Кредити

Потребителски кредити

Предназначение: финансиране на семестриалните такси за обучение във "Висше училище по застраховане и финанси" АД (ВУЗФ). Валута: евро. Кредитополучатели: студенти във ВУЗФ - редовно или задочно обучение, български граждани, с постоянно местоживеене в страната. Максимален размер: действащата към момента годишна такса за обучение във ВУЗФ умножена по броя на годините, оставащи до завършване на обучението. Срок на издължаване: до 2 години след завършване на обучението, но не повече от 6 години от отпускането на първия транш от кредита. Начин на погасяване на: на равни месечни вноски, като погасителните вноски се формират от съответната част на главницата плюс начислената лихва и са дължими към края на всеки месец, считано от първия месец от отпускане на кредита. Пълно или частично предсрочно погасяване: възможно по всяко време, без санкции и наказателни лихви, като при предсрочно частично погасяване: размерът на частично погасената сума не може да бъде по- малък от две месечни погасителни вноски; се договаря нов погасителен план.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

С кредит „Златна възраст” не оставяте красивите моменти да ви се изплъзнат: Лесно – кандидатстване само срещу лична карта; Бързо – одобрение до 2 часа; Гъвкаво – усвояване в рамките на един работен ден; Сигурно – фиксирана лихва за целия период на кредита. Подлежи на индивидуална преценка според рисковия профил на клиента.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Лесно – кандидатстване само срещу лична карта и без поръчители; Бързо – одобрение до 2 часа; Гъвкаво – усвояване в рамките на един работен ден; Сигурно – фиксирана лихва за целия период на кредита; Удобно – без банкови комисиони при плащане чрез всеки клон на УниКредит Булбанк (обикновено таксата е 2лв. за вноска).

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

За всички твои желания! Вземете потребителски кредит Donna със специални преференции, докато детето ви навърши 3 години: Намаление на лихвата и на погасителната вноска по главницата за една година от периода на майчинството; Възможност за удължаване на срока на кредита с 12 месеца, при условие че не надвишава максималния десетгодишен срок; Сума – от 1000 до 15 000 евро; Срок – до 10 години. и разполагайте със средства за: Свободното време – екскурзии, почивки; Следдипломна и професионална квалификация; Обзавеждане; Здравни услуги и грижа за тялото. Промоционалните условия са валидни за майки на деца до 3г. възраст.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Какво Ви предлагаме? Чрез кредитите по Програмата за общинско финансиране на Райфайзенбанк Вие можете да: Намалите разходите по обслужване на дълга чрез получаване на безвъзмездна финансова помощ Подобрите конкурентоспособността на предлаганите от Вас продукти и услуги Реконструирате и модернизирате активите си Създадете кредитна история на общината/ дружеството - бенефициент Получите висококачествена и безплатна експертна консултация от консултант, който ще Ви помогне с: •Разясняване на процедурите по финансиране по Програмата Определяне на допустимостта на проекта Извършване на мониторинг за изпълнението на проекта Получите безвъзмездна финансова помощ (грант), която се използва за служебно погасяване на главницата. Сумата на безвъзмездната помощ се осигурява от Европейския съюз и се изплаща чрез ЕИБ на 3 части – 25% при сключване на договор за кредит, 25 % при достигане на 50 % завършеност на проекта и останалите 50% - при окончателно завършване на проекта

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Ако вече сте клиент на Банка Пиреос и заплата Ви се превежда по сметка в банката то Вие можете да ползвате кредит - овърдрафт при следните условия: Размер на кредита: до 4 000 лева. Валута: BGN. Срок на кредита: до 12 месеца, с възможност за подновяване. Обезпечение: Залог на работна заплата. Лихвен процент: променлив, 14%, начислява се само върху използваната сума. Лихвеният процент е формиран от Базисен лихвен процент на Банката за кредити в лева плюс надбавка. Актуалната стойност на Базисния лихвен процент на банката за кредити в лева е 7,5%. Такси и комисионни: Такса при кандидатстване - 20 лева Такса за предоговаряне на параметри - 0,95% от одобрения лимит Погасяване: Автоматично, от постъпления по сметката. Месечно минимално погасяване на дължимата лихва и погасяване на главницата до изтичане срока на кредита.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

НОВ потребителски кредит с ФИКСИРАНА ЛИХВА за целия период: Потребителският кредит е удобен начин да получите необходимите Ви средства за финансиране на обучение, за почивка или екскурзия, за закупуването на битова техника и домакински уреди, както и за покриване на текущи битови задължения. Новият потребителски кредит на ОББ: Лихва – 14.95% - фиксирана лихва за целият период. Период – от 6 до 60 месеца. Сума – от 500 до 10000 лева. Такса за разглеждане на документи – 15 лева. Такса за усвояване – 1.25%. Годишна такса – 0.5%. Потребителски кредит с равни месечни вноски (анюитетен). Необходими документи - Молба-декларация за отпускане на потребителски кредит и лична карта. Предимства на кредита: ФИКСИРАНА ЛИХВА за целия период на кредита. Бърза и улеснена процедура. Изгодни лихвени условия. Изплащане на равни месечни вноски. Без такса за предсрочно погасяване на кредита. Възможност за активиране на животозастрахователна програма „Защита на кредита”. Възможност за погасяване на месечната вноска на банкомат на ОББ. ГПР е 17,34% при кредит 10 000 лв. за срок 60 м. с фиксирана годишна лихва 14,95% за целия период с включени такси, посочени по-горе. Месечна вноска: 240.27 лв. Общо дължима сума: 14555.08 лв.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Искате да си купите... Черна и бяла техника Офис техника и аксесоари Компютър Мобилен телефон Обзавеждане и мебели Машини и инструменти Охранителна техника Селскостопанска или градинска техника Авточасти и аксесоари Tи Би Ай Банк ЕАД отпуска целево средства за закупуването на избрани от Вас потребителски стоки. Покупката може да бъде осъществена във всеки от 4800-те търговски обекта, сключили договор с Tи Би Ай Банк ЕАД. Средствата за потребителската стока на одобрените кандидати се превеждат директно по сметката на търговския обект, а Вие получавате стоките веднага.За целеви кредит могат да кандидатстват: Физически лица, пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи в България чуждестранни граждани с регулярни доходи

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

Предназначение: за покупка на стоки и услуги, обзавеждане, ремонтна дейност, отдих, обучение и други. Валута: в левове или евро Размер на кредита: в зависимост от обезпечението: над 147 000 лева или тяхната равностойност в евро по курса на БНБ към датата на сключване на договора за кредит - обезпечени със залог върху вземане на парични средства и/или ценни книжа, издадени от Правителството на Република България (държавни ценни книжа - ДЦК). Максималният размер на кредита се определя в зависимост от размера на предоставеното обезпечение; над 5 000 лева или тяхната равностойност в евро по курса на БНБ към датата на сключване на договора за кредит - обезпечени с ипотека върху недвижим имот, представляващ приемливо обезпечение по смисъла на Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск с максимален размер: до 80% от пазарната оценка на предложения за обезпечение недвижим имот; до 50% от пазарната оценка на предложения за обезпечение недвижим имот, предоставян при облекчена процедура (като не се изисква минимален остатъчен доход на член от семейството), или когато същият имот е жилище в панелна сграда. при залог върху вземане по влогове: до 95% от сумата на предложения за обезпечение влог/ове към датата на разрешаване на кредита, когато кредитите и паричните средства за обезпечение са в една и съща валута или са в различни валути, които могат да бъдат BGN, EUR или USD; до 90% от сумата на предложения за обезпечение влог/ове към датата на разрешаване на кредита, когато кредитите и паричните средства за обезпечение са в различни валути и валутите не са BGN, EUR или USD. при залог върху вземане на ценни книжа: - до 90% от пазарната стойност на ДЦК, издадени от Правителството на Република България.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Предназначение: за покупка на стоки и услуги, обзавеждане, отдих, обучение и други. Валута: в левове или евро Размер на кредита: в зависимост от обезпечението - от 500 лева до 147 000 лева или тяхната равностойност в евро по курса на БНБ към датата на сключване на договора за кредит. Обезпечение: поръчителство - в зависимост от размера на кредита, както следва: от 500 лв. до 5 000 лв. или тяхната равностойност в евро по курса на БНБ към датата на сключване на договора за кредит 1 или повече поръчители от 5 001 лв. до 15 000 лв. или тяхната равностойност в евро по курса на БНБ към датата на сключване на договора за кредит 2 или повече поръчители залог върху вземане по влог/влогове, открити в банката, и/или ДЦК - от 500 лв. до 147 000 лв. или тяхната равностойност в евро по курса на БНБ към датата на сключване на договора за кредит, както следва: при залог върху вземане по влогове: до 95% от сумата на предложения за обезпечение влог/ове към датата на разрешаване на кредита, когато кредитите и паричните средства за обезпечение са в една и съща валута или са в различни валути, които могат да бъдат BGN, EUR или USD; до 90% от сумата на предложения за обезпечение влог/ове към датата на разрешаване на кредита, когато кредитите и паричните средства за обезпечение са в различни валути и валутите не са BGN, EUR или USD. при залог върху вземане на ценни книжа: - до 90% от пазарната стойност на ДЦК, издадени от Правителството на Република България.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове