Кредити

Ипотечни кредити

Единствено тук можете да намерите всички оферти за ипотечен кредит, сравнени по Годишен процент на разходите (ГПР). Без значение дали търсите жилищен кредит за покупка, за ремонт, подобрение или реконструкция, за строеж и довършване, за рефинансиране или пък се нуждаете от потребителски ипотечен кредит за текущи нужди, ГПР e единственият обективен критерий, по който може да сравнявате, защото той показва вашите истински разходи. Не позволявайте да ви заблуждават. Въведете параметрите на желаният от вас кредит и ще можете да сравните всички непреференциални оферти за ипотечни кредити предлагани на Българският пазар.

МОИТЕ ПАРИwww.moitepari.bg »

Кредити за покупка (включително замяна, делба) на жилище и гараж (ако има такъв); на жилищна сграда* или вила с прилежащи към тях дворно място и гараж (ако има такъв); на урегулиран поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно застрояване; Кредити за покупка (включително замяна, делба) на самостоятелен гараж; Кредити за покупка на жилище и гараж (ако има такъв) преди достигане на степен „груб строеж” на сградата, при определени от Банката условия; Кредити за рефинансиране с цел окончателно погасяване на жилищен кредит, разрешен от друга банка, независимо от целта му; Кредити за строителство на жилищна сграда* или вила и прилежащ към тях гараж (ако има такъв) за завършване на степен „груб строеж” или окончателно завършване; Кредити за довършителни работи на жилище, жилищна сграда*, вила и прилежащ гараж (ако има такъв); Кредити за подобрения на урегулирани поземлени имоти, предвидени за жилищно или вилно застрояване; Кредити за подобрения на недвижими имоти - ремонт, преустройство, външно оформление, топлофициране, топлоизолиране, газификация, саниране и др. Жилищен кредит с повече от една цел: комбинация от кредит за покупка и кредит за довършителни работи или подобрения; комбинация от кредит за рефинансиране с цел окончателно погасяване на жилищен кредит към друга банка и кредит за довършителни работи или подобрения; Банката определя пазарната стойност на недвижимите имоти - жилища, жилищни сгради*, вили, ателиета, гаражи и строителни парцели, приемани за обезпечение по кредитите. Оценка на нежилищни имоти се извършва от независими оценители, която подлежи на приемане от Банката. Ограничителните условия за размера на кредитите са: цена на сделката по документ при покупка/замяна/делба; стойността на строителните или ремонтните работи при строителство, довършителни работи и подобрения; остатъка на дълга към банката, разрешила кредита и дължимата такса за предсрочно погасяване при кредити за рефинансиране. Ако обезпечението е жилищен имот: до 80 на сто от определената от Банката стойност на обезпечението - масивно или монолитно строителство; до 75 на сто от определената от Банката стойност на обезпечението - панелно строителство; до 70 на сто от определената от Банката стойност на обезпечението - за жилища, находящи се във ваканционни селища, хотелски апартаменти и урегулирани поземлени имоти, предназначени за жилищно или вилно застрояване. Ако обезпечението е нежилищен имот: до 60 на сто от определената от Банката стойност на обезпечението.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Кредитът за строеж се използва за финсиране на строителни дейности на недвижими имоти. Финансират се строителни дейности на недвижими имоти, /най-често строеж на еднофамилни къщи/ съгласно представена строителна документация – одобрен архитектурен проект, разрешение за строеж, проектно-сметна документация. За обезпечение служи имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. Също така за обезпечение на кредит за строеж би могла да бъде учредена ипотека върху парцела, върху който ще се строи, и правото на строеж. Размерът на кредита зависи от стойността на строителните дейности, съгласно представена проектно-сметна документация или оферта от строителна фирма. Различните банки финансират между 70 и 100 % от стойността на строителния обект. Важен за размера на кредита е дохода на кредитоискателя/ите – различните банки имат различни критерии за оценка на платежоспособността на кредитоискателя/ите, отнасящи се за основните им доходи, а също и за признаването на доходи от различни други източници. Някои банки разрешават кредити и без доказване на дохода, но при по-високи лихвени нива. Максималният срок на кредита в различните банки е 20 до 30 години, като има ограничение за максималната възраст, която кредитоискателя/ите да достигне/ат по време на срока на кредита - 58 до 65 г.

www.eurocredit.bg »

Разрешава се съгласно количествено-стойностна сметка за строително-ремонтни дейности или предоставена от строителна фирма оферта. Възможно е изискване за усвояване на траншове с цел проследяване на целевото изразходване на средствата, възможно е и изискването на разходооправдателни документи. Обезпечение - учредява се договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. Размерът на кредита зависи от: стойността на дейностите, които се финансират с искания кредит; Финансира се между 80 и 100 % от стойността им; пазарната стойност на имота/имотите, служещи за oбезпечение. Пазарната оценка се възлага на лицензирани експерт-оценители от външни фирми или се изготвя от самата банка. Процентът на финансиране варира между 50 – 100 %, в зависимост от възприетите от банката критерии, доходите на кредитоискателите – банките имат различни критерии за оценка на платежоспособността на кредитоискателите, които се отнасят както за остатъчния доход, така и за признаването на доходи от различни източници. Съществуват и програми за жилищно кредитиране без документално доказване на дохода, но при по-високи лихвени нива, максималния размер на кредита, според правилата на банката – възможно е да няма ограничение според правилата на банката или да съществува такова. Обезпечение - учредява се договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. Срок на кредита – максималния срок на жилищните кредити в различните банки варира между 7 и 35 години, като се налагат и допълнителни условия за максималната възраст, която кредитоискателите да достигат по време на срока на кредита /58-65 г./.

Кредитландwww.creditland.bg »

В случай, че не желаете Банката да контролира за какво ще изразходвате средствата от кредита, то потребителският кредит с ипотека е точно това, от което се нуждаете. Срокът за изплащане на тези кредити е до 20 години – при кредити с доказване на дохода и до 15 години – при кредити без доказване на дохода Възможно е да ползвате гратисен период – до 3 месеца, през който да плащате само лихвите по кредита. Лихвеният процент е плаващ, определен от ОБЛП (основния базисен лихвен процент на Банката) и надбавка и зависи както от валутата, така и от срока на искания кредит: При кредити с доказан доход лихвите започват от 9,75% за кредити в EUR и 9,25 % за кредити в USD. В случай че приходите Ви са от наеми, свободна професия или частен бизнес и не желаете да предоставяте документи за източниците на дохода, приложимите лихвени проценти за кредити без доход стават съответно: в EUR – от 12,75% и USD – от 12,25%.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Новият ипотечен кредит от ОББ ви предлага: Предварително одобрение до 1 ден. Голям максимален размер – до 500 000 лева. По-дълъг срок на изплащане – до 35 години. Застрахователна програма „Защита на дома и семейството” с комплексно покритие Имущество плюс Живот С новия ипотечен кредит Вие имате възможност да закупите жилище с по-висока стойност и да плащате по-малка месечна вноска за по-дълъг период от време.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Универсалният ипотечен кредит е кредит за финансиране на текущи потребителски нужди, като за обезпечение служи недвижим имот. Кредитът е подходящ за лица, които се нуждаят от финансиране при възникване на извънредни лични или семейни разходи. Той дава максимална свобода и удобство при ползване на средствата. Параметрите на продукта са съобразени с действащите условия на кредит "Жилище".

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Цел на кредита За финансиране на инвестиционни потребности За финансиране на текущите разходи за обичайна дейност на кредитоискателя Размер До 50% от пазарната стойност на недвижим имот – жилищен, офис или магазин в монолитна сграда, но не повече от BGN 300 000 или съответната равностойност в EUR и USD Усвояване До 3 месеца от датата на подписване на договора за Ипотечен бизнес кредит, еднократно или на траншове Срок за издължаване При кредит за финансиране на текущи разходи – до 1 година При кредит за финансиране на инвестиционни потребности – до 5 години Гратисен период за главницата няма Начин на погасяване Чрез намаляващи месечни вноски или с индивидуален план на погасяване Лихвени условия Кредитите се олихвяват съгласно лихвения модел, установен в Общите условия, при които УниКредит Булбанк предоставя кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност Такси и комисиони Съгласно конкретно указаните членове и забележки към Тарифата за таксите и комисионите на УниКредит Булбанк АД за юридически лица и еднолични търговци

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Използва се за покупка на апартаменти, къщи, офиси, ателиета, магазини, гаражи, урегулирани парцели, и др. недвижими имоти.Повече на апартаменти, къщи, офиси, ателиета, магазини, гаражи, урегулирани парцели, и др. недвижими имоти. С кредитa за покупка се финансира придобиването, както на построени имоти, така и на такива в процес на изграждане. При покупка на имот, в процес на строеж, най-често кредита се получава на траншове, съобразени с вашия договор със строителната фирма. За обезпечение служи имота, който се закупува с предоставения кредит и/или друг имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. Размерът на кредита зависи от стойността на придобивания имот - различните банки финансират между 70% и 100 % от стойността на сделката; Важен за размера на кредита е дохода на кредитоискателя/ите – различните банки имат различни критерии за оценка на платежоспособността на кредитоискателя/ите, отнасящи се за основните им доходи, а също и за признаването на доходи от различни други източници. Някои банки разрешават кредити и без доказване на дохода, но при по-високи лихвени нива. Максималният срок на кредита в различните банки е 20 до 30 години, като има ограничение за максималната възраст, която кредитоискателя/ите да достигне/ат по време на срока на кредита - 58 до 65 г.

www.eurocredit.bg »

С „Бизнес ипотечен кредит” фирмите от сегмента “Малък и среден бизнес” могат бързо и лесно, при конкурентни условия, да придобиват собствени офиси, търговски площи и складови помещения. Предварително одобрение: Само срещу годишна данъчна декларация. Кредитополучатели Юридически лица, свободни професии Обект на финансиране финансиране/рефинансиране покупката на офис; финансиране/рефинансиране покупката на търговска площ Размер Мин. 50 000 лева (25 000 евро) Максималният размер на кредита е до 70 % от стойността на имота, но не повече от 500 000 BGN (250 000 EUR) Вид на кредита Дългосрочен инвестиционен кредит с равни месечни анюитетни погасителни вноски Валута BGN, EUR Лихвен процент За кредити в лева: До 10 г. - 9.35% Над 10 г. - 10.55% За кредити в евро: До 10 г. - 8.9 % Над 10 г. - 9.5% Срок До 20 години (240 месеца)

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове