Кредити

Потребителски кредити

Размер на кредита - без ограничение в зависимост от предложеното обезпечение До 90%, когато за обезпечение служи депозит в български лева или евро и валутата на кредита е лева До 90%, когато за обезпечение служи депозит в евро и валутата на кредита е евро До 70%, когато за обезпечение служи депозит в български лева и валутата на кредита е евро До 80%, когато за обезпечение служи депозит в щатски долари и валутата на кредита е щатски долари Срок Срок: от 1 месец до 10 години Такси и комисиони Съгласно Условия по кредитни продукти за физически лица

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Сума до 40 000 лева с/без поръчител Без такса за обработка на искането за кредит Срок на кредита до 10 години Кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса за първата година Подлежи на индивидуални преценка според рисковия профил на клиента

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Дългосрочно финансиране със срок на издължаване до 30 год. Бърза процедура и конкурентни лихвени нива Безплатно предварително одобрение на кредита за 1 ден Без комисиона за предсрочно погасяване след третата година от срока на кредита Кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса за първата година За какво можете да ползвате кредита? Закупуване на жилищни имоти Извършване на ремонти и довършителни работи, реконструкция и подобрения на жилищни имоти Рефинансиране на жилищни кредити, получени от други банки Допълнителни бонуси и възможности Гратисен период до 12 месеца, през които плащате само лихви Ценови отстъпки при превод на работна заплата по сметка в Райфайзенбанк Възможност за индивидуален погасителен план, съобразен с доходите на клиентите Погасяване на месечната вноска по кредита на банкомат (чрез B-Pay ) или в интернет (чрез ePay.bg ) със средства по банкова карта

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Кредит с държавна финансова подкрепа със 7% фиксирана лихва за целия срок на кредита, без такси, комисиони или други разходи, непосредствено свързани с кредита, без обезпечениеСъс студентски кредит можете да: Заплатите таксите за обучение, съгласно учебния план на съответната специалност Усвояването на средствата за заплащане на такса за обучение се осъществява чрез превод по сметка на висшето училище. Получите средства за издръжка при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението Кредитът за издръжка се ползва само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители - само от единия от тях. Кой може да се възползва от Студентски кредит? Студенти и докторанти, български граждани, граждани на друга държава членка на ЕС, друга държава от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) или Конфедерация Швейцария, които се обучават в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", или образователна и научна степен "доктор" в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше училище или научна организация в България. Студенти, които нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен, не са прекъснали обучението си, освен в предвидените в Закона случаи Студенти не по-възрастни от 35 год. при кандидатстване на кредита

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Кредит със сума до 7 000 лева Без поръчител Без превод на работна заплата в банката Лихвен процент – фиксиран за първата година и базиран на пазарен индекс – 6-месечен Sofibor плюс надбавка за оставащия срок на кредита Срок за изплащане до 7 години Възможност за предсрочно погасяване - Без такса по всяко време Улеснена и съкратена процедура на отпускане на кредита

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Много изгодни лихви, базирани на пазарен индекс: 6-месечен Sofibor/ 6-месечен Euribor Комфорт при месечните плащания чрез дълъг срок на погасяване на кредита - до 10 години (За кредити над 7 години доходът на кредитополучателя трябва да е мин. 500 лв. и сумата на кредита да бъде мин. 5 000 лв.) Ценови отстъпки при превод на работна заплата по сметка в Райфайзенбанк Възможност за погасяване на месечни вноски на банкомат

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Кредит Овърдрафт по картова сметка ви дава свободата да правите приятни изненади и спокойствието, че ще се справите с неприятните. Харесали сте фотоапарат, мобилен телефон, телевизор, които точно сега са в промоция, забравили сте да купите сватбен подарък на приятелите си, мечтаната почивка струва повече пари, сметките за ток и парно са по-големи от очакваните… Какъв е начинът да посрещнете непредвидените разходи? Ако откриете разплащателна картова сметка и вашият работодател превежда трудовото ви възнаграждение по нея, имате възможност да получите кредит овърдрафт до 5000 лева.. Ако сте пенсионер и получавате вашата пенсия по дебитна карта, издадена от банката, имате право да ползвате кредит овърдрафт до размера на една месечна пенсия..

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Кредитополучател: Земеделски производители, ползващи земеделска земя (собствена или под аренда), подали заявления за подпомагане чрез европейска субсидия. Предназначение: Мостово кредитиране, в размер на 85% от общия размер на заявените за получаване преки доплащания (субсидии) за отделния земеделски производител. Кредитирането може да достигне 95% от общия размер на заявените субсидии за земеделски производители, които са били кредитирани по продукта през предходните две кампании и размерът на първоначално заявената субсидия не е бил намален. Вид на кредита: Оборотен кредит .

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Студентският кредит служи за финансиране на образованието на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение. Кредитът се отпуска само в лева и е гарнатиран от държавата. Може да бъде два вида: За обучение – покрива таксите за обучение; За издръжка. Кой може да кандидатства за судентски кредит за обучение? Студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните изисквания: да са български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария; да не са навършили 35 години; да се обучават в редовна форма; да нямат придобита същата образователно-квалификационна степен; да не са отстранени и не са прекъснали обучението си. Кой има право на кредит за издръжка? Право на кредит за издръжка възниква при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението. Кредитът се получава от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители – само от единия.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

За студенти, кандидатстващи по програмата "Work & Travel": Банка Пиреос предлага кредит за покриване не разходите- такса за участие в програмата, самолетен билет и разходи по време на престоя им. Студентски кредит се предоставя за финансиране участието в програма “"Work & Travel" организирани от фирми, с които Банка Пиреос има договорни отношения. Размер: до 2000 евро или долари. Валута: EUR, USD. Срок на кредита: до 36 месеца. Обезпечение: мин 1 поръчител, родител или друг роднина. Такси и комисиони: Такса при кандидатстване: 20 лева Такса при усвояване: 2,5% от размера на кредита Такса при предсрочно погасяване - 0,50% от остатъка по кредита, при остатъчен срок под 1 год. и 1,00% при остатъчен срок над 1 год., но не повече от допустимия размер съгласно чл. 32 от ЗПК. Такса за предоговаряне на параметри - 0,95% от остатъка по кредита

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове