Кредити

Фирмени кредити

Централна кооперативна банка осигурява оборотните средства, от които се нуждаете, като при определяне вида на кредита се вземат предвид Вашите потребности и движението на Вашите парични потоци. Видове кредити за оборотни средства: Стандартен кредит Предоставя се, когато няма отклонения от общите кредитни изисквания и условия на Банката. Сумата по кредита се усвоява еднократно или на части в рамките на договорения срок и се погасява по предварително изготвен план. Кредит Овърдрафт Дава право на клиента на Банката да извършва плащания над разполагаемата наличност по разплащателната му сметка до определен лимит в рамките на договорен срок. Погасяването и ползването могат да се извършват многократно, без да се изисква пълното усвояване на договорения размер. Условия по кредитите Срок за издължаване Максималният срок за ползване е 12 месеца. депозити - до 8.75% в лева и 7.50% в евро

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Кредити по програмите на ЕС Кредитен продукт "ТОКУДА ЕВРОПРОЕКТ" за финансиране на проекти по ОП на ЕС Кредитният продукт "Токуда европроект" е предназначен за финансиране изпълнението на Проекти, одобрени по реда и условията на Оперативните програми – утвърдени от Европейския съюз (ЕС). Контролира се целевото усвояване на средствата. Земеделски производители (физически и юридически лица), предприятия, общини и неправителствени организации, които съгласно писменно потвърждение на консултантска фирма отговарят на критериите за получаване на безвъзмездна помощ по съответната Оперативна програма на ЕС. ВАЛУТА: Лева, Евро или Щатски долари. ЛИХВА: ОЛП или тримесечен ЮРИБОР или тримесечен ЛИБОР плюс надбавка от 5.5%, но не по-малко от 10.00% годишна лихва. РАЗМЕР: До 100% от общите допустими разходи по проекта, включително и Данък добавена стойност (ДДС). УСВОЯВАНЕ: По договаряне, съгласно сроковете за изпълнение на проекта. СРОК НА КРЕДИТА: Максимален срок – по договаряне. ГРАТИСЕН ПЕРИОД: По договаряне. ПОГАСЯВАНЕ: По договаряне. Получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на съответна част от кредита. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: Залог на вземането по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Други допустими от законодателството обезпечения, при спазване изискванията на Банката за реалност, достатъчност и ликвидност. Прилагат се изискванията на Инструкцията за кредитните обезпечения на Токуда банк АД. Запис на заповед.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

КРЕДИТИ ЗА МСБ ПО ПРОГРАМА С НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Съвместна програма на Обединена Българска Банка и Национален Гаранционен Фонд (НГФ) за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия. За повече информация, моля обърнете се към клоновете на ОББ. Цел на програмата Осигуряване на допълнително обезпечение под формата на гаранция от НГФ за клиентите, кандидатстващи за кредит. Издаваната от НГФ гаранция покрива 50% от главницата и договорните лихви по кредита при невъзможност на клиента да погасява дълга Кредитополучатели Малки и Средни предприятия* Предназначение - инвестиционно кредитиране и проектно финансиране - оборотно кредитиране Валута лева или евро Лихва По договаряне (БЛП на ОББ в лева/евро + надбавка според оценката на риска) Такси Съгласно Тарифата за бизнес клиенти на ОББ Такса за издаване на гаранция За включването на кредит под гаранционно покритие по тази програма, кредитополучателят дължи на НГФ такса за издадената гаранция, ежегодно - от 0,5% до 1,5% от размера на обезпечената с гаранция част от кредита Размер - до 1 000 000 лева за инвестиционни кредити - до 500 000 лева за оборотни кредити Срок на кредита - за инвестиционни кредити до 10 години - за оборотни кредити до 2 години Гратисен период - за инвестиционни кредити по договаряне - за оборотни кредити без гратисен период Обезпечение - дълготрайни материални активи и/или краткотрайни активи, 110% от размера на кредита - гаранцията от НГФ

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Единствено тук можете да намерите подробен каталог на бизнес кредити, предназначени за всякакви цели – инвестиционни, за оборотни средства или комбинирани. В Каталога ще откриете оферти както за Малки и Средни Предприятия (МСП), така и за земеделски производители, и хора със свободни професии. Той включва подробна информация за условията и лихвите по бизнес кредити за експортно финансиране, по енергийни програми и по програма ГФМК (Гаранционен Фонд за Микро- Кредитиране). Моите Пари предупреждава, че е възможно търсеният от Вас бизнес кредит да не съвпадне с никоя от офертите в каталога.

МОИТЕ ПАРИwww.moitepari.bg »

Дългосрочните заеми (за период от над една година) са подходящи за финансиране на дълготрайни материални активи (ДМА), оборудване или други капиталови инвестиции. Схемите по погасяване са съобразени с паричните потоци, генерирани от инвестициите или от компанията-кредитополучател. Подходящото структуриране на кредитите и схемите за погасяване, в което Сити е глобален експерт, представлява едно от ключовите предимства за клиента.

Сити Българияcitibank »

Кредит, който се предоставя от УниКредит Булбанк АД на частни предприятия (юридически лица и еднолични търговци) за осъществяване на: Проекти за повишаване, развитие и управление на енергийната ефективност в индустрията, или Проекти за възобновяеми енергийни източници, с изключение на фотоволтаични системи в България по линия на финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Цел на кредита Финансиране на инвестиционни разходи във връзка с придобиване/изграждане на дълготрайни материални активи с цел повишаване на енергийната ефективност или производство на енергия от възобновяеми енергийни източници; Срок на кредита По договореност с кредитоискателя, в съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на Уникредит Булбанк АД, минимум 2 години, максимум 10 години. Валута EUR или еквивалента в ВGN Размер По договореност с кредитоискателя, в съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на Уникредит Булбанк АД Собствено участие По договореност с кредитоискателя, в съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на Уникредит Булбанк АД Усвояване По договореност с кредитоискателя, в съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на Уникредит Булбанк АД Издължаване Съобразно договорен с договора за кредит погасителен план. Гратисен период за главницата По договореност с кредитоискателя, в съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на Уникредит Булбанк АД Лихвени условия Кредитите се олихвяват съгласно лихвения модел, установен в Общите условия, при които УниКредит Булбанк предоставя кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Този ипотечен кредит, предоставен под формата на овърдрафт е точно за Вас, ако искате: -да закупите или реконструирате дълготрайни материални активи -да имате допълнителни средства за текущи нужди; -да дължите лихва само върху усвоената част от кредита -сами да определяте кога и колко да погасявате; -отново да изтеглите погасената част от кредита - без повторно разглеждане на документи и разходи за ипотека; -да не дължите такса за предсрочно погасяване през първите 5 години. Параметри на кредита: -размер: до 80% от пазарната оценка на обезпечението -валута: лева, евро, долари -срок: до 5 години в режим на овърдрафт без фиксиран погасителен план и общ срок на погасяване до 15 години.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Инвестиционен кредит за покупка на земеделска техника и оборудване предназначен за юридически лица, еднолични търговци и кооперации, регистрирани като земеделски производители. Параметри на кредита: -размер до 100% от стойността на техниката и оборудването валута левове, евро, щатски долари -срок до 5 години. Начин на погасяване при постъпване на средствата от безвъзмездната финансова помощ частично погасяване на главницата по кредита, остатъчният дълг се погасява по погасителен план, съобразен с приходите от дейността на кредитополучателя. обезпечение при предоставяне на кредит до 80% от цената на придобиване - особен залог на вземане по Договор за безвъзмездна финансова помощ и особен залог върху техниката, предмет на придобиване; при предоставяне на кредит до 100% от цената на придобиване - особен залог на вземане по Договор за базвъзмездна финансова помощ и особен залог върху техниката, предмет на придобиване, както и други обезпечения, разрешени от Закона. условия за усвояване; сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МЗП.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Параметри: кредитополучатели: микро, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия; регистрирани в Република България юридически лица или ЕТ; стартиращи фирми и фирми с реална дейност над 1 година; с приоритет ще бъдат третирани фирми, кандидатстващи или сключили договор за финансиране на инвестиции по всички Оперативни програми и фондове на Република България и Европейския съюз; -фирми, реализиращи експорт или с доказан капацитет на мениджмънта и/или персонала за извършване на външнотърговска дейност, ограничени от изискванията за осигуряване на достатъчно по вид и качество обезпечение. -вид на гарантираните кредити: инвестиционен кредит; -кредит за оборотни средства. -валута на кредита: лева; евро. -размер на кредита: без ограничение.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Параметри на кредита: -размер: без ограничение -валута: лева, евро, долари -срок: до 20 години -гратисен период: договаря се индивидуално за всяка отделна сделка -начина на погасяване: анюитетни вноски; -равни вноски по главницата; -индивидуален погасителен план. -обезпечение: всички допустими от закона обезпечения и ипотека върху изграждания обект.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове