Кредити

Кредитни посредници

Защо да обикаляте от банка на банка, когато най-доброто решение за вашия кредит може да бъде намерено с една консултация от квалифициран и опитен консултант? Кредитланд не само ви показва най-изгодните оферти с реалистичен шанс да бъдете одобрени, но също ви спестява време, неприятности и ненужни грешки, които лесно бихте могли да допуснете в сложния кредитен процес. Кредитланд” ЕООД е регистрирано по Закона за Защита на Личните Данни и действа под режима и ограниченията на този закон. Предоставените на „Кредитланд” ЕООД лични данни ще бъдат използвани и обработвани от „Кредитланд” ЕООД единствено за нуждите на кредитирането, оценката на кредитния риск и спазването на императивните изисквания на закона, във връзка с всяка сделка, сключена между клиента и избраната банка.

Кредитландwww.creditland.bg »

Целта на кредита е финансирането на нови дългосрочни инфраструктурни или индустриални проекти, като кредитополучател е т.нар. проектна компания или съществуващо дружество, при което проектът може да бъде обособен отделно както счетоводно, така и от гледна точка на системата от обезпечения по кредита. Проектното финансиране е схема на кредитиране, която разчита най-вече на произхождащите от проекта парични потоци за издължаване, а активите на проекта служат за обезпечение на заема. Проектът се реализира от специално обособено дружество, поради което проектното финансиране е особено привлекателно най-вече за частния сектор, тъй като дава възможност за финансиране на големи проекти извън баланса на фирмата-майка.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Нашето предложение: Увеличавате вашите приходи, като предлагате на вашите клиенти допълнителна високо-качествена услуга. Възползвате се от натрупания 3 годишен опит и know-how на Кредитланд и предлагате консултации за богата гама кредитни продукти предлагани от водещите български банки и финансови институции! Ставате част от добре развита посредническа мрежа и ползвате експертно съдействие при всеки етап от работата с вашите клиенти. Използвате лесно управляема Web-базирана платформа за кредитно посредничество, чрез която: Поддържате и управлявате клиентските заявки с цялата информация и документация, необходима при кандидатстването за кредит. Сравнявате по различни критерии и правите избор на оферта между кредитните продукти на всички водещи финансови институции в страната. Автоматично попълвате клиентските данни в банковите формуляри – искане за кредит, служебни бележки и др. Получавате обучение за Вас или Вашите служители. Ако проявявате интерес и смятате, че притежавате потенциал за развитие в областта на кредитното посредничество, изпратете попълнената Форма за кандидатстване на info@creditland.bg

Кредитландwww.creditland.bg »

Базата данни за неизправни длъжници представлява централизирана база данни, съдържаща обработена информация от официални (съдилища, държавни вестници и др.) и неофициални източници (клиенти на Кредитритърн, банки, лизингови и комунални дружества и др.) по отношение на непогасени задължения от страна на физически и юридически лица. Това е база данни, която трябва да имат предвид всички фирми и предприятия, преди да отпуснат или да подновят кредити на своите клиенти, било то срари или нови. Тази база данни е достъпна за всички, които: Имат законен интерес да получат въпросната информация. Са абонати на базата данни на Кредитритърн. Имат достъп до интернет.

КредитРитърн ООДwww.creditreturn-bg.com »

„Интеркарт файнанс“ АД е небанкова финансова компания, специализирана в издаването и обслужването на кредитни карти. Компанията е пълноправен член на международната картова организация MasterCard International, което позволява на клиентите да използват продукт, който се приема в над 210 страни по света при повече от 25 млн. търговци, и да теглят пари в брой от над 1 млн. банкомата...

Интеркарт Файнанс АДwww.icard.bg »

Евро Кредит БГ ООД подпомага и партнира на компании, общини, неправителствени организации и други заинтересовани страни в усвояването на фондове от Европейския съюз и Българското правителство за финансиране на техните проекти. Услугите включват: Консултантски услуги относно възможности за финансиране: Съществуват различни възможности за придобиване на финансова подкрепа от Европейските предприсъединителни и структурни фондове. Евро Кредит БГ ООД предлага на клиентите си професионално мнение относно подходящите схеми за отпускане на средства. Услугата се състои в детайлно проучване на съществуващи и очаквани програми за финансиране на проекти от интерес за клиента и включва: Систематизирана информация за конкретни програми; Размер и изисквания за отпускане на финансиране; Препоръки. Изготвяне на предложения за проекти: Евро Кредит БГ ООД предлага своята помощ при изготвянето на предложения за кандидатстване по програмите на Европейския съюз в тясно сътрудничество с клиента. Услугата включва: Дефиниране на цели, методология, устойчивост, анализ на риска; Подготовка на проектно предложение, състоящо се от концепция, формуляр за кандидатстване, бюджет и бизнес план; Окомплектоване на проектното предложение, съгласно изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване. Подпомагане при изпълнението на проекта: Евро Кредит БГ ООД може да съдейства при административното управление на проекта, което включва: Координиране връзките с финансиращата институция.; Извършване на тръжни процедури за под-договаряне; Финансова и техническа отчетност; Подготовка на документацията към финансираща институция; Координиране дейности по публичността на проект; Внасяне на проектно предложение в съответната финансираща институция.

www.eurocredit.bg »

Ако търсите най-добрия кредит за Вас или Вашия бизнес и се нуждаете от експертна помощ при кандидатстването, нашите финансови консултанти са на Ваше разположение. Ще Ви помогнем да изберете най-подходящата измежду офертите на нашите банки-партньори и активно ще Ви съдействаме на всеки етап. Нашето кредитно посредничество е безплатно за Вас и не оскъпява по никакъв начин Вашия кредит.

Кредитландwww.creditland.bg »

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ: Вашият списък с документи ще ви бъде предоставен от кредитен консултант като бъдат отчетени спецификите на кредита и изискванията на различните банки. ИСКАНЕ ЗА ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ (ПО ОБРАЗЕЦ НА БАНКАТА); ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИ ЛИЦА (ПО ОБРАЗЕЦ); КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА КРЕДИТОИСКАТЕЛИТЕ; УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 87 АЛ. 6 ОТ ДОПК НА ИМЕТО НА ИПОТЕКАРНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ – ИЗДАВА СЕ ОТ НАП - НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ (КАКТО ЗА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ, ТАКА СЪЩО И ЗА СЪКРЕДИТОИСКАТЕЛЯ); УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ КРЕДИТОИСКАТЕЛИТЕ И ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТА, ПРЕДМЕТ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ; ДОКУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, ИЗДАДЕНА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ, ЗА ПОЛУЧЕН ДОХОД (ПО ОБРАЗЕЦ НА БАНКАТА); КОПИЕ ОТ ТРУДОВ ДОГОВОР (И ДОПЪЛНЕНИЯ/АНЕКСИ КЪМ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА); ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ; СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ - БАЛАНСИ И ОПР; КОПИЕ ОТ АКТУАЛНА СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ, ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ, БУЛСТАТ, РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС; ДОКУМЕНТИ ЗА ПЛАТЕНИ ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ; ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ, ДОГОВОРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, КОНСУЛТАНТСКИ ДОГОВОРИ И ДРУГИ; СМЕТКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ И СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ; ДОКУМЕНТ ЗА РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ, ИЗДАДЕН ОТ ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ; ПРИ ДОХОДИ ОТ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ДОГОВОР ЗА НАЕМ, НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТА ОТДАВАН ПОД НАЕМ, ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ; ДОКУМЕНТИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ: ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ГОТОВО ЖИЛИЩЕ (С РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ): ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА; ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ; УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА; УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ СЛУЖБАТА ПО ВПИСВАНИЯТА ЗА ЛИПСА/НАЛИЧИЕ НА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ ИМОТИТЕ; ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ЖИЛИЩЕ В СТРОЕЖ: ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА; ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ:НОТАРИАЛЕН АКТ/ДОКУМЕНТ ЗА ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ (ОПС), АКТУАЛНА СКИЦА И ДР.; УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА; УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ СЛУЖБАТА ПО ВПИСВАНИЯТА ЗА ЛИПСА/НАЛИЧИЕ НА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ ИМОТИТЕ; СКИЦА – ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ; РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ; ПРОТОКОЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО; ОДОБРЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА ИМОТА; УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ.181 АЛ.2 ОТ ЗУТ – ЗА ЗАВЪРШЕН ГРУБ СТРОЕЖ;

Кредитландwww.creditland.bg »

Задължения на консултантите на „Кредитланд” ООД: Защита на личните данни: „Кредитланд” ООД е регистрирано по Закона за Защита на Личните Данни, и действа под режима и ограниченията на този закон. Предоставените на „Кредитланд” ООД лични данни ще бъдат използвани и обработвани от „Кредитланд” ООД единствено за нуждите на кредитирането, оценката на кредитния риск и спазването на императивните изисквания на закона, във връзка с всяка сделка, сключена между клиента и избраната банка. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани от „Кредитланд” ООД с изискуемото ниво на сигурност, в регистри, организирани като картотеки или като надеждно защитена електронна база данни. Професионална услуга: Нашата посредническо-консултантска услуга е изцяло В ПОЛЗА на клиента. Консултантите на "Кредитланд" са напълно обективни в представянето на различните банкови оферти, тъй като тяхното възнаграждение e базирано на равнопоставеност, независимо за кой финансов продукт ще консултират клиентите. Цялата услуга по кандидатстването за кредит включва подготвяне на комплекта документи, преговори с банкови служители, с оценители, адвокати, нотариуси. Най-добра оферта и активно съдействие: Консултантите на „Кредитланд” ООД се ангажират да предоставят най-добрите 3 постижими от клиента оферти на банките-партньори – Пиреос банк, Пощенска банка, УниКредит Булбанк, Банка Алианц, Банка ДСК, Директ Кредит България , ОББ Обединена българска банка , ПИБ Първа инвестиционна банка, СиБанк, МКБ Юнионбанк, Сосиете Женерал Експресбанк, Овергаз Капитал. Консултантите на „Кредитланд” ООД ще оказват пълно съдействие за попълване на необходимите документи за кандидатстване за кредит и ще следват процеса на работа описан в Приложението.

Кредитландwww.creditland.bg »

Заради особеностите на проектното финансиране и специфичната му структура, кредитирането от този тип предполага по-големи мащаби, като горната граница за сумата на кредита е гъвкава. Срочността на кредита се договаря с клиента на базата на спецификите на съответния бранш, като определящ в случая е очакваният паричен поток, генериран от проекта. В зависимост от паричната единица, с която се реализира кредитирането, лихвата се основава на съответния базисен лихвен процент (SOFIBOR, LIBOR, EURIBOR и т.н.). Изисквани данни от клиента: С цел да направи финансова оценка на проектното финансиране, Банка ДСК изисква следната информация във връзка с проекта, спонсорите на проекта и кредитополучателя: Детайлно описание на проекта Правна и фирмена документация на кредитополучателя Данни за финансовото състояние на спонсорите на проекта (годишен отчет, референции и т.н.) Пазарно проучване, изготвено от клиента или външни експерти, финансови разчети, както и проучване на осъществимостта на проекта Договори във връзка с проекта, които са подписани или се планира да бъдат подписани Други сведения за проекта.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове