Кредити

Потребителски кредити

Предимства: Конкурентни, прозрачни условия. Ниски лихви и комисиони. Достъпен начин за краткосрочно финансиране. Фиксиран лихвен процент за срока на кредита. Улеснена процедура. Индивидуални консултации. Преференциални условия от ДЗИ по застраховки „Живот” за кредитополучатели.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Размер на кредита: минимален размер 1 000 лв. максимален размер до 20 000 лв. Срок на кредита: минимален срок 6 месеца максимален срок до 120 месеца Обезпечение: за суми над 10 000 лева най-малко един поръчител Застраховка Живот, без допълнителни разходи за клиента Лихвен процент: фиксиран, в зависимост от срока на кредита атрактивни условия при ползване на пакетна услуга Пиреос пакет заплата.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Клиенти, които получават своята пенсия за осигурителен стаж и възраст по спестовна сметка Пиреос 13та пенсия и са на възраст до 65 г. могат да получат Овърдрафт с обезпечение залог на вземане от пенсия за осигурителен стаж и възраст при следните условия: Размер: В размер на една месечна пенсия, но не повече от 1000лева. Валута: BGN. Срок на кредита: до 12 месеца, с възможност за подновяване. Обезпечение: Залог на месечна пенсия за осигурителен стаж и възраст Лихвен процент: Променлив, 15%. Начислява се само върху използваната сума. Лихвеният процент е формиран от Базисен лихвен процент на Банката за кредити в лева плюс надбавка. Актуалната стойност на Базисния лихвен процент на банката за кредити в лева е 7,5%. Такси и комисионни: Без такса за кандидатстване Такса за предоговаряне на параметри - 0,95% от одобрения лимит Погасяване: Автоматично, от постъпления по сметка Пиреос 13та пенсия. Месечно минимално погасяване на дължимата лихва и погасяване на главницата при изтичане срока на кредита.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

ОВЪРДРАФТ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ С ИЗДАДЕНИ КЪМ НЕЯ ЕЛЕКТРОННА ДЕБИТНА КАРТА (ЕДК) И/ИЛИ КРЕДИТНА КАРТА MASTERCARD (КК) (СЧИТАНО ОТ 16.09.2013г. ОБЩИНСКА БАНКА АД ПРЕУСТАНОВЯВА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ОВЪРДРАФТ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ, ПОЛЗВАН ЧРЕЗ КК MASTERCARD) Валута: предоставя се в левове.Годишен лихвен процент: В зависимост от обезпечението по овърдрафта. Олихвява се само фактически ползваната сума от предоставения овърдрафт. Погасяване: извършва се за сметка на всички постъпления по разплащателната сметка, като с размера на погасената сума се възстановява правото за ползване на овърдрафт до разрешения лимит. Максимален срок на издължаване: 12 месеца. Влоговете, служещи за обезпечение на овърдрафт, предоставен за ползване чрез КК остават блокирани до изтичане на 45 календарни дни, считано от датата на подаване на предизвестие за прекратяване на договора за издаване и ползване на картата, или от датата на изтичане срока на валидност на картата, При изтичане срока на ползване на разрешения овърдрафт, заложените и блокирани влогове се освобождават от залог след погасяване на задълженията по ползвания овърдрафт.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Предназначение: за закупуване на изграден недвижим имот (сграда или част от нея) и/или земя; за закупуване на жилище в строеж; за строеж на жилище; за рефинансиране на действащи кредити, които са отпуснати от други финансови институции, предоставени за някоя от посочените цели. Валута: в левове или евро Максимален размер: кредитите се обезпечават с ипотека върху недвижимия имот, който се закупува, или върху друг недвижим имот, при следните условия: до 80% от пазарната оценка на предложения за обезпечение недвижим имот, обект на финансиране; до 70% от пазарната оценка на предложения за обезпечение терен и/или терен със сграда на етап “груб строеж”; до 50% от пазарната оценка на предложения за обезпечение недвижим имот, обект на финансиране или друг имот, предоставен при облекчена процедура (като не се изисква минимален остатъчен доход на член от семейството), или когато същият имот е жилище в панелна сграда. Максимален срок на издължаване: за кредити отпуснати в левове – 25 години; за кредити отпуснати в евро – 30 години; сборът от възрастта на кредитоискателя и срока на кредита не може да надхвърля пенсионната възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно действащото законодателство на Република България. Обезпечение: ипотека върху недвижимия имот, който се закупува с кредита, или върху друг недвижим имот.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Ако в дългосрочен план мислите, брокерите съветват дом си купете по-добре. В собствено жилище у нас живеят повече от 2 000 000 българи, под наем – над 172 000, а имотите на свои роднини ползват над 188 000 българи. В дългосрочен план, според специалистите по недвижими имоти, изплащането на кредити за собствено жилище е по-изгодно. Според тях от личния дом много повече плюсове има, а цените на пазара са стабилни в момента. Ипотечни кредити за хората са много по-примамливи, които със собствено жилище са решили да се сдобият. Част от хората продават имоти и средствата си допълват с кредити. Така е много по-лесно изплащането на апартамент, ако от него временно се даде под наем част, за да бъдат по-леки вноските по бързи кредити. Но повечето хора в брой предпочитат да платят и ипотеката да избегнат. Много хора с добри доходи ипотечни кредити се решават да изтеглят, мечтания дом за да имат по-скоро. Те нямат проблем първоначално да изплащат вноските си, но доходите намаляват в един момент и се променят коренно нещата. Различни могат да бъдат причините – орязване на заплатата или промяна на местоработата.

Емпорики Банкwww.emporiki.bg »

Как банките се защитават от валутния риск при ипотечни кредити? Неутрализирането му може да следния вид има – оценявайки в курса на дадена валута възможността за колебания, банките срещу това като мярка могат в тази валута да предприемат ограничаване на офертите за кредити. Друга мярка при бързи кредити в рискова парична единица, е завишаване на лихвения процент. Така от по-високата лихва се компенсират потенциалните загуби от спадането на курса, която допълнително количество носи от валутата на тези кредити. Това са мерки за защита от девалвация на валутата, които предприемат банките. Отпускайки ипотечни кредити, погасителен план се съставя от банката и погасителни вноски се изчисляват. Вноските по погасяването се правят в същата валута, в която са договорени тези кредити. Ако заемателят желае, и в друга валута могат да се внасят погасителните вноски по бързи кредити. Но официално са изискуеми вноските във валутата, при която са отпуснати тези кредити. Когато в друга валута се прави вноската, тя съобразно курса й се преизчислява към договорената такава. Това се прилага в практиката при ипотечни кредити основно. Така известен риск съществува от разликата в курсовете и ако падне курсът на валутата, в която вноските се погасяват – от нея по-голямо количество ще е необходимо до еквивалента й стойност да се стигне.

Емпорики Банкwww.emporiki.bg »

Бързи пари е гаранция за бързина Бързи пари е за хора със свежи идеи и бързи намерения Бързи пари е кредит без поръчители, само срещу лична карта Бързи пари получавате във всеки офис на TBI Bank и TBI Credit Бързи пари наистина спестява Вашето време Бързи пари е с предимство за лоялни клиенти Как да погасявате задълженията си? По банков път В офис на банката Чрез сайта www.ePay.bg (код на търговец: 65 000) На банкомат чрез системата B-pay (код на търговец: 65 000) На касите на Easy Pay,Офис 1, Германос, Хенди и др.

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

Потребителските кредити с поръчители, предлагани от „Д Банк”, са със следните параметри: Максималният размер на кредита е до 25 000 лв. или валутната им равностойност. Максималният срок за изплащане е до 5 години. Като обезпечение по кредита, в зависимост от исканата сума, се изискват до 3-ма платежоспособни поръчители.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Ако се нуждаете от по-голям размер кредит и можете да предоставите за обезпечение недвижим имот, а не желаете Банката да контролира за какво ще изразходвате средствата от кредита, то потребителският кредит с ипотека е точно това, от което се нуждаете. Срокът за изплащане е до 15 години. Лихвеният процент e плаващ, определен от ОБЛП (основният базисен лихвен процент на Банката) и надбавка и зависи както от валутата, така и от срока на искания кредит. При кредити за покупка на имот с доказан доход, лихвите са от 8,95% за кредити в EUR.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове