Кредити

Ипотечни кредити

ипотечния кредит на ОББ за строителство и довършителни работи имате възможност да финансирате до 100% създаването на Вашия нов дом. ПРОМОЦИЯ: Всички ипотечни кредити на ОББ са без такса за кандидатстване и без такса за предсрочно погасяване със собствени средства след 3-тата година за молби подадени до 30.06.2012 г. Финансиране на: Строителство на жилищен имот. Довършителни работи на жилищен имот. Предимства на кредита: Висок размер на кредита отговарящ на Вашите нужди. Срок на изплащане според Вашите възможности. Предварително одобрение за 1 ден. Атрактивни лихвени условия.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

НОВИ ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ И ПО-НИСКИ ЛИХВИ В ЛЕВА И В ЕВРО ПО ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ ДО 30.06.2012 г. С новия промоционален ипотечен кредит Вие имате възможност да закупите жилище ИЛИ да рефинансирате съществуващ ипотечен кредит за покупка на жилищен имот и да плащате по-малка месечна вноска. ОББ Ви предлага ипотечен кредит с РАВНИ лихвени нива В ЛЕВА И ЕВРО: 6.50% променлива лихва независимо от валутата на кредита при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт”. Без такса за кандидатстване. Без такса за предсрочно погасяване със собствени средства след третата година. Преференциална такса за усвояване със сметка „Комфорт”. Предварително одобрение до 1 ден. Висок максимален срок на кредита 250 000 евро / 500 000 лева. Дълъг срок на изплащане до 35 години. Обезпечение: Ипотека върху недвижим имот.

Обединена Българска Банкаwww.tbibank.bg »

Период на промоцията от 30.09.2012г. до 31.12.2012г.(важи за подадени искания за кредит в този период) БЕЗ такса за кандидатстване; ФИКСИРАН лихвен процент за първите 5 години; БЕЗПЛАТНА регистрация за интернет банкиране. Валута: лева, евро Цел: Закупуване на готови (с разрешение за ползване) недвижими имоти; Рефинансиране на ипотечни кредити на кредитоискателя или на трето физическо лице, отпуснати от други банки. Максимален размер: до 500 000 лв. или равностойността в евро; до 85% от стойността на обезпечението. Максимален срок: до35 години (420 месеца) Обезпечение: ипотека на недвижим имот; залог на вземане по влог/депозит в лева и/или друга валута, открит в БАКБ АД, собственост на кредитоискателя или трето физическо лице. Лихвен процент (на годишна база): за BGN и EUR : - 6.65%Фиксиран лихвен процент за първите 5 години за кредитоискатели с осигурителен доход до 1 500 лв. - 6.45%Фиксиран лихвен процент за първите 5 години за кредитоискатели с осигурителен доход над 1 500 лв. - 7.45%Плаващ лихвен процент за останалия срок равен на БЛП* за съответната валута намален с 0.49% за лева и 0.12% за евро Считано от 22.03.2012 г. стойностите на БЛП са както следва: 7.94% за лева; 7.57% за евро. Такси и комисиони: Такса за кандидатстване – без такса; Еднократна комисиона за управление: 0.75% от размера на разрешения кредит; Ежегодна такса за администриране на кредита: 0.40% от остатъчния размер на дълга, дължима от втората година; Комисиона за поет ангажимент: 0.50% на годишна база от договорената, но неусвоена част (транш, етап) от кредита през срока на усвояване и започва да се начислява от датата на сключване на договора за кредит; Такса предсрочно погасяване: За период на фиксирана лихва: със собствени средства - 1.5% върху предплатената сума; чрез рефинансиране - 5% върху предплатената главница; За останалия период: със собствени средства - Без такса; чрез рефинансиране - 2% върху предплатената главница.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Надеждна подкрепа на Вашите бизнес идеи: Кредит за: оборотни средства; придобиване и реконструкция на дълготрайни материални активи; за фирми с годишен оборот до 5 млн. лв. и до 1 млн. лв. дълготрайни материални активи.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

С новия си Комбиниран ипотечен кредит банката предлага в едно заем за покупна на ново жилище и финансиране за неговия ремонт или довършителни работи Специално за Вас сме разработили 2 допълнителни промоционални опции, от които можете изберете: Ипотечен кредит с 0% лихва за първите три месеца и 12 месечен гратисен период по главница или Ипотечен кредит, при който се заплаща такса за управление само за първата година от сключване на договора. За всяка следваща година от срока на договора - без годишна такса за управление С Комбиниран ипотечен кредит получавате: Лихвен процент с пакет Удобство + : 7.30 % за първите три години за кредит в евро 7.80 % за първата година за кредит в лева. След първата година за кредит в лева/ третата година за кредит в евро, лихвата се формира на база 3 - месечен SOFIBOR/ 6 месечен EURBOR + надбавка с пакет Удобство + Годишен процент на разходите (ГПР) Вариант 1: Ипотечен кредит с 0% лихва за първите три месеца и 12 месечен гратисен период по главница. ГПР 8.00% при 30 000 евро, лихвен процент 7.30% и срок на кредита 20 години, обща дължима сума 59 930.35 евро, месечна вноска: за първите три месеца – 0.00 евро, след изтичане на първите три месеца, до края на гратисния период - до 188.58 евро лихва и след изтичане на гратисния период – 245.50 евро. ГПР 8.52% при 60 000 лева, лихвен процент 7.80% и срок на кредита 20 години, обща дължима сума 124 336.05, месечна вноска: за първите три месеца 0.00лева, след изтичане на първите три месеца, до края на гратисния период – до 403.00 лева лихва и след изтичане на гратисния период - 509.46 лева. Вариант 2: Ипотечен кредит без годишна такса за управление за всяка година след първата. ГПР - 7.77% при 30 000 евро, лихвен процент 7.30% и срок на кредита 20 години, обща дължима сума 58 049.11 евро, месечна вноска 239.92 евро. ГПР - 8.31% при 60 000 лева, лихвен процент 7.80% и срок на кредита 20 години, обща дължима сума 120 584.71 лева, месечна вноска 498.56 лева.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Ипотечен кредит „Улеснение” с Пакет „Удобство+” е предназначен за финансиране на текущи нужди, т.е без да се конкретизира целта на изразходване на средствата. Размер на кредита - до 70 % от пазарната оценка на предложения/те за обезпечение недвижим/и имот/и, в зависимост от вида на имота и дохода на клиента Срок на кредита - 25 години Валута на кредита – лева и евро Обезпечение - ипотека върху недвижим имот Минимален размер на кредита – 3 000 лева или равностойност в евро Безплатни застраховки „Живот” и „Имот” Възможност за кредит-овърдрафт в размер на 5% от размера на отпуснатия ипотечен кредит (но не повече от 5 000 лева) .

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

МКБ Юнионбанк предоставя нов начин да се сдобиете с желано жилище при изключително атрактивни условия. Това е възможно чрез предлагания от нас ипотечен кредит „Домът ПЛЮС“ – продукт, който предоставя възможност на български граждани да закупят недвижим имот, предоставен на публична продан от Частен съдебен изпълнител, и по които Банката е ипотекарен кредитор Валута - кредитът се предоставя в две валути - лева и евро. Срок - максималният срок на издължаване на кредита е 35 години. Финансиране - До 90% от пазарната оценка на недвижимия имот, в зависимост от вида и местоположението му и дохода на клиента. Усвояване - Допуска се усвояване от кредита след изготвен и предоставен „Протокол за продан“. Издължаване - Кредитът се погасява ежемесечно на определена дата, съгласно договора за кредит, чрез равни месечни вноски (анюитет), равни месечни вноски по главница или чрез индивидуален погасителен план. Гратисен период по главница - Допуска се за период не по-дълъг от 1 година от датата на усвояване. Такси и комисиони - Съгласно действащата към момента „Тарифа за условията, таксите и комисионите, която МКБ Юнионбанк прилага при извършване на банкови услуги на физически лица“. Обезпечение - Ипотека върху закупения с кредита недвижим имот или друг недвижим имот, отговарящ на вътрешните условия на Банката. При обезпечение друг недвижим имот отпада изискването Банката да бъде ипотекарен кредитор по избрания за покупка недвижим имот..Изисква се имуществена застраховка на обезпечението и застраховка Живот на кредитополучателя за срока на кредита, като застрахователната премия е за сметка на Банката.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Ипотечен кредит за физически лица, за финансиране покупката на недвижим имот или за рефинансиране на кредити с аналогични параметри и задължения от същия вид в други банки. Специално за Вас сме разработили 2 допълнителни промоционални опции, от които можете изберете: Ипотечен кредит с 0% лихва за първите три месеца и 12 месечен гратисен период по главница или Ипотечен кредит, при който се заплаща такса за управление само за първата година от сключване на договора. За всяка следваща година от срока на договора - без годишна такса за управление След първата година за кредит в лева/ третата година за кредит в евро, лихвата се формира на база 3 - месечен SOFIBOR/ 6 месечен EURBOR + надбавка с пакет Удобство +.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Закупуване на недвижими имоти и идеални части от собствен имот с Разрешение за ползване.Закупуване на недвижими имоти и идеални части от собствен имот с Разрешение за ползване. Покупка или замяна на недвижими имоти от държавен, ведомствен или общински жилищен фонд или недвижими имот,собственост на еднолични държавни или общински търговски дружества и предприятия. Рефинансиране на ипотечни кредити на кредитоискателя или трето физическо лице. Валута: лева, евро Обезпечение: Първа по ред ипотека в полза на Банката върху недвижим имот собственост на кредитоискателя или трето Физическо лице, с разрешение за ползване (без панелно строителство, построено преди 1986г.), представляващ: апартамент, къща, вила, ателие, офис, гаражи, помещения с търговско предназначение Залог на вземане по влог/депозит в лева и/или валута, открит в БАКБ, собственост на кредитоискателя или трето физическо лице Максимален размер: до 500 000 лв. / 250 000 евро до 85 % от пазарната стойност на обезпечението в зависимост от вида на имота Максимален срок: до 35 години (420 месеца)

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Ако в дългосрочен план мислите, брокерите съветват дом си купете по-добре. В собствено жилище у нас живеят повече от 2 000 000 българи, под наем – над 172 000, а имотите на свои роднини ползват над 188 000 българи. В дългосрочен план, според специалистите по недвижими имоти, изплащането на кредити за собствено жилище е по-изгодно. Според тях от личния дом много повече плюсове има, а цените на пазара са стабилни в момента. Ипотечни кредити за хората са много по-примамливи, които със собствено жилище са решили да се сдобият. Част от хората продават имоти и средствата си допълват с кредити. Така е много по-лесно изплащането на апартамент, ако от него временно се даде под наем част, за да бъдат по-леки вноските по бързи кредити. Но повечето хора в брой предпочитат да платят и ипотеката да избегнат. Много хора с добри доходи ипотечни кредити се решават да изтеглят, мечтания дом за да имат по-скоро. Те нямат проблем първоначално да изплащат вноските си, но доходите намаляват в един момент и се променят коренно нещата. Различни могат да бъдат причините – орязване на заплатата или промяна на местоработата.

Емпорики Банкwww.emporiki.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове