Кредити

Потребителски кредити

Потребителски кредити за физически лица за заплащане на медицински разходи към МБАЛ “Токуда Болница София” АД или “ДКЦ ТОКУДА” АД. Размер - до 15 000 лева Кредитът се предоставя за срок до - 7 години за кредити над 1’000 лева; - 2 години за кредити под 1’000 лева. Гратисен период - До 3 месеца Срокът за усвояване на кредита е един месец, след което реално усвоената сума в определения от банката лимит се оформя като погасителен план с анюитетни вноски Лихвен процент - 12% на годишна база Годишен процент на разходите - 13.18% за кредит с размер 10'000 лева и срок на погасяване 5 години Обезпечение - за кредити до 5 000 лева - поръчителство на едно платежоспособно физическо лице; за кредити до 15 000 лева - поръчителство на две платежоспособни физически лица;- без значение от размера – ипотека върху недвижим имот, като банката заплаща имуществената застраховка върху обезпечението за срока на кредита. Начин на погасяване - Равни месечни вноски /анюитети/ за целия период на кредита. Изисквания към кредитоискателите - Местни физически лица;- Непрекъснати здравно-осигурителни права;- Регулярни и документарно доказани доходи;- Сумата от срока на кредита и възрастта на кредитоискателя да не надвишава 65 години за мъже и 60 години за жени (не е валидно при обезпечаване с ипотека). Такси и комисионни - Такса за проучване и обработка – 20 лева;- Еднократна комисионна за управление – 1% върху размера на кредита;- Комисионна при предсрочно погасяване – не се събира;- Други промени по параметри на кредита по искане на клиента – 1% (мин. 50 лв.) върху остатъчната сума на кредита.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Размер В зависимост от размера на обезпечението, както следва: при валута на кредита съвпадаща с валутата на депозита – до 90% от размера на заложените парични средства;•при валута на кредита различна от валутата на депозита – до 80% от размера на заложените парични средства. Срок: До 12 месеца, с опция за подновяване на срока. Годишният лихвен процент по кредита се определя като към годишния лихвен процент по депозита се прибави надбавка от 3 пункта, независмо от срока на депозита. Еднократно погасяване на дължимите суми по овърдрафта на падежа. Допуска се през целия срок на кредита, като клиентът не дължи такси и комисионни върху предсрочно погасената сума. За обезпечаване на кредита се сключва договор за залог върху вземане по депозитна сметка в Токуда Банк АД, собственост на кредитополучателя или трето лице. Кандидатът за кредит следва да е дееспособно пълнолетно местно физическо лице. Клиентът представя следните документи: •искане за кредит по образец на банката;•декларации за семейно и имотно състояние и по ЗЗЛД по образец на банката;•копие от лична карта на кредитоискателя;•удостоверение за гражданско състояние на титуляра на депозита. По кредита се събират следните такси и комисионни: •такса за първоначално проучване и разглеждане – не се събира;•комисионна за управление – 0.25% върху разрешената сума за всяко тримесечие от договорения срок;•комисионна за ангажимент – 2% върху размера на неусвоената сума текущо. В срок от 2 работни дни след представяне на всички необходими документи банката информира кредитоискателя за резултата от разглеждането на искането му

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Вече можете да ползвате овърдрафт при още по-изгодни условия По-ниски лихви По-голям максимален размер на овърдрафта По-малко документи – ако Вашия работодател има сключен договор с ЦКБ за изплащане на заплати, не се изискват копие от трудов договор и справки от работодателя Параметри на овърдрафта Максимален срок – 1 година Лихва – 13 % Размер – максимум до 4 нетни заплати или пенсии, но не повече от 5000 лева Подновяване – има възможност за автоматично подновяване при изтичане на първоначалния срок на овърдрафта

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Кредитът овърдрафт се предоставя за допълване на временен недостиг на собствени средства за: Безкасово плащане на задължения - данъци, такси и услуги; Теглене на суми в брой чрез банкова карта от терминални устройства АТМ и POS; Заплащане на стоки и услуги чрез банкова карта от POS в търговски обекти и АТМ. Максимален размер: 12 000 лева/ 6 000 евро. Валута на кредита - лева, евро. Срок за издължаване - до 12 месеца, с възможност за автоматично продължаване при изпълнение на определени от Банката условия. Лихвеният процент, прилаган по кредит овърдрафт се определя от Банката. Кредитът-овърдрафт се обезпечава: със залог върху вземане от трудово възнаграждение/ пенсия; със залог върху левов/валутен влог/депозит открит в Банка ДСК; с поръчителството на един поръчител; Условия за ползване и издължаване на овърдрафта. Кредитът овърдрафт се усвоява по разплащателната сметка в лева или валута, до разрешения размер и може да се ползва изцяло или на части. Погасява се при всяко постъпление по разплащателната сметка с възможност за револвиране. Кредитополучателят е длъжен да осигурява средства за погасяване на лихвата към определената от Банката падежна дата. В периода на ползване на кредит овърдрафт, на месечна падежна дата върху ползваната част се дължи само лихва. Договорът за кредит овърдрафт може да бъде прекратен по искане на кредитополучателя по всяко време, при условие, че усвоената сума и начислените лихви бъдат погасени.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Цел на кредита: за покупка на недвижим имот за жилищни нужди; строителство на имот с жилищно предназначение; покупка и строителство на недвижим имот със стопанско предназначение: магазини, ателиета, офиси, кабинети; рефинансиране на съществуващи кредити в друга банка. Срок: от 5 до 35 години.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Първа инвестиционна банка Ви дава още една възможност за кредит, ако са Ви необходими средства за закупуване на учебници, такси за обучение или квартирни разходи: потребителски кредит за студенти до 30 000 лева или равностойността им в евро; изплащане на кредита на равни месечни вноски, с цел по-лесно планиране разходите на домакинството; Параметри на кредита: валута на кредита лева, евро -начин на усвояване еднократно -срок за погасяване до 10 години за клиенти на Банката -обезпечение за кредит до 10 000 лв. или равностойността им в евро - 1 поръчител; -за кредити над 10 000 лв. или равностойността им в евро - 2 поръчители.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Спестявайте без притеснение за средства за текущи нужди и при възможност за издължаване до 12 месеца, с възможност за удължаване на периода. Размер В зависимост от стойността на предоставеното обезщетение Лихвени условия Годишен лихвен процент, формиран от базисен лихвен процент (пазарен индекс SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR), завишен с надбавка. Обезпечение Блокирани парични средства; Банкови гаранции; Местни и чуждестранни държавни ценни книжа; Местни и чуждестранни корпоративни ценни книжа; Взаимни фондове; Застраховки "Живот" със спестовен характер.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Какво представлява Потребителски кредит ОББ? Краткосрочен, средносрочен или дългосрочен заем за закупуване на желани от Вас стоки и услуги с по-висока стойност или покриване на други Ваши нужди: ремонтна дейност, здравеопазване, обучение и др. Какви са предимствата на Потребителски кредит ОББ? Време - бърза и улеснена процедура за отпускане Предимство - купувате или покривате други Ваши нужди, когато Ви е необходимо, без да изчаквате да спестите съответната сума Улеснение - ефективно управлявате финансовите си ресурси Гъвкавост - можете да ползвате заема на части Възможност за кандидатстване през Интернет Удобство - заемате сума в размер и за период според Вашите нужди и желания (максимален период: 8 години) Без такса при предсрочно погасяване Възможност за включване в животозастрахователна програма „Защита на кредита” При активиране на „Защита на кредита”, в случай на смърт или пълна трайна нетрудоспособност или временна, застрахователят изплаща задължението по кредита

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Заплащане на такси за обучение (семестриални такси) в България; Заплащане на такси и други разходи за обучение (съгласно бюджет на учебното заведение) в чужбина; Покриване на текущи нужди и издръжка на студента; Отстъпка от лихвата с 1 процентен пункт при кредит, обезпечен с поръчителство, в случай на предоставяне на парично обезпечение в размер на 10% от размера на Размер За кредит обезпечен с поръчителство - до 7 000 лв.; За кредит обезпечен с ипотека - до 70% от пазарната оценка на недвижимия имот, предложен за обезпечаване на кредита; За еднократно усвояван кредит - до 3000 лв.разрешения кредит Срок за издължаване За кредит обезпечен с поръчителство - до 5 години; За кредит обезпечен с ипотека - до 6 години; Издължаването на кредита трябва да започне най-късно 6 месеца след датата, насрочена за дипломиране по учебен план, а при еднократно усвояван кредит – най-късно 3 години след усвояването.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Разполагате с допълнителни средства по международна дебитна карта по всяко време; Ползвате до 5 000 лв. овърдрафт; Вие избирате по каква международна карта да получите средствата по овърдрафта - Maestro или VISA Electron; Без такси и комисиони за обслужване на овърдрафта; Размер: До 5 000 лв., максимум два пъти размера на Вашето нетно трудово възнаграждение. Срок: До 1 година. Валута: Овърдрафтът се отпуска и погасява в лева. Обезпечение: За обезпечение на овърдрафта могат да послужат Вашите бъдещи доходи от работна заплата, хонорари и наеми. Такса за предварително проучване – 25 лева.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове