Кредити

Ипотечни кредити

С овърдрафт по картовата Ви сметка вие можете многократно да надвишавате наличното салдо по сметката си до предварително определен лимит. При постъпления на средства по сметката се погасява (изцяло или частично) ползвания кредит и Вие отново можете да усвоявате в рамките на срока, за който е разрешен овърдрафта. За да ползвате кредит - овърдрафт трябва да имате открита сметка и дебитна карта на банката. След преглед на финансовото Ви състояние, източниците на доходи и предлаганото обезпечение, нашите специалисти ще определят Вашия индивидуален овърдрафт - лимит. Обезпечение: Овърдрафт по дебитна карта се обезпечава чрез: Залог на работната заплата или друго възнаграждение; Залог на депозит или ДЦК; Поръчителство; Ипотека;

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Вземете ипотечен кредит за покупка на жилищни недвижими имоти в България при преференциални условия и бонуси: Конкурентни лихви; Безплатен Кредитен сертификат за 6 месеца, за да имате достатъчно време да изберете своя нов дом; Продължителен срок на кредита; Висок процент на финансиране; Дебитна карта V PAY без такса издаване; Без такса за услугата Булбанк Онлайн.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Без едномесечната лихва по заема при доведен нов клиент; Без такса за една година за услугата Булбанк Онлайн Дебитна карта V PAY без такса издаване. Предлагаме финансиране на текущите Ви нужди. Отстъпки -За притежатели на пакетни програми на Банката

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Кредитите са предназначени за български граждани, работещи и/или живеещи в чужбина. Размер на кредита – в зависимост от политиката на съответната банка; някои банки определят максимален размер до 150,000 Евро, докато при други ограниченията по отношение на размера са само процента на финансиране спрямо стойността на имота и доказаната кредитоспособност; Процент на кредитиране спрямо пазарната оценка на имота – различен в различните банки (65%, 70%, 80%, 90% от стойността на имота); Максимален срок на кредита – между 15 и 35 години; Обезпечения – ипотека върху недвижим имот. Възможно е изискването на други допълнителни обезпечения, например парични средства – депозит в размер не по-нисък от размера на погасителните вноски за определен от банката период. Необходимата документация зависи от държавата, в която се реализира дохода и изискването на банката. Важно е да се уточни, че в зависимост от политиката на отделните банки, някои от издадените документи в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани. Не на последно място, банките изискват от кредитоискателите да предоставят лице за контакт в България, в случай че възникнат проблеми в процеса на кандидатстване и изплащане на кредита. По този начин те минимизират риска, например призовка до кредитоискателя, който се намира в чужбина, да не пристигне в срок. В други банки кредитоискателят кандидатства със съкредитоискател, който с доходите си гарантира изплащането на кредита. Възможен е и вариант, при който се изисква изискват както лице за контакт, така и съкредитоискател.

Кредитландwww.creditland.bg »

Особеното при кредитите за строителство на недвижим имот е, че при тях сумата на кредита се отпуска на етапи (траншове), които зависят от вида на довършителните работи при строителството: При кредити за окончателно завършване на недвижими имоти траншовете са следните: за изграждане на грубия строеж до покрив включително за подови настилки и всички останали видове работи за инсталации, дограма, вътрешни и външни мазилки При кредити за строителство, до степен “груб строеж”: за изграждане на груб строеж до покрив включително за дограма и други довършителни работи.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Минимум: 10 000 EUR/или равностойността в лева/ Максимум: Банката финансира 100% от ремонтния бюджет, но не повече от 50% от официалната оценка на недвижимия имот. 15 г. Годишен плаващ лихвен процент 3M EURIBOR + надбавка 7.50% (В Евро) 3M SOFIBOR + надбавка 7.50%. (В Лева) Плаващият лихвен процент се актуализира в системата към всеки 3 месеца.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Кредитът за рефинансиране се предлага с цел погасяване на кредити, отпуснати от други банки. Банките предлагат кредити с цел окончателно погасяване на жилищни кредити, отпуснати от други банки. Ползата от този кредит е, че кредитополучателите получават възможност да предоговорят условията по кредита си, главно чрез намаляване на лихвения проценти и/или промяна в срока на изплащане. Размерът на кредита за рефинансиране обикновенно не надхвърля сумата на остатъчната главница по ползвания кредит и таксата за предсрочно му погасяване. Често рефинансиращата банка може да отпусне допълнителен кредит. За да се отпусне този кредит е необходим писмен документ от банката кредитор за наличие на целеви кредит, титуляр, остатъчна главница, такса за предсрочно погасяване, адрес на имота, обезпечение на кредита, номер на сметка, по която да се преведе разрешената за рефинансиране сума. За да има смисъл ползването на рефинансиращ кредит е необходимо да се пресметнат всички разходи - банковите такси за предсрочното погасяване на съществуващия кредит и усвояването на новия, нотариалните такси за заличаване на старата ипотека и учредяването на новата.

www.eurocredit.bg »

В случай, че жилището Ви има се нуждае от ремонт, най–добрият начин да финансирате ремонта е чрез ипотечен кредит, като използвате а обезпечение недвижимият имот, който ще ремонтирате. Възможно е да предоставите за обезпечение и друг, приемлив за Банката недвижим имот. Размерът на кредита, който Банката ще отпусне, зависи както от стойността на предоставеното обезпечение, така и от представената от Вас количествено-стойностна сметка.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Новият ипотечен кредит от ОББ ви предлага: Предварително одобрение до 1 ден. Голям максимален размер – до 250 000 евро. По-дълъг срок на изплащане – до 35 години. Застрахователна програма „Защита на дома и семейството” с комплексно покритие Имущество плюс Живот С новия ипотечен кредит Вие имате възможност да закупите жилище с по-висока стойност и да плащате по-малка месечна вноска за по-дълъг период от време. Условия на кредит за закупуване на жилище

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

ипотечен кредит за финансиране на текущи нужди, включително и за инвестиране в имот; ипотечен кредит за покупка, рефинансиране, строителство, довършителни работи или подобрения на нежилищен имот; ипотечен кредит за покупка и довършителни работи или подобрения на нежилищен имот; Ипотечен кредит за рефинансиране и довършителни работи или подобрения на нежилищен имот; ипотечен кредит за издължаване и консолидиране на кредити към банковата система и други финансови институции, както и други дългове. С този кредит могат да се издължават: потребителски кредити (кредитни или стокови карти, овърдрафт, стокови кредити, кредити за автомобили); комунални услуги – ел. енергия, задължения към ВиК, отопление, телефон; данъчни задължения, дължими на годишна база. БАНКАТА определя пазарната стойност на недвижимите имоти - жилища, жилищни сгради*, вили, ателиета, гаражи и строителни парцели, приемани за обезпечение по кредитите. Оценка на нежилищните имоти се извършва от лицензирани оценители, служители на БАНКАТА, или извън нея. Когато оценката е изготвена от външни оценители, същата подлежи на приемане от БАНКАТА. Максималните размери на кредитите. Ако обезпечението е жилищен имот: до 80 на сто от определената от Банката стойност на обезпечението - масивно или монолитно строителство; до 75 на сто от определената от Банката стойност на обезпечението - панелно строителство; до 70 на сто от определената от Банката стойност на обезпечението - за жилища, находящи се във ваканционни селища, хотелски апартаменти и урегулирани поземлени имоти, предназначени за жилищно или вилно застрояване. Ако обезпечението е нежилищен имот: до 60 на сто от определената от Банката стойност на обезпечението. Ограничително условие при ипотечни кредити за покупка, строителство, довършителни работи и подобрения на нежилищни имоти – не повече от цената на сделката или стойността на строителните работи. Банката приема за обезпечение готови имоти, имоти на степен "груб строеж", право на строеж и бъдещия имот:

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове