Кредити

Ипотечни кредити

Кредитът се предоставя за покупка на готови имоти с жилищно или нежилищно предназначение: за покупка на недвижим имот – апартамент, къща, вила, гараж, ателие и урегулиран поземлен имот за покупка на парцел, предвиден за жилищно или вилно застрояване в строителните граници на населените места за покупка на дял от недвижим имот, при който клиентът става изключителен собственик за покупка на имот с нежилищно предназначение - за стопанска, обслужваща или търговска дейност (офис, магазин).

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Кредитният продукт Токуда авангард" е ипотечен кредит за физически лица, обезпечен с договорна ипотека в полза на Банката. Средствата по кредита могат да се използват за текущи нужди или покупка на недвижим имот. Размер - До 200 000 лева или равностойността в EUR/USD, но не повече от 70% от пазарната оценка на ипотекирания имот. Кредитът се предоставя за срок от 25 години и при условие, че: мъжете не са на възраст над 65 години, в края на периода на искания от тях кредит; •жените не са на възраст над 60 години, в края на периода на искания от тях кредит; .При кредитоискалтели, които не отговарят на изискването за възраст, се изисква солидарен длъжник, в допустимите възрастови граници. Тежестта на документарното доказване на доходи пада върху солидарния длъжник. първа по ред договорна или законна ипотека върху недвижим имот в жилишна, административна, търговска или хотелска сграда в населени места по определен от банката списък; •запис на заповед, авалиран от съпруга/съпругата или от лице одобрено от Банката. Лихвен процент - за първите 3 години - 12,5% на сто годишна лихва при документaрно доказани и достатъчни по размер доходи; за останалия период: - ОЛП или 3-месечен EURIBOR/LIBOR + надбавка от 10,5 пункта, но не по-малко от 12,5% годишна лихва. Не се разрешават кредити по продукта при недостатъчни по размер, документарно доказани доходи. Равни месечни вноски по главницата за целия период на кредита, без гратисен период. Лихвата се плаща ежемесечно в договорения размер върху остатъка на главницата. За срока на кредита се поддържа имуществена застраховка върху общия размер на обезпечението, съгласно приетата оценка, при избран от Банката застраховател. Банката трябва да е бенефициент по застахователните полици. Застрахователните разходи са за сметка на кредитополучателя. Кандидатът за кредит следва да е дееспособно местно физическо лице на възраст 18 и повече години.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

С жилищен кредит за покупка се финансира придобиването на собствеността както на окончателно построени имоти, така и на такива в процес на изграждане. При покупка на имот в процес на строеж е възможно разрешаване на кредита на траншове, съгласно предварителен договор. Обезпечение - имота, който се закупува с предоставения кредит и/или друг имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. Размерът на кредита зависи от: стойността на сделката - договорената покупна цена на имота по предварителен договор /различните банки финансират между 80 и 100 % от стойността на сделката; пазарната стойност на имота/имотите, служещи за обезпечение. Пазарната оценка се възлага на лицензирани експерт-оценители от външни фирми или се изготвя от самата банка. Процентът на финансиране /съотношението размер на кредита към размер на пазарната оценка/ варира в зависимост от възприетите от банката критерии между 50 – 90 %, a дори и 120 %. Върху него оказват влияние най-вече фактори като конструкция и местоположение на имота, доходите на кредитоискателите – банките имат различни критерии за оценка на платежоспособността на кредитоискателите, които се отнасят както за остатъчния доход, така и за признаването на доходи от различни източници. Съществуват и програми за жилищно кредитиране без документално доказване на дохода, но при по-високи лихвени нива, максималния размер на кредита според правилата на банката – повечето банки не ограничават максималния размер на кредита, ако са изпълнени изискванията за доход и ако пазарната оценка на имота е достатъчна за да обезпечи искания кредит. Но е възможно банката да е фиксирала горна граница на кредита, която не може да се надвишава, например 150 000 евро. Срок на кредита – максималния срок на жилищните кредити в различните банки е 20, 25, 30 години, като се налагат и допълнителни условия за максималната възраст, която кредитоискателите да достигат по време на срока на кредита /между 58 и 65 г./

Кредитландwww.creditland.bg »

С кредита за рефинансиране на съществуващи задължения може да намалите вноските, лихвата, срока или да промените някое от другите условия по ползваните от Вас кредити. Какво бихте могли да спечелите с кредита за рефинансиране: Намаляване на лихвения процент по кредита и намаляване на месечните погасителни вноски Намаляване лихвения процент и срока на изплащане на кредита, като се запазва размера на месечните вноски Намаляване на таксите Възможност за получаване на по-голям размер кредит, обезпечен с недвижимия Ви имот, в случай че има промяна в пазара на недвижими имоти Възможност да рефинансирате няколко кредита с един с по-нисък лихвен процент и да дължите само една месечна вноска.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Финансират се ремонтни, възстановителни дейности и реконструкции на недвижими имоти на база проектно-сметна документация или оферта от строителна фирма. Някои банки може да отпуснат кредита на траншове, защото проследяват дали средствата се изразходват по предназначение. За обезпечение служи имота, който се ремонтира и/или друг имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. Размерът на кредита зависи от стойността на ремонтните дейности, съгласно представена проектно-сметна документация или оферта от строителна фирма. Различните банки финансират между 50 и 100 % от стойността на ремонтирания обект. Важен за размера на кредита е дохода на кредитоискателя/ите – различните банки имат различни критерии за оценка на платежоспособността на кредитоискателя/ите, отнасящи се за основните им доходи, а също и за признаването на доходи от различни източници. Някои банки разрешават кредити и без доказване на дохода, но при по-високи лихвени нива. Максималният срок на кредита в различните банки е 10 до 30 години, като има ограничение за максималната възраст, която кредитоискателя/ите да достигне/ат по време на срока на кредита - 58 до 65 г.

www.eurocredit.bg »

Финансират се строителни дейности на недвижими имоти /най-често строеж еднофамилни къщи или довършване на жилищни имоти/ съгласно представена строителна документация – разрешение за строеж, одобрен архитектурен проект, проектно-сметна документация. Обезпечение - учредява се договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. За обезпечение на кредит за строеж би могла да бъде учредена ипотека върху пацела, върху който ще се строи. Размерът на кредита зависи от: стойността на строителните дейности съгласно представена план сметка за строителните дейности или оферта от строителна фирма; пазарната стойност на имота/имотите, служещи за обезпечение. Пазарната оценка се възлага на лицензирани експерт-оценители от външни фирми или се изготвя от самата банка. Процентът на финансиране варира между 50 – 90 %, в зависимост от възприетите от банката критерии; доходите на кредитоискателите – банките имат различни критерии за оценка на платежоспособността на кредитоискателите, които се отнасят както за остатъчния доход, така и за признаването на доходи от различни източници. Съществуват и програми за жилищно кредитиране без документално доказване на дохода, но при по-високи лихвени нива. максималния размер на кредита, според правилата на банката – възможно е да няма ограничение според правилата на банката или да съществува такова. Срок на кредита – максималният срок на различните банки варира, като максималния е 25 -30 години, налагат се и допълнителни условия за максималната възраст, която кредитоискателите да достигат по време на срока на кредита /58-65 г./.

Кредитландwww.creditland.bg »

Размер на кредита: Максимум 100 000 лева или равностойността в Евро; До 60% от пазарна стойност на недвижимия имот. Валута: BGN, EUR. Срок на погасяване - до 20 години; Обезпечение: Първа поред ипотека върху жилището, предмет на сделката или върху друг недвижим имот, собственост на кредитополучателя или трето добросъвестно лице. Лихвен процент 12,00% 10,25% Лихвеният процент е формиран от Базов лихвен процент на банката и надбавка. Актуалната стойност на Базовия лихвен процент на банката за кредити в лева е 7,50% и 5,75% за кредити в евро. Начин на погасяване: На равни месечни вноски. Такси и комисиони: Такса при кандидатстване: 50 лв. Такса при усвояване на кредита : 1,25% от усвоената сума Годишна такса управление 0,2% в/у баланса по кредита (вкл. задължителни застраховки) Изисквания към кредитополучателите: Възраст до 65 години към момента на издължаване на кредита; Изискване за превод на работна заплата по сметка в банката; Остатъчен доход на член от семейството след приспадане на дължимата месечна вноска: - 400 лв. на работещ възрастен - 360 лв. на неработещ възрастен - 300 лв. на дете между 7 и 18г. - 200 лв. на дете под 6г. Застраховки: Задължителна застраховка "Имущество". Комисиона от 0.2% върху кредита се начислява само, ако застраховката се сключват от Банката. ГПР от 11,21% за многоцелеви ипотечен кредит, в размер 20 000 евро, срок на изплащане 20 години, и лихва 10,25%.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Минимум 10 000 EUR При покупка на жилище: до 80% от пазарната оценка на имота. При строителство: до 100% от бюджета, но не повече от 80% от стойността на имота. до 30 г.6.50% фиксиран за първата година. След края на периода с фиксиран лихвен процент се преминава към годишен плаващ лихвен процент - 3 месечен ЕURIBOR + 7.65%, валиден за останалия период на погасяване на кредита. Плаващият лихвен процент се актуализира в системата на всеки 3 месеца.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Банките предлагат кредити с цел окончателно погасяване на жилищни кредити, отпуснати от други банки. Рефинансирането дава възможност на кредитополучателите да предоговорят условията по кредита си, предимно се търси възможност за намаляване на лихвения проценти и/или промяна в срока на изплащане. Размерът на кредита за рефинансиране обикновенно не може да надхвърля сумата на остатъчната главница по ползвания кредит и таксата за предсрочно му погасяване. Изисква се писмен документ от банката кредитор за наличие на целеви кредит, титуляр, остатъчна главница, такса за предсрочно погасяване, адрес на имота, обезпечение на кредита, номер на сметка, по която да се преведе разрешената за рефинансиране сума. Много често кредита за рефинансиране се комбинира с отпускането на допълнителен кредитен лимит. Някои банки предлагат преференциални такси за усвояване и управление специално при кредитите си за рефинансиране. За да се постигне положителен финансов ефект от рефинансирането на кредит, е необходимо да се пресметнат съпътсващите тази процедура разходи - банковите такси за погасяване на съществуващия кредит и усвояването на новия, нотариалните такси за заличаване на ипотека и учредяването на новата, разходите по оценка и застраховане на обезпечението и др.

Кредитландwww.creditland.bg »

Цел на кредита За финансиране на семейни бизнес инициативи във връзка с изграждане, обзавеждане и експлоатиране на малки хотели и ресторанти в туристически селища. Кредитът е предназначен за дееспособни местни физически лица с постоянно местоживеене в страната. Размер До 80% от общата стойност на проекта Усвояване Еднократно или съгласно договорен план за усвояване в срок до 6 месеца Срок на кредита До 15 години Гратисен период за главницата До 6 месеца от датата на подписване на договора за кредит При строителство – до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит Начин на погасяване Равни месечни вноски (анюитет) Намаляващи месечни вноски Индивидуален план на погасяване Лихвени условия Кредитите се олихвяват съгласно лихвения модел, установен в Общите условия, при които УниКредит Булбанк предоставя кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове