Кредити

Ипотечни кредити

Жилищен кредит Мост ви дава възможност да: закупите ново жилище без да изчаквате докато продадете старото си имате на разположение 12 месеца, през които да продадете старото си жилище на най-изгодната за вас цена Основни предимства: финансиране до 100% от стойността на закупуваното жилище без ограничение за максимален размер на кредита без ограничение от експлоатационния период на жилището и от типа строителство. максимален срок на погасяване - до 30 години с 12 месеца за погасяване на частта „Мост” без такса за погасяване на частта „Мост”. без такса за разглеждане на документи без такси за годишно управление прозрачни лихвени условия през целия срок на погасяване Размер на кредита Минимум – 5000 лева или равностойност в евро или щатски долари Максимум – до 100% от пазарната стойността на закупувания имот, потвърдена от лицензиран оценител, одобрен от Банката. Валута на кредита Лева, Евро или Щатски долари Срок От 3 до 30 години Клиентът разполага с максимален срок от 12 месеца, за да продаде старото си жилище и да погаси изцяло частта Мост без заплащане на такса за това

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Какво ви предлагаме? Да закупите собствено жилище или да ремонтирате своя дом; Да изберете най-изгодния вариант за финансиране, спрямо възможностите си за издължаване през следващите години ; Да инвестирате в подходящо време, когато има спад в цените на имотите; Да осъществите своите инвестиционни планове; Да ползвате допълнителни парични средства, за покриване на вашите текущи разходи по нотариални такси, обзавеждане и други. Чрез предоставяне на богата гама от застрахователни продукти, да осигурите сигурност за Вашия дом и финансова обезпеченост на Вас и Вашето семейство. Да получавате информация за наличните си средства в Банката, във всеки един момент; Да разполагате с повече свободно време, като разчитате на СИБАНК EАД за плащане на месечните си битови сметки. Какви са предимствата на пакетните програми? Избор на валутата на кредити – лева или евро; Дълъг срок за погасяване на кредита; Избор между различни видове лихви – плаваща за целия период на кредита или фиксирана за три или пет години; Намаляване на лихвения процент, при закупуване на допълнителни банкови продукти – превод на работна заплата, пакетна програма, застрахователен продукт, Интернет банкиране. Избор между намаляващи и анюитетни погасителни вноски. Възможност за автоматично погасяване на месечни вноски, без да се посещава клон на Банката;

СИБАНКwww.cibank.bg »

Какво ви предлагаме? да закупите собствено жилище. да инвестирате в подходящо време, когато има спад в цените на имотите. да осъществите своите инвестиционни планове. да осигурите финансова обезпеченост на Вашият дом, Вас и Вашето семейство, чрез предоставяне на богата гама от застрахователни продукти. Какви са предимствата на кредит „Предимство”? избор на валута на кредита - лева или евро. дълъг срок за погасяване на кредита. намаляване на лихвеният процент, при закупуване на допълнителни банкови продукти - превод на работна заплата и разплащателен пакет „Комфорт”. избор между намаляващи и анюитетни погасителни вноски. възможност за автоматично погасяване на месечни вноски, без да посещавате клон на банката. Какви бонуси получавате? Без такса за предварителна оценка на доходите. Без такса за кандидатстване за кредит. Без такса за изготвяне на пазарна оценка. Без комисион за предсрочно погасяване на кредита със собствени средства. Възможност за безплатна имуществена застраховка. Преференциални условия по застраховка „Живот”. Възползвайте се от улеснената и бърза процедура.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Какво Ви предлага СИБАНК EАД? Осигуряване на средства за покупка на обзавеждане, довършителни работи, ремонт, техника, обучение и други текущи нужди; Рефинансиране на други кредитни задължения. Предимства на предлагания потребителски кредит, обезпечен с ипотека: Прозрачни условия: Без изискване за представяне на разходооправдателни документи. Ниски лихви и комисиони. Гъвкави погасителни планове. Улеснена процедура. Индивидуални консултации.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Закупуване на недвижими имоти, чието строителство е финансирано от БАКБ. Закупуване на недвижими имоти, собственост на БАКБ или нейно дъщерно дружество Валута: лева, евро Обезпечение: Първа по ред ипотека в полза на Банката върху недвижим имот Залог на вземане по влог/депозит в лева и/или валута, открит в БАКБ, собственост на кредитоискателя или трето физическо лице Максимален размер: до 500 000 лв. / 250 000 евро до 90% от пазарната стойност (покупната цена) на обезпечението Гратисен период по главница: Възможност да се ползва три пъти 6 м. гратисен период по главница еднократно съответно по веднъж през 2-рата, 3-тата и 4-тата година от кредита. Максимален срок: до 35 години (420 месеца) Лихвен процент (на годишна база): за EUR: 6.00% Фиксиран лихвен процент за първите три години; 8.07% Плаващ лихвен процент за останалия период, равен на БЛП за евро плюс фиксирана надбавка от 0.50%. Считано от 22.03.2012 г. БЛП за евро е 7.57%. за BGN: 6.50% Фиксиран лихвен процент от за първите три години; 8.44% Плаващ лихвен процент за останалия период, равен на БЛП за лева плюс фиксирана надбавка от 0.50%.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Основни предимства: Без изискване за превод на работна заплата и използване на обвързващи пакетни програми. Ниски лихвени нива – фиксирани за първите две години и прозрачно определени, на база EURIBOR, за оставащия период. Eднократно на всеки 12-месечен период избор на до 2 последователни вноски от съответния период, главниците по които се отлагат за плащане до края на съответния 12-месечен период. За план с равни вноски по главницата изборът е възможен след края на втората година. Цел - Покупка или строителство на жилищен имот, ремонтни и/или довършителни работи, реконструкция, рефинансиране на други жилищни кредити. Размер - От 20 000 до 300 000 лева / от 10 000 до 150 000 евро. Срок на издължаване - До 30 години. Гратисен период - До 12 месеца.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Основни предимства: Без изискване за превод на работна заплата и използване на обвързващи пакетни програми. Ниски лихвени нива – фиксирани за първите две години и прозрачно определени, на база EURIBOR, за оставащия период. Цел - Ремонтни и/или довършителни работи, реконструкция, покупка на обзавеждане, автомобил, финансиране на други текущи нужди, както и рефинансиране на други ипотечни и/или потребителски кредити. Размер - От 10 000 до 150 000 лева / от 5 000 до 75 000 евро. Срок на издължаване - До 20 години. Гратисен период - До 6 месеца.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

В стремежа си да подпомагаме всяко трудно начало, ние от Начала създадохме специален кредит за физически лица предназначен за финансиране на жилищни нужди на семейството – покупка и строителство на жилищен имот. Ипотечният кредит на Начала е изключително добро решение за Вас, ако: се нуждаете от финансиране за покупка на недвижим имот; планирате строителство на жилище; имате намерение да закупите имот с инвестиционна цел; нуждаете се от реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ обект. За да осъществите намеренията си, ние ви предлагаме кредит: с размер до 50 000 евро; срок за погасяване – до 120 месеца; равни месечни вноски; фиксиран лихвен процент; облекчена процедура за кандидатстване

Кооперация Началаwww.nachala.bg »

С подарък 500 лв. по карта ИКЕА. Без такса за кандидатстване Без такса за предсрочно погасяване със собствени средства. Предлагаме Ви още: Допълнителни отстъпки от стандартните условия при ползване на пакет "Лесен живот"** Сключване на застраховка "Защита на плащанията", която Ви осигурява допълнителна сигурност и спокойствие при възникване на неблагоприятни събития, включително безработица. Абонамент за Интернет банкиране - "e-Postbank" от Пощенска банка, с което ще можете да следите и контролирате състоянието на Вашите сметки, дати на плащане и платените месечни вноски по кредити в банката.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Ако имате нужда от жилище за Вас, семейството и децата Ви, или се нуждаете от търговски обект за Вашия бизнес, ние ще Ви помогнем с кредит „Моят дом“! Възползвайте се от: Промоционалните ни лихви само от 5.90% за първата година, според вида на дохода и променливи лихви за останалия период, определни и ясни отсега; Облекчени такси и комисиони; Избор на срок за погасяване – до 25 години; Гратисен период за изплащане на главницата - до 12 месеца; Условия за кредит "Моят дом“: Цел на кредита – покупка на завършен жилищен или търговски имот (акт 16); Валута на кредита - евро; Срок на погасяване - до 25 години;

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове