите клиенти финансиране без обезпечение с материални активи. От кредитите могат да се възплолзват всички: Юридически регистрирани съгласно българското законодателство и упражняващи дейност в страната Лица упражняващи свободни професии – стоматолози, адвокати, нотариуси, земедеслки производители и други За какво можете да използвате кредита? Кредитите могат да бъдат използвани за: Инвестиции Закупуване на недвижим имот Строително-ремонтни работи Закупуване на машини и оборудване Други Оборотни средства Закупуване на материали Други

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕАД предлага финансиране на проекти по Програмата за енергийна ефективност за малки и средни предприятия Програмата съчетава средствата за финансиране, осигурени чрез кредитна линия от Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) и Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) грантови средства от ЕС под формата на безвъзмездна финансова помощ на малки и средни предприятия.Чрез кредитите за енергийна ефективност на Райфайзенбанк (България) ЕАД можете да: Да намалите производствените си разходи; Да подобрите конкурентоспособността на Вашето предприятие и предлаганите от Вас продукти; Да реконструирате и модернизирате активите си; Да получите висококачествена експертна консултация; Да получите безвъзмездна финансова помощ в размер на до 15% от кредита.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Предоставеното финансиране е по инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия, инициативата „JEREMIE” и се осъществява посредством Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013г.”, финансирана от Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет.Предимства от финансиране по „JEREMIE” Увеличени възможности за финансиране Гъвкави условия По-ниски такси По-ниски лихви Облекчени изисквания към обезпеченията Европейска гаранция, без такса за включване в програмата Райфайзенбанк съвместно с Европейски инвестиционен фонд предлага на своите клиенти инвестиционно финансиране и свързани с него оборотни средства при преференциални лихвени условия и изисквания за обезпечени. Предоставяното финансиране е по инициатива Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни прдприятия (JEREMIE) и се осъществява посредством Оперативна програма „развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, финансиране от Европейския фонд за ргионални развитие и от националния бюджет.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕАД е банка-партньор по Програмата “Eнергийна ефективност и зелена икономика“, която е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (Управляващ орган по програмата) и Европейската банка за възстановяване и развитие, насочена към насърчаване на устойчиви енергийни решения за Малки и средни предприятия.Чрез ползване на финансиране по Програмата “Eнергийна ефективност и зелена икономика“ Вие получавате: Безвъзмездна финансова помощ В размер до 50% от допустимите разходи по Вашия инвестиционен проект Улеснен избор на технология В зависимост от техния размер и сложност допустимите проекти се разделят на следните основни подвидове: Технологични проекти – проекти за придобиване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване/материали от предварително одобрен Списък на материали и оборудване, допустими за финансиране/LEME/. За тези проекти не е необходимо изготвяне на енергиен одит и се прилага опростена процедура за избор на доставчик /изпълнител/ чрез събиране на не по-малко от 3 оферти (съгласно чл. 12 на ПМС 55/2007). Проекти с енергийно обследване - по-големи и по-сложни проекти, основаващи се на препоръките от извършен енергиен одит, при които се изисква провеждане на процедура за определяне на изпълнител съгласно ПМС № 55/2007. Тези проекти следва да водят до намаляване на потреблението на енергия или горива спрямо базовата линия и/или до намаляване на потреблението на енергия за единица произведена продукция с мин. 10%.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕАД предлага оборотно финансиране, обезпечено със залог на зърно, предадено на отговорно пазене в регистрирани зърнохранилища. Условията са индивидуално договорени и съобразени с нуждите на всеки един клиент условия. Зърнените култури, които Райфайзенбанк (България) ЕАД приема за обезпечение, могат да бъдат ечемик, пшеница, слънчоглед, царевица и рапица.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕАД съвместно с Национален Гаранционен Фонд ЕАД предлага специална гаранционна схема за финансиране на проекти, одобрени по следните мерки, част от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР): 121 - Модернизиране на земеделските стопанства; 122 – Подобряване икономическата стойност на горите; 123 – Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти Използваната гаранция се осъществява с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове