Кредити

Потребителски кредити

Предимства: Облекчена процедура за отпускане Без анализ на доходите Без възрастови ограничения Валута: лева, евро, щатски долари Максимален размер: до 200 000 лв. или равностойността им в съответната валута и: При кредит във валутата на депозита: до 90 % от размера на депозита При кредит* във валута различна от валутата на депозита: при депозит в EUR - до 90% от размера на депозита при депозит в USD – до 80% от размера на депозита в този случай кредитите се отпускат само в лева Обезпечение: Залог на финансов актив (депозит) Максимален срок: до 3 години (36 месеца) Годишен Лихвен процент: При кредит във валутата на депозита: При обезпечение СТАНДАРТЕН депозит със срок до 12 м. включително - приложимата лихва по стандартен 12 месечен депозит за съответната валута плюс надбавка от 2.25 пункта. Считано от 14.08.2012 г. общият размер на лихвата е както следва: - 7.25% за BGN - 6.75% за EUR - 5.75% за USD При обезпечение ПРОМОЦИОНАЛЕН депозит със срок до 12 м. включително - приложимата лихва по стандартен 12 месечен депозит за съответната валута плюс надбавка от 3.25 пункта. Считано от 14.08.2012 г. общият размер на лихвата е както следва: - 8.25% за BGN - 7.75% за EUR - 6.75% за USD При обезпечение депозит със срок над 12 м. – приложимата лихва по депозита плюс надбавка от 2 пункта. 2. При кредит във валута различна от валутата на депозита: При обезпечение депозит със срок до 12 м. включително - приложимата лихва по стандартен 12 месечен депозит в лева плюс надбавка от 3.25 пункта. Считано от 14.08.2012 г. общият размер на лихвата е 8.25%; При обезпечение депозит със срок над 12 м. – приложимата лихва по стандартен 24 месечен депозит в лева плюс надбавка от 2 пункта. Считано от 14.08.2012 г. общият размер на лихвата е 8.50%.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Валута: лева Обезпечение: със залог на работна заплата и поръчителство до 5 000 лева без поръчител, със залог на работна заплата от 5 001 до 10 000 лева със залог на работна заплата и един поръчител от 10 001 до 15 000 лева със залог на работна заплата и двама поръчители.Максимална възраст на кредитополучателя: възрастта на кредитоискателя на падежа на кредита да не надхвърля 60 г. за жените и 63 г. за мъжете Максимален размер: до15 000 лв. Максимален срок: за кредити с размер до 7 000 лева - до 5 години (60 месеца) за кредити с размер от 7 001 до 15 000 лева - до 7 години (84 месеца) Лихвен процент (на годишна база): Срок на издължаване до 3 г.: 11,95% плаващ лихвен процент равен на сумата от БЛП* за лева плюс надбавка от 4.01%. Срок на издължаване от 3 г. до 5 г.: 12,75% плаващ лихвен процент равен на сумата от БЛП* за лева плюс надбавка от 4.81%. Срок на издължаване над 5 г.: 13,50% плаващ лихвен процент равен на сумата от БЛП* за лева плюс фиксирана надбавка от 5.56%. Считано от 22.03.2012 г. БЛП за лева е равен на 7.94%.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Предназначение: покупка изграден жилищен имот покупка на изграден жилищен имот и ремонт на същия имот покупка на изграден жилищен имот и довършителни работи на същия имот рефинансиране на кредити с предназначение – покупка на изграден жилищен имот предоставени на кредитополучателя от други банки Валута: в левове или евро Минимален размер: 10 000.00 лева или тяхната равностойност в евро по курса на БНБ към датата на сключване на договора за кредит Максимален размер: до 80% от покупната цена на жилищния имот, но не повече от 80 % от пазарната оценка на предложения за обезпечение жилищен имот, обект на финансиране, когато същият имот е монолитно строителство до 50% от покупната цена на жилищния имот, но не повече от 50 % от пазарната оценка на предложения за обезпечение жилищен имот, обект на финансиране, когато същият имот е панелно строителство

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Валута: левове или евро. Размер на кредита: до 10 000 лв. или тяхната равностойност в евро. Срок на издължаване на кредита: до 7 години; сборът от възрастта на кредитоискателя и срока на кредита не може да надхвърля пенсионната възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно действащото законодателство на Република България. Годишен лихвен процент: 11.20%. Лихвеният процент е плаващ и се формира от Базов лихвен процент + 2 пункта надбавка. ГПР: 12.79% за кредит в размер на 10 000 лв., при лихвен процент 11.20% със срок на погасяване 7 г., на анюитетни вноски. Общата дължима сума в края на срока на кредита е в размер на 14 741.23 лева. Месечната вноска по кредита е в размер на 172.28 лева. Основни такси и комисиони: 20 лв. - такса за проучване и анализ по искане за кредит; 2.5% еднократно, върху договорения размер на кредита - комисиона за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка;

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Вие решавате какво да пише върху дебитната ви карта! И освен това можете: Да теглите от банкомати на UniCredit Bulbank или на друга банка в България без такса; Сами да избирате продукти и услуги и ги комбинирате според личните Ви желания. Овърдрафт срещу стипендия Получавате стипендия, вземете овърдрафт с предварително одобрен размер: За студенти - 500 лева; За докторанти - 1000 лева. Максимален срок: При стипендия по успех – 5 месеца; При социална стипендия и докторантура – 12 месеца. Годишна лихва 12.75% Пример овърдрафт: Размер 500 лева; Използван срок 5 месеца. Месечна лихва - 5.31 лв.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Размер на кредита: до 90% от размера на депозита. Валута: BGN, EUR, USD. Срок на кредита: до 24 месеца. Обезпечение: Залог на парични средства по депозит открит в банката. Такси и комисионни: Съгласно действащата Тарифа на Банка Пиреос България АД. Лихвен процент: Лихвата по депозита + надбавка по договаряне Погасяване: автоматично, от наличности по сметката.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Размер на кредита: до 90% от размера на депозита. Валута: BGN, EUR, USD. Срок на кредита: до 60 месеца. Обезпечение: Залог на парични средства по депозит в лева, евро или долари открит в Банката. Такси и комисионни: Такса при кандидатстване: 20лв. Такса при усвояване на кредита: 1,00% еднократно от размера на кредита; Такса при предсрочно погасяване: Съгласно условията и размера на обезщетението по чл. 32 от ЗПК. Такса за предоговаряне на параметри – 0,95% от остатъка по кредита. Лихвен процент: Променлив, лихвата по депозита + надбавка по договаряне. Погасяване: на равни месечни вноски.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Кредитът за студенти ви дава възможност да финансирате различни аспекти на обучението и студентския си живот в продължение на няколко години, в това число: финансиране на студентска work & travel бригада плащане на семестриални такси за университети в страната и в чужбина плащане на евентуални разходи, свързани с образованието като самолетни билети, разходи за квартира, наеми и др. закупуване на нов лаптоп финансиране на студентски програми за обучение в чужбина и др. такси за обучение образование в чужбина – бакалавър или магистратура ежедневни разходи разходи свързани с учебния процес пътувания Характеристики: Всички български студенти без значение формата и степента на обучение – редовно, задочно, дистанционно, бакалавър, магистър и т.н. могат да кандидатстват за студентски кредит Размер на кредита: от 500 лв. до 15 000 лв. или еквивалента в евро Срок: до 84 месеца с включен частичен гратисен период Гаранции: поръчителство от страна на родители или близки или с превод на заплатата или възнагражденията на студента Начин на погасяване: на равни месечни вноски с възможност за плащане само на лихвите през периода на следването Такси: една единствена такса за усвояване на кредита; без такси за управление и без такса за предсрочно погасяване Лихвен процент: променлив лихвен процент, който зависи от базисния лихвен процент на Societe Generale Експресбанк

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: Да ползвате различни банкови продукти при изгодни лихви и такси; Да реализирате своите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планове с допълнителни парични средства; Да притежавате мечтаните стоки и/или обзавеждане; Да разполагате с повече свободно време, като разчитате на СИБАНК EАД за плащане на месечните си битови сметки; Да получавате информация за наличните си средства в Банката, във всеки един момент; Да увеличите средствата си за покупки, като допълнително намалите лихвения си процент по потребителския кредит; Да се възползвате от допълнителни оборотни средства, предоставени под формата на овърдрафт или револвираща кредитна карта; Да се погрижите за финансовата сигурност за семейството си, чрез сключване на застраховка „Живот”. ПРЕДИМСТВА НА ПАКЕТНИТЕ ПРОГРАМИ: Ниски лихви и комисионни; Бърза процедура при одобрение на кредита; Възможност за финансиране без предоставяне на поръчител/и; Възможност за автоматично погасяване на месечни вноски, без да се посещава клон на Банката; Намаляване на лихвения процент, при закуване на допълнителни банкови продукти – превод на работна заплата, пакет «Динамика», застраховка «Живот»; Предлагане на бонуси за клиенти, ползващи Програма «Премиум» и Програма «Партньори»; Индивидуални консултации.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Какво Ви предлага СИБАНК EАД? Осигуряване на средства за покриване на текущите Ви нужди и непредвидени разходи; Възможност да спестите личните си средства по депозит в Банката и да получите атрактивна лихва. Предимства на предлагания потребителски кредит, обезпечен със залог на финансов актив: Възможност да инвестирате и същевременно да спестявате парични средства. Прозрачни условия; Без доказване на платежоспособност. Минимум документация. Гъвкави погасителни планове. Улеснена процедура. Индивидуални консултации.

СИБАНКwww.cibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове